Εισαγωγική Επιμόρφωση

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5070654

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» (MIS 5070654) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ Επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης υποχρεούνται/δικαιούνται να παρακολουθήσουν:

1. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022.
2. Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και
3. Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Υποβολή αιτήσεων

από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00
έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:

α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
β) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio → Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)
γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης → Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με την αίτηση) → Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Προσοχή: Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης με νεότερη ενημέρωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση

Δελτίο τύπου σε pdf

_________________________________________________________

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 143616/Ε3/18-11-2022 υπουργικής απόφασης «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» (Β’ 5939).

ΦΕΚ Β 6475/ 17-12-2022

 

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

ΦΕΚ Β 5939/21-11-2022

 

Υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

_________________________________________________________

Η Α΄ φάση επιμόρφωσης (διάρκειας 96 ωρών, 24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωση) θα λάβει χώρα εντός του χρονικού διαστήματος από 04/04/22 έως 31/05/2022. Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης επιμόρφωσης και την παραλαβή της β’ έκδοσης του υλικού, θα προγραμματιστεί η υλοποίηση της Β’ Φάσης Επιμόρφωσης.
…………………………………………

Ο αριθμός των τμημάτων της Β΄ φάσης γίνεται με βάση τα 20 άτομα και καθορίζει και τον αριθμό των απαιτούμενων Επιμορφωτών Β’, καθώς οι Επιμορφωτές Β’ αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τμήμα της Β’ φάσης όπως ορίζεται στην οικεία Πρόσκληση.
Όσον αφορά στον καθορισμό τμημάτων της Α’ φάσης λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:
α) ως προς τη Γενική Εκπαίδευση,
– ο αριθμός τμημάτων της Β’ φάσης, επομένως και των Επιμορφωτών Β’,
– το γεγονός ότι κάθε επιμορφωτής Α’ αναλαμβάνει επιμορφωτικό έργο σε ένα διδακτικό αντικείμενο
– οι προτιμήσεις των Επιμορφωτών Α’
– ο διαθέσιμος αριθμός Επιμορφωτών Α’ με βάση τα Πρακτικά 3 και 6 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων για την εγγραφή στο ανοιχτό μητρώο εμπειρογνωμόνων της Πράξης
– η διαθεσιμότητα των Επιμορφωτών Α’ όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν αίρονται από το αίτημα τροποποίησης της ΑΥΙΜ του Υποέργου 1 που εκκρεμεί.
β) ως προς την Ειδική Εκπαίδευση και την επιμόρφωση των ΕΕΠ-ΕΒΠ, λαμβάνοντας υπόψη τον μη επαρκή αριθμό υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ για την κάλυψη των τμημάτων όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 3 απαιτείται η ενεργοποίηση του Ανοιχτού Μητρώου Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης – Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού – Εξωτερική Αξιολόγηση – Δημοσιότητα» της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 για την κάλυψη κενών θέσεων Επιμορφωτών Β’ Ειδικής Εκπαίδευσης, στην οποία θα επανέλθουμε με νεότερη εισήγηση.
Με βάση τα παραπάνω η Α΄ φάση Επιμόρφωσης προγραμματίζεται ως εξής:
Γενική Εκπαίδευση:
Έναρξη επιμορφωτικής περιόδου: 04/04/2022
Λήξη επιμορφωτικής περιόδου: 13/05/2022
Ειδική Εκπαίδευση:
Έναρξη επιμορφωτικής περιόδου: με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών επιλογής Επιμορφωτών Β’
 Λήξη επιμορφωτικής περιόδου: 31/05/2022