Ο παρακάτω αλγόριθμος φτιάχτηκε για να ελέγχει και να εκτυπώνει αν ένας θετικός ακέραιες αριθμός είναι μονοψήφιος, διψήφιος ή τριψήφιος. Στην περίπτωση που δοθεί αριθμός αρνητικός ή με περισσότερα από 3 ψηφία ο αλγόριθμος πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα «Λάθος δεδομένα».

Αλγόριθμος ψηφία
Διάβασε x
Αν x>=0 και x=< 10 τότε
Εμφάνισε «Μονοψήφιος»
Αλλιώς_αν x<100 τότε
Εμφάνισε «Διψήφιος»
Αλλιώς_αν x<1000 τότε
Εμφάνισε «Τριψήφιος»
Αλλιώς
Εμφάνισε «Λάθος δεδομένα»
Τέλος_αν
Τέλος ψηφία

Θεωρείτε τον παραπάνω αλγόριθμο σωστό ή λάθος?