Συνεργατική συναρμολόγηση – Jigsaw classroom

Συνεργατική συναρμολόγηση: πρόκειται για μια διδακτική τεχνική που προσφέρεται τόσο για την ομαδοσυνεργατική όσο και την ανακαλυπτική προσέγγιση.