Αρχείο για "Σεπτέμβριος, 2016"

ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

Έχουν ανακοινωθεί από την ΓΓΔΒΜΝΓ τα ονόματα των ΝΕΩΝ επιτυχόντων της Β φάσης, δηλ υποψηφίων που στην Α φάση είχαν χαρακτηριστεί ως ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ είτε λόγω μορίων είτε λόγω λαθών στην αίτηση τους.

Στην διεύθυνση παρακάτω θα βρείτε και τις οδηγίες.

Προσοχή στην ημερομηνία εγγραφής που είναι μέχρι την Τρίτη 4-10-2016.

Τα ονόματα εδώ:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Κατόπιν ανακοινώσεως της  ΓΓΔΒΜΝΓ, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η σημερινή καταληκτική προθεσμία  τόσο για τις εγγραφές των σπουδαστών όσο και για τη διοικητική επαλήθευση των φακέλων των υποψηφίων εκπαιδευτών  μέχρι αύριο Τρίτη 27-09-2016 και ώρα  17:00.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2016Β

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της 1ης φάσης έχουν αναστηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://diek.minedu.gov.gr/

 

Προθεσμίες Εγγραφών

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 26-09-2016  στο ΔΙΕΚ που έχουν επιτύχει.

Οι ώρες που δέχεται τις αιτήσεις η γραμματεία του ΔΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη είναι 14:30-20:00 μμ.

 

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων, η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τη ΓΓΔΒΜΝΓ. Αναμένεται ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 29 Σεπτεμβρίου 2016 για συμπλήρωση τυχών κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

 

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

 

 

Ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/s/hgqrkzi03425xr2/2016b_diek.xls?dl=0

 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησή τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Τα εμπλεκόμενα ΔΙΕΚ θα εξηγήσουν τη δυνατότητα αυτή στους ενδιαφερομένους.

 

Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα.

 

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν και οι οποίες παρακολουθούνται κεντρικά.

 

Δικαιολογητικά

 

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:

https://diek.minedu.gov.gr

 

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2016Β ΚΑΙ 2017Α

 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν δηλώσει το Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη ως ΙΕΚ κατάθεσης φακέλου, ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται από Δευτέρα 19/09/2016 έως Τετάρτη 21/09/2016 και ώρες: 14:30-19:00.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας του ελέγχου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να έχουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά τους με την σειρά που περιγράφονται στην προκήρυξη.

Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητη και η προσκόμιση της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

Ενημερώνουμε ότι το ΔΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη θα δέχεται αιτήσεις για:

1) Κατάταξη μέχρι 20/9/2016 (Κατάταξη στο Γ εξάμηνο παρεμφερούς ειδικότητα πτυχιούχων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ)

2) Μετεγγραφή μέχρι 20/9/2016 ( Μετεγγραφή καταρτιζομένου/ης της ίδιας ειδικότητα από άλλο ΙΕΚ)

3) Επανεγγραφή μέχρι 30/9/2016 (     Επανεγγραφή στο επόμενο εξάμηνο των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη)

 

Ώρες κοινού καθημερινά 14:30-19:00

Τηλ.: 2310313595

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ)

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( www.inedivim.gr ) ανακοίνωσε την πρόσκληση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ωρομίσθιων εκπαιδευτών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ)

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2016Β

Για την ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα δημόσια ΙΕΚ πατήστε:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

 Για τις ειδικοτήτων όλων των Δημοσίων ΙΕΚ πατήστε:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 2016Β

 

Στο Δημόσιο ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη οι προτεινόμενες ειδικότητες είναι:

ΔIEK ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Ισμήνης 4, (προέκταση Εγνατίας), 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310313595

1 ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

3 ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

5 ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ

6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO GAMES)

7 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

9 ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2016Β ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Προσοχή δεν θα δοθεί παράταση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Οι παραπάνω ειδικότητες θα λειτουργήσουν εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων και μετά από την έγκριση της  ΓΓΔΒΜΝΓ

 

 

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων