ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/2017

ΚΑΙ την Παρασκευή 13/1/2017 δεν θα γίνουν μαθήματα στο ΙΕΚ μετά την συνέχιση μη λειτουργίας των σχολείων του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2017

Μετά και την σημερινή ανακοίνωση του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ για μη λειτουργία των σχολείων του Δήμου και την ΠΈΜΠΤΗ 12/1/2017, σας ενημερώνουμε ότι και το ΙΕΚ δεν θα λειτουργήσει την ημέρα αυτή.
Από τη Διεύθυνση

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/2017 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 10/1/2016

Κατόπιν ανακοίνωσης του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ για μη λειτουργία των σχολείων του Δήμου την Δευτέρα 9/1/2017  – Τρίτη 10/1/2017 και για πρακτικούς λόγους (θέρμανσης, μετακίνησης κλπ) σας ενημερώνουμε ότι και το ΔΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη ΔΕΝ θα λειτουργήσει τις ημέρες αυτές

Εκ της Διευθύνσεως του ΙΕΚ

Ενημέρωση ΚΑΙ απο Facebook

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016Β

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν τα μαθήματα του εξαμήνου 2016Β την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΙΕΚ,  παλαιότερων εξαμήνων καθώς και οι νέοι επιτυχόντες να προσέλθουν στις 15:00μμ για να πάρουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και να ξεκινήσει η έναρξη των μαθημάτων.

 

 

ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

Έχουν ανακοινωθεί από την ΓΓΔΒΜΝΓ τα ονόματα των ΝΕΩΝ επιτυχόντων της Β φάσης, δηλ υποψηφίων που στην Α φάση είχαν χαρακτηριστεί ως ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ είτε λόγω μορίων είτε λόγω λαθών στην αίτηση τους.

Στην διεύθυνση παρακάτω θα βρείτε και τις οδηγίες.

Προσοχή στην ημερομηνία εγγραφής που είναι μέχρι την Τρίτη 4-10-2016.

Τα ονόματα εδώ:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Κατόπιν ανακοινώσεως της  ΓΓΔΒΜΝΓ, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η σημερινή καταληκτική προθεσμία  τόσο για τις εγγραφές των σπουδαστών όσο και για τη διοικητική επαλήθευση των φακέλων των υποψηφίων εκπαιδευτών  μέχρι αύριο Τρίτη 27-09-2016 και ώρα  17:00.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2016Β

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της 1ης φάσης έχουν αναστηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://diek.minedu.gov.gr/

 

Προθεσμίες Εγγραφών

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 26-09-2016  στο ΔΙΕΚ που έχουν επιτύχει.

Οι ώρες που δέχεται τις αιτήσεις η γραμματεία του ΔΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη είναι 14:30-20:00 μμ.

 

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων, η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τη ΓΓΔΒΜΝΓ. Αναμένεται ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 29 Σεπτεμβρίου 2016 για συμπλήρωση τυχών κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

 

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

 

 

Ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/s/hgqrkzi03425xr2/2016b_diek.xls?dl=0

 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησή τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Τα εμπλεκόμενα ΔΙΕΚ θα εξηγήσουν τη δυνατότητα αυτή στους ενδιαφερομένους.

 

Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα.

 

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν και οι οποίες παρακολουθούνται κεντρικά.

 

Δικαιολογητικά

 

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:

https://diek.minedu.gov.gr

 

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων