Εισαγωγική Επιμόρφωση

 

Υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

 

Η Α΄ φάση επιμόρφωσης (διάρκειας 96 ωρών, 24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωση) θα λάβει χώρα εντός του χρονικού διαστήματος από 04/04/22 έως 31/05/2022. Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης επιμόρφωσης και την παραλαβή της β’ έκδοσης του υλικού, θα προγραμματιστεί η υλοποίηση της Β’ Φάσης Επιμόρφωσης.
…………………………………………

Ο αριθμός των τμημάτων της Β΄ φάσης γίνεται με βάση τα 20 άτομα και καθορίζει και τον αριθμό των απαιτούμενων Επιμορφωτών Β’, καθώς οι Επιμορφωτές Β’ αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τμήμα της Β’ φάσης όπως ορίζεται στην οικεία Πρόσκληση.
Όσον αφορά στον καθορισμό τμημάτων της Α’ φάσης λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:
α) ως προς τη Γενική Εκπαίδευση,
– ο αριθμός τμημάτων της Β’ φάσης, επομένως και των Επιμορφωτών Β’,
– το γεγονός ότι κάθε επιμορφωτής Α’ αναλαμβάνει επιμορφωτικό έργο σε ένα διδακτικό αντικείμενο
– οι προτιμήσεις των Επιμορφωτών Α’
– ο διαθέσιμος αριθμός Επιμορφωτών Α’ με βάση τα Πρακτικά 3 και 6 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων για την εγγραφή στο ανοιχτό μητρώο εμπειρογνωμόνων της Πράξης
– η διαθεσιμότητα των Επιμορφωτών Α’ όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν αίρονται από το αίτημα τροποποίησης της ΑΥΙΜ του Υποέργου 1 που εκκρεμεί.
β) ως προς την Ειδική Εκπαίδευση και την επιμόρφωση των ΕΕΠ-ΕΒΠ, λαμβάνοντας υπόψη τον μη επαρκή αριθμό υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ για την κάλυψη των τμημάτων όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 3 απαιτείται η ενεργοποίηση του Ανοιχτού Μητρώου Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης – Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού – Εξωτερική Αξιολόγηση – Δημοσιότητα» της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 για την κάλυψη κενών θέσεων Επιμορφωτών Β’ Ειδικής Εκπαίδευσης, στην οποία θα επανέλθουμε με νεότερη εισήγηση.
Με βάση τα παραπάνω η Α΄ φάση Επιμόρφωσης προγραμματίζεται ως εξής:
Γενική Εκπαίδευση:
Έναρξη επιμορφωτικής περιόδου: 04/04/2022
Λήξη επιμορφωτικής περιόδου: 13/05/2022
Ειδική Εκπαίδευση:
Έναρξη επιμορφωτικής περιόδου: με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών επιλογής Επιμορφωτών Β’
 Λήξη επιμορφωτικής περιόδου: 31/05/2022