Εγγραφές 2022-2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2022-2023

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Όρια 2ου Νηπιαγωγείου ΠεράματοςΛήψη αρχείου

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 , θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.  Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές γεννημένοι το 2017 και το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές: Εγγραφές νηπιαγωγεία

 

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών taxisnet.

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο, κατόπιν ραντεβού

 

Δικαιολογητικά  τα οποία προσκομίζονται στη σχολική μονάδα

Σημείωση: Για την προσκόμιση των δικαιολογητικών πρέπει να κλείσετε ραντεβού μετά την αποδοχή της αίτησης από την σχολική μονάδα.

Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε στο τηλ 2104413848 – Ώρες 12.15 – 13.00

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ):το παραλαμβάνετε από το νηπιαγωγείο ή το βρίσκετε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου μας (για εκτύπωση)

2) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (φωτοτυπία)

3) Υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα (που δεν έχει κάνει την αίτηση εγγραφής), ότι συμφωνεί να φοιτήσει το παιδί του στο Νηπιαγωγείο.

4) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Προσκόμιση δικαιολογητικών

 

Αφού γίνει δεκτή η αίτηση σας πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Νηπιαγωγείο, με ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Για λόγους αποφυγής μετάδοσης του CoVid-19 παρακαλούμε να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προστασίας κατά την προσέλευσης σας στο χώρο του Νηπιαγωγείου (μάσκα και αποστάσεις)

 

Επικοινωνία

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2104413848

 

Ιστοσελίδα σχολείο: https://blogs.sch.gr/2nippera

 

Email: 2nipiagogeioperamatos@gmail.com

STEM Discovery Week 2022

SDC22_visual

Join the 2022 STEM Discovery Campaign, a joint international initiative organised by Scientix that invites projects, organisations, libraries, schools, universities and youth clubs across Europe and around the world to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

The theme for the 2022 STEM Discovery Campaign is STEM for all. STEM is present in virtually all aspects of our lives. That is why we believe everyone should have access to STEM education emphasizing the value of Science, Technology, Engineering and Mathematics. This year, we encourage every educational stakeholder to organize events and activities that raise student awareness and make STEM accessible to everyone, showcasing key skills that students and our societies will need in the near future.

We invite everyone to get involved in the 2022 STEM Discovery Campaign by organising STEM activities and featuring them on the STEM Discovery Campaign map, becoming partners and participating in our competitions as well as other online events!

 

Add your STEM activity on the Map!

Are you participating in a STEM activity between February and April 2022? Include it on the map! Participants organising an online STEM event or a STEM activity at schools from 1 February to 30 April 2022 may also enter the STEM Discovery Campaign competitions.

 

 

submit_activity

 

You want to participate?

Here are some ideas of what you can do to contribute to one of the biggest STEM campaigns worldwide:

Every action listed above can be included on the STEM Discovery Campaign map and therefore help us encourage more people to organise educational activities and make STEM for All!

 

Are you interested in becoming a partner?

Public and privately funded projects, non-governmental and governmental organizations, universities, libraries, youth clubs, companies and schools active in STEM education are welcome to join the 2022 STEM Discovery Campaign as partners. By committing to the SDC22, the partners agree to:

  • Organise and share information about (online) activities and actions in STEM education as part of the STEM Discovery Campaign.
  • Encourage third parties to support and join the initiative by organising STEM activities (online) or actions of their own and share information about them as part of the STEM Discovery Campaign.
  • Publish on their web page information in support of the STEM Discovery Campaign, hence facilitating an active exchange of information among projects, organisations and schools.

For more information on the registration steps that potential partners need to follow, please download the guide for partners document and fill in the form. For general information and promotional materials, visit the official page of the 2022 STEM Discovery Campaign on the Scientix portal.

 

 

Ο Λύκος ο Ζαχαρίας και οι 4 εποχές

Τα παιδιά του 2ου Τμήματος του Νηπιαγωγείου μας έχοντας ιδιαίτερη αγάπη στον Λύκο Ζαχαρία και με αφορμή με την ενασχόληση τους με τις 4 εποχές, αποφασίζουν να δημιουργήσουν αρχικά την ιστορία του Χειμώνα με πρωταγωνιστή το Λύκο το Ζαχαρία. Στη συνέχεια προσκαλούν και τα παιδιά του δεύτερου τμήματος να βοηθήσουν στην εικονογράφηση αλλά και τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες του 2ου ΝΓ Λυκόβρυσης και του του Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου να συμβάλλουν στη δημιουργία των ιστοριών και της εικονογράφησης της Άνοιξης, του Καλοκαιριού και του Φθινοπώρου.

Έτσι ένα συνεργατικό ταξίδι ξεκινά στον υπέροχο κόσμο της φαντασίας και της δημιουργικής γραφής.

Μπορείτε να διαβάσετε τις ιστορίες μας στο ψηφιακό βιβλίο που δημιουργήθηκε.

εξωφυλλο

https://read.bookcreator.com/4lFULYCmTohLdI6zlFSmKM9ccJ52/dLsusYX_TIak5rUhGCyM5A

Παράλληλα ο Λύκος Ζαχαρίας αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση για τα παιδιά σε καθημερινή βάση.

3 2 14

Όμως δεν σταματάμε εδώ, έχοντας αγάπη στις συνεντεύξεις οι μικροί/ες μας δημοσιογράφοι συνεργάζονται για να πάρουν συνέντευξη από την Κα Orianne Lallemand 272038707 638321114161039 6675250153498129155 n

με την οποία επικοινωνήσαμε και με χαρά δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των παιδιών (stay tuned).

 

Να στοχεύεις ψηλά, στο φεγγάρι, ακόμη και αν αποτύχεις θα βρεθείς ανάμεσα στα αστέρια»

Ξύλινα ημερολόγια για τη φετινή χρονιά, με έμπνευση από τον αγαπημένο μας Eric Carle και το βιβλίο “Παρακαλώ μπαμπά, φέρε μου το φεγγάρι αλλά και τα λόγια του Les Brown “Να στοχεύεις ψηλά, στο φεγγάρι, ακόμη και αν αποτύχεις θα βρεθείς ανάμεσα στα αστέρια»
Καλή Χρονιά, φωτεινή, με χαμόγελα, όνειρα, ελπίδα, αισιοδοξία, προσπάθεια και όμορφες στιγμές ❤️❤️????????????????????⛄⛄????????????????
Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο Θοδωρή για την πρώτη ύλη ????????

269746314 455778909400242 623894875773533042 n

ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

17 Νοεμβρίου 2022

Το Πολυτεχνείο είναι εδώ και οι μικροί μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας, υψώνουν την φωνή τους για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Ελευθερία.6

Είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε αξιόλογα βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας και να εμπνευστούμε από τις αξίες του Πολυτεχνείου.

Ενώ το μοναδικό τραγούδι «Imagine» του John Winston Lennon 3μας ταξίδεψε νοερά

Η εικαστική έκφραση μοναδικό μέσο στα χέρια των μικρών δημιουργών, 54 αλλά παράλληλα η περιβαλλοντική τους συνείδηση έδωσα μία νότα με μοναδικό σύνθημα «τίποτα δεν πάει χαμένο».

2 1

Το έξυπνο σχολείο – Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών

Το νηπιαγωγείο μας, μαζί με το 2ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου και το 22ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου διακρίθηκε στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών για την κατηγορία της Κλιματικής Αλλαγής, με το έργο «Το έξυπνο σχολείο» που υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2020-2021

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (SMART_SCHOOL): Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ  MAKEY MAKEY

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά μία εκπαιδευτική δράση που υλοποιήθηκε σε τρία Νηπιαγωγεία. Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών μέσα από την περιβαλλοντική επίλυση ενός προβλήματος που αφορά τη σπατάλη νερού και ενέργειας στην καθημερινότητα τους στο χώρο του σχολείου και στην αναζήτηση λύσεων για το πως μπορούν τα ίδια να συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση αυτών των πόρων. Συνδυάζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την εκπαίδευση STEAM καλλιεργήθηκαν δεξιότητες που αφορούν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη συνεργασία, μέσα σε ένα διερευνητικό πλαίσιο μάθησης. Θέλοντας να συνδέσουμε τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, τα παιδιά κάθε σχολείου δημιούργησαν μια μακέτα του σχολείου τους, αξιοποίησαν το κιτ εφευρέσεων Makey Makey, δημιούργησαν απτές διεπαφές ενσωματώνοντας έξυπνες λειτουργίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ηχογράφησαν ήχους και ηχητικά μηνύματα, ενώ μέσω του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος προγραμματισμού scratch, εδωσαν απλές εντολές. Μέσα από την εκπαιδευτική δράση ευαισθητοποιήθηκαν για το περιβάλλον που ζουν και διαμόρφωσαν στάσεις, αναλαμβάνοντας ενεργό δράση  και συμμετοχή  για τη βελτίωση και την προστασία του.

Λέξεις κλειδιάπεριβαλλοντική επίλυση προβλήματος, δημιουργική σκέψη, περιβαλλοντική εκπαίδευση,  Makey makey, συνεργασία, Νηπιαγωγείο

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

Τσαπάρα Μαρία, Αρχοντή Βαϊα, Ρεντζέπη Κατερίνα (2ο ΝΓ Περάματος)

Αρκουλή Ανθή (2ο ΝΓ Περιστερίου)

Παπαδόγκωνα Κωνσταντίνα (22ο ΝΓ Κερατσινίου)

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δείτε εδώ, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της δράσης μας. Πολλά συγχαρητήρια στους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση!!!

STEM School Label 2021

Ο στόχος του STEM School Label είναι να καθοδηγήσει τα ευρωπαϊκά σχολεία στην αύξηση του ενδιαφέροντος και των δεξιοτήτων των νέων Ευρωπαίων σε μαθήματα STEM και να παράσχει στα σχολεία τα απαραίτητα εργαλεία για να εμπλέξουν τους μαθητές, τους δασκάλους και άλλους φορείς τους σε σχετικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας μια κατάλληλη στρατηγική STEM.

Απονομή στο σχολείο μας του STEM School Label.

Ένα σχολείο STEM ορίζεται ως ένα σχολείο με μια σαφή στρατηγική STEM, που χαρακτηρίζεται από 7 βασικά στοιχεία και συνολικά 21 κριτήρια.

Εγγραφές Σχολικού έτους 2021-2022

Εγγραφές Σχολικού έτους 2021 – 2022

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 έως  το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου 2021 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το σχολικό έτος 2021-2022 εγγράφονται οι μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 2016 (νήπια) και 2017 (προνήπια). Η φοίτηση των προνηπίων είναι υποχρεωτική.

ΕΞΕ – 22510 – 2021 – Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 – Έκδοση 1

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και τη φετινή χρονιά θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το προνήπιο/νήπιο.

Για κάνετε την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μπορείτε να χρησιμοποιήστε την παρακάτω εφαρμογή. Η ηλεκτρονική εγγραφή αφορά τα παιδιά που για πρώτη φορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

Παρατίθονται οι οδηγίες για την αίτηση ηλεκτρονικής  εγγραφής

ΑΔΥΜ (ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας)

Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2021-22

Σας παρακαλούμε πριν προβείτε στην εγγραφή να δείτε τα όρια του σχολείου.

Όρια του 2ου Νηπιαγωγείου Περάματος

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Νηπιαγωγείο καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 9.00 π.μ έως τις 11.00 π.μ. στο τηλέφωνο 2104413848 και στο email – mail@2nip-peram.att.sch.gr

 

 

Η Ελληνική νοηματική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο μας…

Ο μύθος του Προμηθέα αποτέλεσε την αφορμή για την ενασχόληση μας με την ελληνική νοηματική γλώσσα.

Πως αλήθεια έγινε αυτό;

Ο Προμηθέας φέρνει τη φωτιά στην ανθρωπότητα (Πίνακας του H. Fueger, 1817)

(Πηγή: Prometheus brings fire to mankind Πίνακας του H. Fueger, 1817 – Wikimedia commons)

Η αναφορά ενός σημαντικού «όπλου» του μυαλού που διαθέτει ο άνθρωπος αλλά και η προσθήκη άλλων δύο σημαντικών «όπλων» της καρδιάς και του λόγου, αποτέλεσαν εξίσου την  αφορμή για συζήτηση στην τάξη.

Συζητώντας για το λόγο που διαθέτει κάθε άνθρωπος και πόσο σημαντικός είναι, πόσο σημαντικό είναι να εκφραζόμαστε, να μιλάμε, κάποια παιδιά στάθηκαν στο γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν. Μάλιστα αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι για να επικοινωνήσουν χρησιμοποιούν τα χέρια τους.

Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνική νοηματική γλώσσα

Κάποια παιδιά ανέφεραν ότι είχαν δει στην τηλεόραση έναν κύριο ή μια κυρία να χρησιμοποιεί τα χέρια του/της για να πει τις ειδήσεις.

Αναφερθήκαμε λοιπόν στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της ελληνικής κοινότητας Κωφών. Είναι μια πλήρης γλώσσα, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια είδη γραμματικού μηχανισμού που υπάρχουν και στην προφορική γλώσσα[1].Η ΕΝΓ έχει αναγνωριστεί νομικά ως επίσημη γλώσσα της κοινότητας των Κωφών για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα από το 2000. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα εκτιμάται ότι χρησιμοποιείται από περίπου 40.600 νοηματιστές. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών με τον νόμο 2817/2000,[2][3] Από το 2000, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, αλλά και τον 3699/2008, η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αποτελεί υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη νέων επαγγελματιών στην εκπαίδευση κωφών μαθητών. Με τον Νόμο 4488/2017 (Άρθρο 65, παράγραφος 2)[4] η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών. (Πηγή: Wikipedia).

 

Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και τέθηκε στο συμβούλιο της τάξη η πρόταση «Να μάθουμε νοηματική», έτσι αποφασίστηκε από όλη την ομάδα κάθε Παρασκευή, να αφιερώνουμε χρόνο και να μαθαίνουμε λέξεις στην νοηματική.

Την Παρασκευή  5 Φεβρουαρίου τα παιδιά ζήτησαν να μάθουν τα χρώματα και πιο συγκεκριμένα: το άσπρο, το μαύρο, το πράσινο, το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε, το γαλάζιο, το ροζ, το μωβ, το πορτοκαλί.

Αποτέλεσμα εικόνας για λεξικο νοηματικησ

Επισκεφθήκαμε τη σελίδα του online Βασικού Λεξικό Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και αναζητήσαμε τις λέξεις που είχαν επιλεχθεί.

 

 

Την Παρασκευή 12/02/2021 αν και πλέον βρισκόμαστε σε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν σταματάμε…..

Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το δαχτυλικό αλφάβητο αλλά και να προσπαθήσουν να νοηματίσουν το όνομα τους.

Στη συνέχεια προκειμένου να θυμηθούμε τα χρώματα που είχαμε ήδη μάθει παίξαμε ένα μικρό παιχνίδι…

Αλήθεια πως με λένε;

Και ένα παραμύθι με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία λόγω Covid-19, η Στέλλα έδωσε μια ιδέα. Να φτιάξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι της Νοηματικής

Η δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες… μείνετε συντονισμένοι/ες…..