ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΑ ΣΤΙΣ 27/09/2019

 ( ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

(33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές, σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών.  Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.

Δικαιολογητικά: Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση,  ότι οι υποψήφιοι κατέχουν  δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ. Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα  σε ισχύ.

 Αν υπάρχουν μεταφορικά  μέσα  μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα  αναφερθούν με δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα  στοιχεία του εκμισθωτή, μέχρι την ημερομηνία  διεξαγωγής  της εκδρομής.

Υποβολή προσφορών: μέχρι  23-09-2019, ώρα  09.00 π.μ., σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί  η ώρα παραλαβής. Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την 23-09-2019,  ώρα 10.00 π.μ, παρουσία  των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται.  

 Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια  ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.

Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η   εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς  του συνολικού κόστους  στην προσφορά,  επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Oικονομικά στοιχεία:  θα περιγράφονται  οι  οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος  ανά  άτομο.

Προκαταβολή: Αν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι πιθανές  οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική   μορφή σε c.d., στον ίδιο κλειστό φάκελο.

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί  υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί  απολύτως  στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους.  Μετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία   τριών εργάσιμων ημερών, για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης  και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και  η τελική πράξη ανάθεσης.

Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη Υ.Α, ο διαγωνισμός παρατείνεται και  επαναλαμβάνεται.

Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί μερικώς άγονος αν εκ των πραγμάτων η προσφορά του μειοδότη υστερεί ποιοτικά ως προς κάποιο στοιχείο των απαιτήσεών μας. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί ή να ματαιωθεί η εκδρομή.

Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη.  Οι προσφορές, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), κατατίθενται κλειστές στο σχολείο. 

Απευθείας ανάθεση: Σε περίπτωση που δεν έχουν  αποσταλεί τρείς προσφορές μέχρι την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται  .

Αν και πάλι δεν υποβληθούν  τρεις  προσφορές  θα γίνει απευθείας ανάθεση.

Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά  την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα  υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική  αμφισβήτηση, των όρων της  παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές  ή  διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί  να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Στοιχεία εκδρομής

 Χρόνος: ημερομηνία διεξαγωγής:  Παρασκευή   27/9/2019

Αριθμός μαθητών:  220

Αριθμός συνοδών Καθηγητών: 20

(Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δεν θα επιβαρύνει τους μαθητές).

Μέσα: 5 (πέντε) τουριστικά λεωφορεία.

Αναχώρηση στις 27/09/2019 και ώρα  8.45 από το σχολείο για Καρυά και επιστροφή στις 12.30 στο σχολείο.

  1. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα δυο μέρη σε δυο αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν από ΔΟΥ.

Δείτε όλο το έγγραφο https://blogs.sch.gr/mgymarg/files/2019/09/Karya.pdf

 

Σχετικά με dzaxar

καθηγήτρια μαθηματικών


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις- Νέα και χαρακτηρίσθηκε , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση