Για το τρέχον εξάμηνο 2014Β θα εκδώσετε δύο τιμολόγια:

το πρώτο από 01/10/2014 (δηλαδή απο την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης) έως και 31//12/2014 και θα εκδοθεί στις 31/12/2014

το δεύτερο από 01/01/2015 έως και 13/02/2015 και θα εκδοθεί  μετά τη λήξη της σύμβασης

 

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Παράδειγμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΙΔ                                                     ΔΟΥ: ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 7 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ   Α.Φ.Μ: 090044306

Αιτιολογια: ΑΞΙΑ
Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»
  1. 1)    Στο μάθημα «Μαθημα1» από 01/10/2014 έως 31/12/2014
    10 ώρες χ 15,00 € = 150,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  30,00 €
    Πληρωτέο ποσό 120,00 €

 

150,00 €
  1. 2)  Στο μάθημα «Μαθημα2» από 01/10/2014 έως 31/12/2014
    20 ώρες χ 15,00 € = 300,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  60,00 €
    Πληρωτέο ποσό 240,00 €

 

300,00 €
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 450,00€

Αν η σύμβαση σας ξεπερνά το ποσό των 300,00 € (δηλαδή αθροιστικά και τα δύο τιμολόγια) θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%.

Αν η σύμβαση σας δεν ξεπερνά τα 300,00€ δε θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%

 

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων( να προσκομιστεί στο ΙΕΚ)  στη ΔΟΥ είναι:

85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

Ως αντιμισθία θα ισχύσουν οι νέες αντιμισθίες

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα πέντε (15) ευρώ.

Μη πτυχιούχοι , δώδεκα (12) ευρώ.