Εγγραφές 2023 – 2024

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι αιτήσεις εγγραφής Νέων Νηπίων  στο 9ο Νηπιαγωγείο  Καματερού θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023 μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής .

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

                        https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, εγγράφονται, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019. Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

      Για  την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)
  2. επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Τα όρια της περιφέρειας του 9ου Νηπιαγωγείου Καματερού, απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη σε έντυπη μορφή στον Πίνακα Ανακοινώσεων του σχολείου και σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1p-hhlnTSdkvR6SeynypxOIEFNXQ&ll=38.05203408825118%2C23.70959851679533&z=16

Εναλλακτικά τα όρια και οι χάρτες της περιοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας : http://www.dipegath.gr/  ( Σχολικές Μονάδες-Χάρτες -Χάρτες Ορίων Νηπιαγωγείων Καματερού)

  1. Χρήση κωδικών : Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία , «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  2. Κατά την είσοδό του στο σύστημα:  ο γονέας/κηδεμόνας  συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφο σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,(πχ.εκκαθαριστικό εφορίας ή δήλωση)

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα(16:00) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45) ή στο Διευρυμένο Πρόγραμμα (17:30)

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)  https://drive.google.com/…/1cscOlaXmW2Btl2f9PEI…/view…

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει να επικοινωνούν με το σχολείο μετά την αποδοχή της αίτησης τηλεφωνικά στο   210-2384824 , τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 12:00 έως  13:00,  ώστε να κλείσουν ραντεβού για να επισκεφτούν το σχολείο και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: (γ) ,(δ),(ζ),(η) και (θ)  αν υπάρχει στις ειδικές περιπτώσεις φροντίζοντας για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού (απόσταση ασφαλείας, μάσκα, ατομικό στυλό), όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) .

 

 

Ημερίδα με θέμα: Επιθετικότητα – Βία – ∆ιαφορετικότητα – ΠροκαταλήψειςΛήψη αρχείου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων : Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη “Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική!”

Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου
δυο καρδιές, η καρδιά της μητέρας
η καρδιά του πατέρα.
Πάτα γερά.
Δε θα πέσεις.
Γιάννης Ρίτσος

Σε αυτό το εργαστήριο δεξιοτήτων παρακολουθούμε ένα πρόγραμμα για την οικογενειακή πολυμορφία.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://play.byethost8.com/elfi/?i=1

Ευχαριστήρια!

IMG 7f9663d009bcc26d595c1d42ac556adb V

Το 9ο Νηπιαγωγείο Καματερού – εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές – θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση “Δεσμός για τα σχολεία” για την ευγενική χορηγία τους σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι πολύτιμος για το σχολείο μας!!

Κοπή Βασιλόπιτας

Τηρήθηκε και φέτος το παραδοσιακό έθιμο της κοπής της Βασιλόπιτας στο σχολείο μας Οι γονείς ετοίμασαν με πολλή φροντίδα ατομικές μερίδες βασιλόπιτας για κάθε παιδί. Ένα δώρο περίμενε τον/την τυχερό/ή που βρήκε το φλουρί σε κάθε τμήμα, αλλά και αναμνηστικές ζωγραφιές για όλους μας τους μαθητές.

134

52

6

Η Δράση μας “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Το σχολείο μας έλαβε έπαινο και ευχαριστήρια επιστολή για την βοήθεια που προσέφερε με την συμβολή όλων – γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών – στο “Χαμόγελο του Παιδιού” !

1
Έπαινος από το Χαμόγελο του Παιδιού
2
Επιστολή