Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Διαδικασία συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει τη διαδικασία συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔadeiaΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών.

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων των συμβουλίων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.2463/16-11-2015 τ.Β΄.


Ειδικότερα για το ΠΥΣΠΕ η υπουργική απόφαση στο άρθρο 3 ορίζει τα εξής:

Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ − ΠΥΣΔΕ) συγκροτούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 και 3 του Ν.4342/2015 (Α ́143). Όσον αφορά στους αναπληρωτές των προέδρων των εν λόγω συμβουλίων, καθώς και στα μέλη των παρ. 2β και 3β της ανωτέρω διάταξης, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς της οικείας βαθμίδας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις των παρ 2 και 3 του ανωτέρω άρθρου και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των προαναφερομένων συμβουλίων, να υποβάλουν αίτηση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της.

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση