Παιδαγωγικά άρθρα

Όταν έχεις να προσέχεις, να διδάσκεις και να αγαπάς ένα σωρό παιδιά, πρέπει να μπορείς να αγαπάς «ένα τσουβάλι αγάπης παραπάνω» κάθε παιδί που βλέπεις ότι κάνει τον αγώνα του να σταθεί στα αδύναμα ποδαράκια του… Κι αυτό και η οικογένειά του. Τότε, γίνεσαι εσύ το δεκανίκι του, ακόμη κι αν δεν στο έχουν ζητήσει, ακόμα κι αν δεν στο έχουν ορίσει. Τότε γίνεσαι ΕΣΥ αγαπητέ καθηγητή, η παράλληλη στήριξή του. Γιατί η παράλληλη στήριξη δεν είναι μόνο μία θεσμοθετημένη επαγγελματικά αρμοδιότητα από το Υπουργείο, είναι μία καθημερινή προσπάθεια, ή καλύτερα θα έπρεπε να είναι μία καθημερινή προσπάθεια ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ εκπαιδευτικού που στο δρόμο του βρέθηκε ένα παιδί που χρειάζεται στήριξη. Γιατί η παράλληλη στήριξη θα πρέπει να είναι «ένα από καρδιάς λειτούργημα» του κάθε συναδέλφου που μέσα στην καθ’όλα φυσιολογική τάξη του έχει και ένα παιδί διαφορετικό. (πηγή: http://www.noesi.gr/blog/parallili-stirixi-kardias-leitoyrgima)

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες ένα παιδί χρήζει πρόσθετης βοήθειας στο σχολείο, κάτι το οποίο αρκετοί γονείς αγνοούν.

Τι είναι η παράλληλη στήριξη: Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν παράλληλη στήριξη καθ΄όλη τη διάρκεια τη σχολικής τους θητείας. Πρακτικά για τον γονιό αυτό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής  στέλνεται στην σχολική μονάδα προκειμένου να βοηθήσει τον μαθητή στο σημείο ακριβώς που υστερεί.
Ποιους αφορά η παράλληλη στήριξη: Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά­γκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περί­οδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μα­θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κα­τηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγο­ντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλη στήριξη μπορούν να διεκδικήσουν εκείνα τα παιδιά που το πρόβλημα τους έχει πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Ιατροπαιδαγωικό, Δημόσιο νοσοκομείο.
Η διαδικασία: Στο αρχικό στάδιο αυτός που αντιλαμβάνεται πρώτος το πρόβλημα (γονέας/δάσκαλος) οφείλει να ενημερώσει το σχολείο ή τον γονέα αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση όμως πραγματοποιείται αίτηση από τον γονέα και αξιολόγηση του παιδιού από τον αρμόδιο φορέα.
Η  τελική γνωμάτευση είναι και αυτή που θα καθορίσει το αίτημα, μέσα στην οποία αναγράφεται σύμφωνα με την περίπτωση το είδος του προβλήματος με σχετική αξιολόγηση τεκμηριωμένη από ειδικούς (ψυχολόγο, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή) καθώς και οδηγίες/προτάσεις και τρόπους αντιμετώπισης.
Η γνωμάτευση αποτελεί επίσημο χαρτί και σε κάθε περίπτωση τόσο η σχολική μονάδα και ο εκπαιδευτικός της τάξης, όσο και ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής της παράλληλης στήριξης, οφείλουν να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις οδηγίες που έχουν δοθεί.
Υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία για όλο αυτό, από την αίτηση μέχρι ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής να φτάσει στο σχολείο, διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί.
Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης (Αριθμ. 27922/Γ6/2007/Υπουργική Απόφαση, Φ. 353.1/324/105657/Δ1 Υπουργική Απόφαση):
1) Ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη ύστερα από σχετική πρόταση του ΚΔΑΥ ή των πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών και εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
2) Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΔΑΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. Για την υλοποίησή του συνεργάζονται με το διευθυντή, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τμήματος και τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων του συγκεκριμένου μαθητή.
3) Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.
4)  Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και τα ΚΔΑΥ στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα.
5) Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρμογή του.
6) Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη στήριξη ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
7) Καταρτίζουν το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΔΑΥ, με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του.
Τι ισχύει: Παρόλα αυτά δεν είναι λίγες οι φορές που παρά την ανάγκη για παράλληλη στήριξη και την εφαρμογή αυτής συμβαίνουν παρατυπίες, είτε διαπιστώνονται πάγια και σοβαρά προβλήµατα στην εφαρµογή του µέτρου.
Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει εξετάσει πολλές αναφορές με θέμα την εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης για μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και έχει διαπιστώσει σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου που κυρίως έχουν να κάνουν με τα εξής;
Σε πολλές περιπτώσεις το ΥΠΕΠΘ: (α) δηλώνει αδυναμία υλοποίησης του μέτρου της παράλληλης στήριξης, παρά την ύπαρξη γνωματεύσεων από τους αρμόδιους δημόσιους διαγνωστικούς φορείς για την αναγκαιότητά του, αποδίδοντας το πρόβλημα σε ανεπάρκεια κονδυλίων ή εκπαιδευτικών,
(β) αντιμετωπίζει ως καταχρηστικές ή δεν λαμβάνει υπόψη του γνωματεύσεις των αρμοδίων διαγνωστικών κέντρων του, των ΚΕΔΔΥ, υποβαθμίζοντας στην πράξη το επιστημονικό τους έργο, και 
(γ) αντιμετωπίζει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης ως αντίστοιχο της φοίτησης ενός μαθητή σε τμήμα ένταξης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που καθένας από τους θεσμούς αυτούς δημιουργήθηκε για να καλύψει ή τη φύση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε μαθητή. 

(από το eimaipaidi.gr) Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μόνο αποσπάσματα δημοσιευμένων άρθρων. Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις αρχικές πηγές.

http://www.0-18.gr/gia-paidia/keimena-1/o-synigoros-toy-paidioy-gia-tin-parallili-stiriksi
http://www.0-18.gr/downloads/perilipsi-porismatos-efarmogi-toy-thesmoy-tis-parallilis-stiriksis-mathiton-me-anapiria-i-me-eidikes-ekpaideytikes-anagkes
http://www.0-18.gr/downloads/porisma-efarmogi-toy-thesmoy-tis-parallilis-stiriksis-mathiton-me-anapiria-i-me-eidikes-ekpaideytikes-anagkes
http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/antoniou/meri/nomothesia/N.3699_2008.pdf

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3699_08.htm
http://www.doe.gr/egk/sxnom08.pdf

Ένα σχόλιο στο “Παιδαγωγικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση