Αρχεία για 13 Νοεμβρίου 2012

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση στην Αιγύπτο, Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία και Ελβετία »

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στην Αιγύπτο, Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία και Ελβετία για το σχολικό έτος 2012-2013. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με τα καταχωρισμένα στους πίνακες στοιχεία τους, παρακαλούνται να στείλουν την ένσταση τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα-Διαθεσιμότητα και αργία – κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ »

Mε τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» εισάγονται ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του προσωπικού του δημόσιου τομέα, με γνώμονα την κάλυψη των πολλαπλών και ιδιαίτερων αναγκών των υπηρεσιών […]

Οι νέες μισθολογικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς (Ν.4093/2012) »

Ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α) που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις μισθολογικές αλλά και συνταξιοδοτικές που αφορούν τους υπαλλήλους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Δείτε εδώ τις κυριότερες διατάξεις.