Τράπεζα Θεμάτων ΙΕΠ (ΕΠΑΛ)

___________________________________________________

Νομοθεσία

 

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν.4692/2020 (Α’ 111).

 

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ., των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν.4692/2020 (Α’ 111).

 

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-2024, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

 • 11-05-2023 

Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών  απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των Α Β και Γ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας ΤΘΔΔ

 

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

__________________________________________________________

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022 –23, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

Την τροποποίηση του 2ου εδαφίου της υποπερ. 2 «Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου» της περ. 5 «Μαθήματα Τομέα» του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 (Β’5197) υπουργικής απόφασης περί του καθορισμού των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του ν.4692/2020 (Α’ 111), αναφορικά με το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων  σχεδιαστικού περιεχομένου και την αντίστοιχη αναφερόμενη διάταξη. Συγκεκριμένα, το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου τροποποιείται από δύο (2) σε τρεις (3) ώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Βάσει των ανωτέρω το 2ο εδάφιο της υποπερ. 2 της περ. 5 του άρθρου 2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:
«Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των τριών (3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).».
Κατά συνέπεια, η περ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 (Β’5197) υπουργικής απόφασης περί του τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων Τομέα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν χαρακτηριστεί ως «Γραπτώς Εξεταζόμενα» διαμορφώνεται ως ακολούθως:
5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ο τρόπος και το κριτήριο αξιολόγησης για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν καθοριστεί ανά Τομέα, περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογούνται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.
Συγκεκριμένα, η εξέταση των μαθημάτων Τομέα που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και τους πίνακες του παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων: Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα ή μελέτες περίπτωσης με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής
σκέψης των μαθητών/τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και κατά 50% στη δεύτερη.
2. Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου: Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Οικοδομικό Σχέδιο» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, «Γραμμικό Σχέδιο» και «Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (Β’ 1675) για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των τριών (3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

 

«4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν άπαξ (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου), με τυχαία επιλογή, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Η κλήρωση του προηγουμένου εδαφίου διενεργείται ως εξής:
Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα ή τρεις (3) ενότητες θεμάτων.
Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν τα θέματα ένα (1) για το 2ο και ένα (1) για το 4ο ερώτημα ή μία (1) ενότητα θεμάτων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες.
Στην συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, η επιλογή των διδασκόντων/ουσών καταχωρίζεται στην ΤΘΔΔ.».

______________________________________________________________

4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών), με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

___________________________________________________

Ενημέρωση

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Χημείας
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Γεωμετρίας
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Νέων Ελληνικών
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ιστορίας
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Αγγλικών
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Φυσικής
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Άλγεβρας
 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Γεωμετρίας  Α΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.) σε ένα αρχείο                  Γεωμετρία Α’ Λυκείου v.4
 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Γεωμετρίας  Α΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο  από τον συνάδελφο Στέλιο Μιχαήλογλου         Γεωμετρία  Α΄ ΕΠΑ.Λ

 

 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Άλγεβρας  Α΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.) σε ένα αρχείο                      Άλγεβρα Α’ Λυκείου v.1
 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Άλγεβρας  Α΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο  από τον συνάδελφο Στέλιο Μιχαήλογλου Άλγεβρα  Α΄ ΕΠΑ.Λ.

 

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Γεωμετρίας
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Νέων Ελληνικών
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Φυσικής
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Άλγεβρας
 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Άλγεβρας Β΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.) σε ένα αρχείο               Άλγεβρα Β’ Λυκείου v.5
 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Άλγεβρας B΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο  από τον συνάδελφο Δημήτρη Πατσιμά        Άλγεβρα B΄ ΕΠΑ.Λ.

 

 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Γεωμετρίας Β΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.) σε ένα αρχείο                   Γεωμετρία Β’ Λυκείου v.7
 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Γεωμετρίας  B΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο  από τον συνάδελφο Στέλιο Μιχαήλογλου          Γεωμετρία  B΄ ΕΠΑ.Λ.

 

                             Μαθήματα Τομέων

 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Φυτική Παραγωγή
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ζωική Παραγωγή
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Αρχές Λογιστικής
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Εισαγωγή στην Εφοδιαστική
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής εφαρμογές
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Μηχανική Αντοχή Υλικών
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Υγεία και διατροφή
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ανατομία Φυσιολογία Ι
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Διαπροσωπικές σχέσεις
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ηλεκτροτεχνία
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρολογικό υλικό
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Οικοδομικό σχέδιο
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Τοπογραφία
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Κτιριακά έργα και Δομικά υλικά
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ελεύθερο σχέδιο
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Γραμμικό σχέδιο

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) Γ΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  σε ένα αρχείο          ΑΛΓΕΒΡΑ Γ’ ΕΠΑ.Λ. v.6
 • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) Γ΄ ΕΠΑ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο  από τον συνάδελφο Στέλιο Μιχαήλογλου                      ΑΛΓΕΒΡΑ Γ’ ΕΠΑ.Λ.

 

Μαθήματα Ειδικοτήτων

 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ανθοκομικά φυτά
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Δενδροκομία-Αμπελουργία
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Διατροφή Αγροτικών ζώων
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας-Κηπευτικές καλλιέργειες  
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ασφάλεια Τροφίμων
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Έχουν αναρτηθεί θέματα Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης