Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2018-2019

Για τους  όρους και τις προϋποθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αριθμ.186387Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) εγκύκλιο μεταθέσεων, Μέρος 3ο ,ΚΕΦ. Β «Αμοιβαίες Μεταθέσεις» .

Οι εκπ/κοί που πληρούν τις ανωτέρω οριζόμενες προϋποθέσεις δύνανται να υποβάλουν αίτηση την επόμενη από την ανακοίνωση των Μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή  έως και 15 ημέρες.

Για φέτος, το χρονικό διάστημα υποβολής, ορίζεται από 30-03-2019 έως 15-04-2019, ημέρα Δευτέρα.

Αιτηση_για_αμοιβαία_μετάθεση_2018-2019

Δημοσιεύθηκε στην ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.