Σε έγγραφο του Υπουργείου, αναφέρεται ότι «ο χρόνος φοίτησης των παραπάνω ειδικοτήτων έχει αναγνωρισθεί για μισθολογική εξέλιξη ως χρόνος τετραετούς δημόσιας Υπηρεσίας»

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης ΠΕ και ΔΕ (Διευθύνσεις Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ/ Τμήματα Β’) του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έστειλε προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες έγγραφο (υπ’ αριθ. 30.11.2011/ 13470/Δ2) και, μάλιστα, με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον», επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Αϋ/27-10-2011)», οι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ που έχουν διοριστεί και υπηρετούν σε κλάδους εκπαιδευτικών, όπως οι κλάδοι ΠΕ20 – Πληροφορικής και ΠΕ17 – Τεχνολόγων, κατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ  και λαμβάνουν σύν  τέσσερα χρόνια λόγω σπουδών.

Απίστευτο και εξοργιστικό!!!

ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Ετικέτες: