Ωράριο

Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα:
Προσέλευση: 08:15 – 08:30 π.μ.
Αποχώρηση: 13:00 μ.μ.