ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022- 23

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ,
Σε ότι αφορά τις εγγραφές για το νέο σχολικό έτος 2022-2023 οι οποίες θα γίνουν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Για τα παιδιά τα οποία θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2022-2023 η εγγραφή δεν γίνεται αυτόματα από το νηπιαγωγείο μας. Για την εγγραφή τους θα απευθυνθείτε στο δημοτικό σχολείο Αντιρρίου στο τηλέφωνο 26340 31219 το οποίο θα αναρτήσει ανακοίνωση για τις εγγραφές στην ιστοσελίδα του και στο χώρο του σχολείου σε εμφανές σημείο . Για την εγγραφή του παιδιού ,εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν από το δημοτικό ,από το νηπιαγωγείο χρειάζεστε μόνο μια βεβαίωση φοίτησης ως δικαιολογητικό εγγραφής στο δημοτικό. Λόγω των συνθηκών οι βεβαιώσεις αυτές θα δοθούν από το νηπιαγωγείο υπηρεσιακά στο δημοτικό σχολείο Αντιρρίου, τις οποίες θα τις βρίσκετε εκεί κατά την προσέλευσης σας για την εγγραφή. Σε περίπτωση ,όμως, που κάποιο παιδί δε θα φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο Αντιρρίου, αλλά σε άλλο δημοτικό σχολείο παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να παραλάβετε οι ίδιοι τη βεβαίωση φοίτησης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το νηπιαγωγείο μας.

2. Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας που είναι ήδη εγγεγραμμένα ως προνήπια το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 και το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 θα είναι νήπια η εγγραφή ανανεώνεται αυτεπάγγελτα χωρίς καμιά άλλη ενέργεια από εσάς .

Σας επισυνάπτουμε μόνο μια δήλωση για το ολοήμερο τμήμα για ανανέωση της φοίτησης τους στο ολοήμερο τμήμα την οποία:
• Μας τη συμπληρώνετε για τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στο ολοήμερο τμήμα μας για τη νέα σχολική χρονιά και φέτος δεν φοιτούν.
• Και για τα παιδιά που ήδη φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα μας το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022. ( σαν ανανέωση της ήδη υπάρχουσας δήλωσής σας )
Δηλώστε τώρα την πρόθεση σας για το ολοήμερο τμήμα και εκ νέου επικαιροποιείται η δήλωσή σας και κατά το νέο σχολικό έτος 2022-2023.
Μπορείτε να μας τη στείλετε στο mail του νηπιαγωγείου ή να μας τη φέρετε έως 20-03-2022 .

3. Για εντελώς νέες εγγραφές νηπίων –προνηπίων (ίσως υπάρχουν αδέλφια ) γίνονται ηλεκτρονικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. .Σας επισυνάπτονται οδηγίες Έχουν αναρτηθεί οδηγίες και στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου και στον εξωτερικό πίνακα ανακοινώσεων .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023»
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνουν ηλεκτρονικά και θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου2022 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής και συγκεκριμένα οι μαθητές που είναι γεννημένοι το 2017 και το 2018.
H φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) (και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.)
 Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα: (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767)
 α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
 β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.
 γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.
 ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα.
Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή του παιδιού πρέπει ( ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ )να προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο τα εξής δικαιολογητικά:
Σε αυτά τα παραστατικά περιλαμβάνονται :
• Υπεύθυνη δήλωση για το ολοήμερο την οποία παραλαμβάνετε από το νηπιαγωγείο το (δ) εφόσον το έχετε αιτηθεί .
• Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή με φωτοτυπία των εμβολίων(παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25) .
• Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας49ο δημοτικό σχολείο εφόσον υπάρχουν αδέλφια που φοιτούν σε αυτή το (γ).
• Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
• Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, υπάρχει και στο νηπιαγωγείο (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
• Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του υπάρχει και στο νηπιαγωγείο .
Λόγω της αποφυγής διασποράς του κορονοϊού η προσέλευση στην σχολική μονάδα θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Νηπιαγωγείο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
 Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον και αν απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.
Λόγω της αποφυγής διασποράς του κορονοϊού η προσέλευση στην σχολική μονάδα θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Νηπιαγωγείο.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου