Εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

4 αφίσα ηλεκτρονική ανάρτηση

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο/η γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο μας, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του/της, εφόσον βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια της σχολικής μας περιφέρειας ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Πριν υποβάλλετε την αίτηση βεβαιωθείτε σε ποιο νηπιαγωγείο ανήκετε .Τα χωροταξικά όρια των νηπιαγωγείων  υπάρχουν:

 -στο ιστολόγιο του σχολείου:

https://blogs.sch.gr/3nipporaf/

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε ,είτε τηλεφωνικά:22990 -85304 ,

από τις  12:10 μ.μ.-13:00 μ.μ.

-είτε μέσω Email : mail@3nip-porto-rafti.att.sch.gr

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024 εγγράφονται μαθητές/τριες που την

31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή του προνηπίου/νηπίου  οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 4

 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ ) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του προνηπίου  για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

  ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

 β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)

 γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Οι αλλοδαποί μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν ,Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένα.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα

Μετά την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται ηλεκτρονικά στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σε περίπτωση γονέα που αδυνατεί να κάνει την αίτηση ηλεκτρονικά, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο νηπιαγωγείο προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά και μόνο με ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Προϊσταμένη.

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους όσα ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν προνήπια/νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00 π.μ. . Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Όρια 3ου και 4ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη με κοινές εγγραφές μαθητών:

Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Λεωφόρο Γρέγου (δεξιά), Κεφαλληνίας (δεξιά),
Ανώνυμη (οικοδομικά τετράγωνα 268,269,279,284), Πολυκράτους, Ειρήνης, Κρυστάλλη και
οι περιοχές Χαμολιά, οικισμός Απολλώνιο και Αγ. Σπυρίδων. Η περιοχή που περικλείεται
δεξιά (με κατεύθυνση από Μαρκόπουλο προς Πόρτο Ράφτη) από τη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη
( σημείο διασταύρωσης με οδό Καλαβρύτων που οδηγεί στην είσοδο του ιπποδρόμου) έως
το οικοδομικό τετράγωνο 397. Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Καλαβρύτων,
Λεωφόρο Μαρκοπούλου, Ανώνυμη (οικοδομικό τετράγωνο 85), Αγ. Παρασκευής (δεξιά
οικοδομικά τετράγωνα 86, 87, 88, 89, 90,91,92,102,103,106 και 105), Ελ. Βενιζέλου (δεξιά
οικοδομικό τετράγωνο 3), Λεωφόρο Μαρκοπούλου, Ανώνυμος (δεξιά) και φτάνει νοητά ως
το όριο των οδών Μαργαρίτας και Ανεμώνης και η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Λεωφόρο Μαρκοπούλου, Αγ. Νικολάου (οικοδομικό τετράγωνο 514, εκτός των οικοδομικών
τετραγώνων 522,518 έως Αλεξ. Υψηλάντου, 523 και 26), Μ. Μπότσαρη (από τη συμβολή της
με την Αλεξ. Υψηλάντου, Ανώνυμος 7 και Λεωφόρο Γρέγου.

 

 

Εγγραφές στην Α .Δημοτικού

Ανακοίνωση εγγραφών για την Α. Δημοτικού των Νηπίων που ανήκουν στα Όρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 • Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή . (Α.Δ.Υ.Μ.).
 • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου(δίνεται από το νηπιαγωγείο).
 • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι  για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016).

Για τους αλλοδαπούς μαθητές είναι χρήσιμο να προσκομίσουν όποια πιστοποιητικά διαθέτουν  επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο κάθε Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη  από τις 8:30 έως 11:00  στο  διάστημα από 1/03/2022 έως 20/03/2022.

Παρακαλώ πολύ να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-2022

Οι εγγραφές των νηπίων προνηπίων για το σχολικό έτος 2021 -2022 θα πραγματοποιηθούν από 1εώς 20 Μαρτίου 2021 

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 .

Η φοίτηση των προ νηπίων  είναι υποχρεωτική .

Η αίτηση εγγραφής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

https://proti-eggrafi.services.gov.gr

Πριν υποβάλλετε την αίτηση βεβαιωθείτε σε ποιο νηπιαγωγείο ανήκετε είτε εδώ, είτε τηλεφωνώντας στο νηπιαγωγείο στο τηλ 2299085304  ή στέλνοντας μήνυμα στο email mail@3nip-porto-rafti.att.sch.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών- (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα καΙ

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα.

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετά την υποβολή της αίτησης, γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της.

Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

 

Προσέλευση στο νηπιαγωγείο θα γίνεται μόνο με ραντεβού μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία με την Προϊσταμένη από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες: 9.00:πμ – 13:00μμ .

 

Χωροταξικά όρια σχολικών περιφερειών Νηπιαγωγείων Πόρτο Ράφτη.

Στο Πόρτο Ράφτη υπάρχουν τρία νηπιαγωγεία.

Κάθε νηπιαγωγείο εγγράφει τους μαθητές που διαμένουν στα χωροταξιακά όρια της σχολικής περιφέρειάς του.

Στο παρακάτω αρχείο και χάρτη θα δείτε τα χωροταξικά όρια των σχολικών περιφερειών των νηπιαγωγείων του Πόρτο Ράφτη όπου μπορείτε να βρείτε σε ποιο νηπιαγωγείο ανήκετε με βάση το οικοδομικό τετράγωνο της οικίας σας.Λήψη αρχείου