Ψυχολογική Υποστήριξη

Οι Ψυχολόγοι του σχολείου μας υποστηρίζουν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο τόσο τους μαθητές όσο και τις οικογένειές τους. Αρχικά, αξιολογούν τους μαθητές με όλα τα ψυχοτεχνικά μέσα ώστε να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του μαθητή. Παρέχουν, υποστηρικτική, συμβουλευτική ή θεραπευτική συνεδρία, ατομική ή ομαδική των μαθητών, η οποία κρίνεται υποχρεωτική κατά την αξιολόγηση τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για λόγου δεοντολογίας, στις περιπτώσεις που ο μαθητής δέχεται ψυχοθεραπευτική αγωγή εκτός σχολείου, δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας εντός αυτού. Επιπρόσθετα, προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία περιλαμβάνει:

• ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης,

• εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων − παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι,

• συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας,

• καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων αποκατάστασης.

Παρέχουν, στο πλαίσιο του ωραρίου τους, συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων του μαθητή. Συμμετέχουν στην ΕΔΥ του σχολείου με στόχο την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και στο κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα αλλά και την καλύτερη παρέμβαση για την υποστήριξη των μαθητών.

Στο πλαίσιο της τάξης, πραγματοποιούν δράσεις για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη βίας, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως και για την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων. Τέλος, συντάσσουν τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών τους κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων ή υπηρεσιών. Την ευθύνη της ανακοίνωσης του περιεχομένου των ψυχολογικών εκθέσεων προς τρίτους έχουν οι ίδιοι οι ψυχολόγοι.