«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019»

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018. Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2018-19, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:
α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)
β) Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος «myschool», σύμφωνα με την παρ. 4β, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και την υπ΄αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.
«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο
εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4.
όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές
στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον
στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που
προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε
σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον
οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
γ) Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από την παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) από
το οποίο, διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4 Συνιστάται οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη
προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται
αποκλειστικά και μόνο στο νηπιαγωγείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής
περιφέρειας (παρ. 4, άρθρο 6, Π.Δ 79/2017 ΦΕΚ 109 Α).
δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και
αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).
ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. (παρ. 4, άρθρο 6, Π.Δ 79/2017 ΦΕΚ 109 Α).
στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015
εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα
Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα
εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:
I) πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε
πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):
I. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
II. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Με δεδομένο ότι οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία πραγματοποιούνται από 2-18
Μάιου 2018, επισημαίνονται τα εξής:
1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή.
2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φοίτησης το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση
Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο
δημοτικό.
3. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτηση του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του πιστοποιητικού φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το πιστοποιητικό παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς και κάποιες δραστηριότητες που μπορούν όλοι οι γονείς να κάνουν μαζί με τα παιδιά τους, βοηθώντας τα έτσι να αποκτήσουν τα εφόδια και τις βάσεις της αυτοεξυπηρέτησης αλλά και της ανεξαρτησίας!

Στο τραπέζι του φαγητού.

Να στρώσει το
τραπέζι.
•Πόσοι θα φάμε;
•Πόσα πιάτα, ποτήρια     
θα χρειαστούμε;
•Πόσα
μαχαιροπήρουνα;

Στο καθιστικό.


Διαβάζουμε βιβλία μαζί
με το παιδί και συζητάμε
όσα διαβάζουμε:
π.χ. τα πρόσωπα που
συμμετείχαν.
π.χ. να περιγράψει τους
χαρακτήρες.
π.χ. να το επαναδιηγηθεί
με τη βοήθεια των
εικόνων.

Στο καθιστικό.
• Κοιτάμε μαζί το
οικογενειακό άλμπουμ.
• Να αναγνωρίσει
πρόσωπα, τόπους,
καταστάσεις.
• Μετά από την επίσκεψη
στον ιατρό να μας
περιγράψει τι είδε στο
ιατρείο και να μας δείξει
πώς το εξέτασε.

Στην κουζίνα.


• Τακτοποιούμε μαζί τα
ψώνια.
• Μετρούμε τις κονσέρβες,
αναγνωρίζουμε τις
επιγραφές, φανταζόμαστε
τι έχει μέσα η κάθε
συσκευασία.

Στην κουζίνα.
Να μας βοηθήσει στο
μαγείρεμα. π.χ.
•Να μετρήσει ποσότητες.
•Να ανακατέψει το
φαγητό.
•Να ρίχνει τα υλικά στο
μίξερ σύμφωνα με τις
οδηγίες της συνταγής.

Στο δωμάτιο του παιδιού.


• Να τακτοποιεί τα
παιχνίδια του και να τα
ταξινομεί σε κουτιά ή
ράφια ανάλογα με το
είδος τους.
• Να καθαρίζει το
δωμάτιο του.
• Να στρώνει το κρεβάτι
του.
• Να διπλώνει και να
τακτοποιεί τις πυτζάμες
του.

Στο δωμάτιο του παιδιού.
• Να επιλέγετε μαζί από
το βράδυ τι ρούχα θα
φορέσει το άλλο πρωί.
• Να σας διηγηθεί πώς
πέρασε στο σχολείο,
κάτι που του άρεσε
πολύ, κάτι που του
έκανε μεγάλη
εντύπωση.

Στο μπάνιο.


• Να πλένει μόνο του τα χέρια του, τα δόντια του, το
πρόσωπό του.
• Να μάθει να χρησιμοποιεί την τουαλέτα μόνο του.

Έξω από το σπίτι.


• Να συζητάτε για διάφορες καταστάσεις από τα
καθημερινά συμβάντα και να προσπαθεί να σας
περιγράφει και να σας εξηγεί διάφορες καταστάσεις.

Έξω από το σπίτι.
• Να σας βοηθήσει να πετάξετε τα σκουπίδια, να
συμμετέχει μαζί σας στα ψώνια και σε άλλες
εξωτερικές δουλειές του σπιτιού.

  • Να παίζει στην ύπαιθρο ή σε παιδότοπους με άλλα
    παιδιά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ – ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ!

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν τα
παιδιά μας να αναπτύξουν δεξιότητες στον
προφορικό τους λόγο


•Εμπλουτισμός λεξιλογίου
•Κατανόηση εννοιών
•Καλύτερη εκφορά λόγου

1. Βρίσκουμε 5 πράγματα που έχουν το ίδιο χρώμα
Ψάχνουμε με τα παιδιά στο χώρο που βρισκόμαστε να
βρούμε 5 αντικείμενα που έχουν το ίδιο χρώμα.
Αποφασίζουμε πρώτα το χρώμα και στη συνέχεια το
παιδί μας αναφέρει αντικείμενα από το χρώμα αυτό.
Αν το επιθυμεί μπορούμε να το επαναλάβουμε και με
άλλα χρώματα.

2. Έλα να μιλήσουμε για τα ζώα
Έννοιες μικρό και μεγάλο. Αν τα παιδιά δεν μπορούν
να φανταστούν μπορούμε να τα βοηθήσουμε με
εικόνες

3. Παιχνίδια με τον καθρέφτη
Κάνουμε γκριμάτσες στον καθρέφτη ( έτσι βοηθάμε
ώστε η περιοχή γύρω από το στόμα να γίνει πιο
ελκυστική, με αποτέλεσμα να εκφέρει λέξεις
καλύτερα και πιο εύκολα)!

4. Μίλησέ μου για τη μέρα σου! Χρησιμοποίησε τις λέξεις:
αρχή μετά, τέλος
Μέσα από την εξιστόρηση της μέρας το παιδί προσπαθεί
να τοποθετήσει τα γεγονότα με χρονολογική σειρά!!
Αν δυσκολεύεται το βοηθάμε να καταλάβει τη
χρονολογική σειρά λέγοντας τι συνέβη πρώτο,
δεύτερο τρίτο κ.τ.λ.

5. Έλα να βρούμε λέξεις που αρχίζουν από κάθε γράμμα
της αλφαβήτου!!
Ξεκινάμε με τα φωνήεντα που είναι πιο εύκολα στη
διάκριση και δεν ξεχνάμε να αναφερόμαστε στα
γράμματα φωνολογικά ‘α’ ‘β’ και όχι άλφα και βήτα!

 

6.  Διαλέγουμε ένα καινούριο βιβλίο!! Τι θα γίνει
άραγε στο τέλος: πες μου τις ιδέες σου!!
Διαβάζουμε μια καινούρια ιστορία αλλά δεν
αποκαλύπτουμε το τέλος της στο παιδί, περιμένουμε να
μας πει εκείνο πως νομίζει ότι θα τελειώσει ή πως θα
ήθελε να τελειώσει!

7. Κοίταξε έξω από το παράθυρο και πες μου τι
βλέπεις…
Στόχος: να αναπτύξει το παιδί τον προφορικό του λόγο
και με τον καιρό να παρατηρήσουμε τη βελτίωση του
λόγου του, την περιγραφική του ικανότητα αλλά και το
λεξιλόγιό του

 

8. Ας ξαπλώσουμε στο σκοτάδι και ας ακούσουμε
προσεκτικά! Τι ακούς;
Στόχος: ανάπτυξη προφορικού λόγου, εξοικείωση με το
σκοτάδι και τους ήχους του! Επίσης είναι μια
δραστηριότητα που θα μας δείξει τη φαντασία του
παιδιού μας αλλά και πιθανώς πράγματα που το
τρομάζουν!

9. ‘Ελα να στριφογυρίσουμε τη γλώσσα μας!
Παιχνίδι που βοηθά στην άρθρωση!! Στριφογυρίζουμε
τη γλώσσα μας με διάφορους και διαφορετικούς
τρόπους!

10. ‘Ελα να βρούμε λέξεις που αρχίζουν από την ίδια
φωνούλα!
Βρίσκουμε λέξεις από διαφορετικές φωνούλες που
μπορεί να είναι ένα γράμμα ή και μια συλλαβή!

11. Θα σου πω κάτι αστείο σήμερα που μου συνέβη
σήμερα! Πες μου και συ κάτι αστείο που σου
συνέβη στο σχολείο!!
Στόχος: ανάπτυξη προφορικού λόγου και ταυτόχρονα
μοιραζόμαστε εμπειρίες με το παιδί μας!

 

12. Έλα να βρούμε ομοιοκατάληκτες λέξεις! Σου
λέω μήλο, μου λες ξύλο, σου λέω….
Δραστηριότητα που αρέσει πολύ στα παιδιά!!
Μπορούμε να παίζουμε πολλές φορές τη μέρα αν
τους αρέσει ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο!

13. Την ώρα του μπάνιου θα μου πεις τι όργανα
έχεις στο σώμα σου.
Από τις πιο απλές δραστηριότητες που μπορούμε να
κάνουμε. Στην αρχή το κάνουμε εμείς, τους
απαριθμούμε τα όργανα του σώματός μας και όσο
αναπτύσσουν προφορικό λόγο το κάνουν τα ίδια!

14. Τι βρίσκεται πάνω, κάτω, ανάμεσα, μέσα, έξω
στο δωμάτιο;
Προσδιορισμός χώρου. Στην αρχή βοηθάμε λέγοντας
παραδείγματα και στην συνέχεια το παιδί το κάνει
μόνο του!

15. Κούνα τη γλώσσα σου πάνω κάτω από άκρη σε
άκρη 10 φορές!
Δραστηριότητα που φέρνει γέλιο και βοηθάει στην
άρθρωση!

16. Ας μασήσουμε από μια μεγάλη τσίχλα! Όποιος
κάνει τη μεγαλύτερη φούσκα κερδίζει!!
Ενδυνάμωση στοματικής κοιλότητας και κατ επέκταση
αρθρώνει καλύτερα! Διασκεδάζουν πολύ καθώς τη
θεωρούν πολύ αστεία!

17. Έλα να βρούμε πράγματα που είναι αντίθετα
μεταξύ τους! Ας βρούμε τις ομοιότητες και τις
διαφορές!
Ανάπτυξη προφορικού λόγου και κατανόηση εννοιών
ίδιο και διαφορετικό. Επίσης βοηθάει τα παιδιά στην
ανάπτυξη του περιγραφικού λόγου!

18. Ας γλωσσέψουμε… τη μπέρδα μας… ας πούμε
γλωσσοδέτες
Τα παιδιά βρίσκουν πολύ διασκεδαστικούς τους
γλωσσοδέτες. Λέμε όσους περισσότερους μπορούμε.

19. Εξερεύνησε το στόμα σου και τη γλώσσα σου
με την οδοντόβουρτσα!!!
Την ώρα που πλένουμε τα δόντια μας βλέπουμε τα
ούλα, τη γλώσσα, τα μάγουλα εσωτερικά και τα δόντια.
Έτσι το παιδί αποκτά καλύτερη αίσθηση του τι όργανο
χρησιμοποιούμε κάθε φορά ώστε να αρθρώσουμε μια
λέξη!

20. Που ακουμπάει η γλώσσα σου όταν λες τις
φωνούλες κ, φ, λ, θ;
Δραστηριότητα που βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν
πως εκφέρεται το κάθε γράμμα.

21. Ζωγράφισέ μου κάτι και πες μου τι ακριβώς
έκανες για να δημιουργήσεις την υπέροχη ζωγραφιά
σου!
Παραγωγή προφορικού λόγου αλλά και περιγραφής
χρονικής ακολουθίας πράξεων αλλά και σκέψης του
πως δημιούργησε το κάθε τι!

22. Ας πάμε μια βόλτα και ας περιγράψουμε αυτά
που θα δούμε γύρω μας!
Παραγωγή προφορικού λόγου, περιγραφής και
ανάπτυξης λεξιλογίου! Ταυτόχρονα κάνουμε βόλτα
μαζί του, περνάμε το χρόνο μαζί του και διασφαλίζουμε
μια πιο υγιή σχέση μεταξύ μας!

23. Θέλεις να δοκιμάσουμε να μάθουμε μια
φωνούλα μαζί που σε δυσκολεύει:
Εννοείται θα πρέπει να θέλει το παιδί, οπότε το
βοηθάμε να την αρθρώσει.

24. Ψάξε στο δωμάτιο 5 αντικείμενα που αρχίζουν
από την ίδια φωνούλα!
Ανάπτυξη παρατηρητικότητας και ταυτόχρονα
προσπαθεί να βρει αντικείμενα που να αρχίζουν από
την ίδια φωνούλα!

25. Έλα να φτιάξουμε το δικό μας ποίημα!!
Αφού έχουμε παίξει με τις ομοιοκαταληκτικές λέξεις
μπορούμε να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε το δικό μας
ποίημα! Μπορεί να είναι αστείο ή ακόμα να μην βγάζει
και κανένα νόημα!

26. Ας παίξουμε με τον καθρέφτη! Ας κάνουμε πως
είμαστε χαρούμενοι, λυπημένοι, θυμωμένοι, κ.α.
Ενδυνάμωση των μυών του προσώπου που χρειάζονται
για την εκφορά του λόγου και φερνόμαστε σε επαφή με
τα συναισθήματά μας!

27.  Θα σε ρωτήσω 5 ερωτήσεις που αρχίζουν με
το Ποιος, Που, Πότε, Πως, και Γιατί! Μπορείς να
μου απαντήσεις;
Τα παιδιά κατανοούν τη διαφορά ανάμεσα στις
διάφορες λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν ρωτάμε
κάτι. Σταδιακά μαθαίνουν να μην τις συγχέουν και να
απαντάνε σωστά στο κάθε τι.

28.  Ας μαγειρέψουμε το αγαπημένο σου φαγητό!
Όσο θα το μαγειρεύουμε θα μου λες τι υλικά
χρησιμοποιώ και τι πρέπει να κάνω!
Τα παιδιά θέλουν να εμπλέκονται από νωρίς σε
μαγειρικές δραστηριότητες και το διασκεδάζουν. Μέσα
από αυτό εκφράζονται προφορικά, περιγράφουν,
εμπλουτίζουν λεξιλόγιο και μετρούν ποσότητες!! Όλα
αυτά ενώ εμείς μαγειρεύουμε!

29. Ας πάμε βόλτα και ας περιγράψουμε αυτά που
ακούμε
Ανάπτυξη εκτός από τον προφορικό λόγο και την
ακουστική παρατηρητικότητα και τη φαντασία.

30.  Θέλεις να φτιάξουμε μια χειροτεχνία μαζί; Θα
μου λες τι να κάνω!
Δημιουργούμε μαζί, περνάμε χρόνο μαζί κάνοντας κάτι
δημιουργικό και όμορφο και ταυτόχρονα το παιδί
αναπτύσσει τον προφορικό του λόγο!