Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων  και οι μαθητές

  του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας

σ  α  ς      ε ύ χ ο ν τ α ι

Χ α ρ ο ύ μ ε ν α   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α   

και  ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο  το   2 0 1 9!!!

Ετικέτες: , ,