Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να βρίσκονται στις 15:00μμ στο ΙΕΚ, για την έναρξη του εξαμήνου
Θα δοθεί το πρόγραμμα και θα γίνουν οι επανεγγραφές για το νέο εξάμηνο
Το ημέρήσιο πρόγραμα κατάρτισης θα γίνει κανονικά