Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

 

Εσωτερικός   Κανονισμός  Λειτουργίας    Ημερήσιου ΓΕΛ Βυτίνας 

 Σχολικό έτος: 2021-2022

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Οι μαθητές/τριες προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείο, παραλαμβάνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια στην είσοδο του κτηρίου και οδηγούνται στην τάξη τους. Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε διδακτική ώρα, ώστε να αποφεύγονται οι πιθανότητες συνωστισμού στις σκάλες και τους διαδρόμους λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών της φετινής σχολικής χρονιάς.

Εάν καθυστερήσουν, οφείλουν να περάσουν από τη Διεύθυνση, προκειμένου να πάρουν άδεια να εισέλθουν στην τάξη τους. Αν δεν γίνουν δεκτοί στην τάξη, παίρνουν απουσία. Μαθητής/τρια γίνεται δεκτός/η μόνο αν συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του ή προσκομίσει σχετικό σημείωμα του κηδεμόνα στο Δ/ντή που να δικαιολογεί επαρκώς την αργοπορία (π.χ. επίσκεψη σε γιατρό). Ο κηδεμόνας οφείλει παράλληλα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά  με το σχολείο για να ελεγχθεί το γνήσιο του σημειώματος.

Εφόσον εισέλθει ο/η διδάσκων/ουσα  στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή/τρια και όσοι/ες προσέρχονται καθυστερημένοι στη σχολική αίθουσα μετά την είσοδο του καθηγητή/τριας και την έναρξη του μαθήματος, θεωρούνται απόντες/ούσες και παίρνουν απουσία, εκτός αν συντρέχει ουσιαστικός λόγος. Αν μαθητής/τρια, που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου, απουσιάσει αυθαίρετα από κάποιο μάθημα, ενημερώνεται ο/η γονέας/ κηδεμόνας του/της.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

  1. Από το σχολείο

Η έξοδος μαθητών από το σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται.

Άδειες εξόδου πριν το τέλος το μαθημάτων δίνονται μόνο συνοδεία κηδεμόνα ή έπειτα από συνεννόηση του κηδεμόνα με τη Διεύθυνση. Αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα (υγείας ή άλλο) ο μαθητής μπορεί να φύγει από το σχολείο ασυνόδευτος, αλλά μόνο έπειτα από σχετική σαφή εντολή του/της γονέα/κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση

  1. Από την τάξη

Η έξοδος από την τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας του/της καθηγητή/τριας.

ΣΧΟΛΑΣΜΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Μετά το σχόλασμα το σχολείο κλείνει και οι μαθητές/τριες δεν παραμένουν στο χώρο του.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η τήρηση του παρόντος κανονισμού προσφέρει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου του σχολείου και αποβλέπει στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού κλίματος το οποίο εξασφαλίζει την αρμονική συνεργασία μαθητών/τριων, καθηγητών/τριων και γονέων/κηδεμόνων. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος »σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο του σύγχρονου σχολείου.

Αποκλίσεις από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες, τον οφειλόμενο σεβασμό προς οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας και τη σχολική περιουσία και εντέλει από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως βασικούς κανόνες λειτουργίας του θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται με κατανόηση, αγάπη και επιείκεια άλλα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Είναι αυτονόητο ότι γνώμονάς μας είναι η αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Σε κάθε περίπτωση η πρόληψη εκδήλωσης προβλημάτων ή παραβατικών πράξεων και η εμπέδωση ενός υγιούς παιδαγωγικού κλίματος, με την συνεργασία όλων, είναι ο στόχος της σχολικής μονάδας. Οι κυρώσεις που τυχόν επιβάλλονται θα έχουν καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Γενικά, τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών/τριών, που ευτυχώς σπανίζουν στο σχολείο μας και είναι μεμονωμένα, αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της Υπεύθυνου/ης Τμήματος, του/της Συμβούλου Σχολικής Ζωής, του Διευθυντή, του Συλλόγου Διδασκόντων και, αν απαιτηθεί, της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου.»

Ο διευθυντής και οι διδάσκοντες/ουσες συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές/τριες αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.

Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/τριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται και να έχουν  ευγενική συμπεριφορά απέναντι στους καθηγητές/τριες, στους συμμαθητές τους και σε όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του σχολείου. Ομοίως η συμπεριφορά των καθηγητρών/τριων διέπεται από αγάπη και ενδιαφέρον για τους μαθητές/τριες, σεβασμό και διάθεση συνεργασίας προς τους γονείς/κηδεμόνες και πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

Οι μαθητές/τριες πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με επιμέλεια και σοβαρότητα και να φροντίζουν για τη διατήρηση ησυχίας και ηρεμίας στην τάξη ώστε να διασφαλίζεται σωστό παιδαγωγικό κλίμα.

 

Μαθητής/τρια που απομακρύνεται από την αίθουσα διδασκαλίας κατά την ώρα του μαθήματος για οποιοδήποτε λόγο και χρονικό διάστημα παραμένει στο γραφείο του Δντή ή του συλλόγου διδασκόντων και απασχολείται με εργασία που αναθέτει ο/η διδάσκων/ουσα ή ο διευθυντής. Μετά την λήξη της διδακτικής ώρας ο διδάσκων/ουσα που τυχόν απομάκρυνε τον μαθητή/τρια από το μάθημα, ενημερώνει τον διευθυντή, τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια της τάξης, την υπεύθυνη σχολικής ζωής και τους/τις λοιπούς/ές συναδέλφους για το συμβάν. Αυθημερόν ενημερώνονται και οι γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται με το σχολείο. Η ενημέρωση του διευθυντή γίνεται, φυσικά, παρουσία του/της μαθητή/τριας και ακολουθεί διάλογος με στόχο την αποφυγή αντίστοιχης εξέλιξης στο μέλλον. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων, το θέμα εξετάζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.

Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν παραμένουν στις αίθουσες ή στους διαδρόμους αλλά κατεβαίνουν στο προαύλιο και οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών/τριών. Ελλείψει επαρκούς εξωτερικού στεγασμένου χώρου παραμονής μαθητών/τριών σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών παραμένουν εντός κτηρίου και λαμβάνεται η μέριμνα για τον καλύτερο δυνατό εξαερισμό των χώρων.

Ειδικά για την παρούσα σχολική χρονιά και λόγω της πανδημίας με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού εξέλθουν οι μαθητές/τριες και μείνουν μόνο οι επιμελητές/τριες να φροντίσουν για τον εξαερισμό, την καθαριότητα και την ασφάλεια της αίθουσας.

Στο χώρο του προαυλίου οι μαθητές μπορούν να παίζουν αθλήματα (πχ ποδόσφαιρο, μπάσκετ) μόνο με την άδεια των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και υπό την επίβλεψή τους.

Όλοι οφείλουμε να διατηρούμε καθαρούς τους χώρους του σχολείου. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στις βρύσες και στις τουαλέτες.

Οι μαθητές/τριες καλό είναι να μην έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα πέρα από τα απολύτως αναγκαία. Αντικείμενα άσχετα με τα μαθήματα δεν έχουν θέση εντός του σχολικού χώρου.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να επιδίδουν στους γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους δίνονται από το σχολείο για την ενημέρωσή τους.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Σύμφωνα με του Υπουργείου Υγείας ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Οι καπνίζοντες/ουσες εντός σχολικού χώρου δηλώνουν με αυτή τη συμπεριφορά ότι δε σέβονται τους κανόνες και η παράβαση αυτή θα αντιμετωπιστεί με τα κατάλληλα μέτρα.

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών στο σχολείο (10337/Δ1 της 22/06/18 απόφαση του ΥΠΕΘ). Δεν επιτρέπεται επίσης η χρήση  άλλων ηλεκτρονικών μέσων (πχ. MP3 player, φωτογραφικές μηχανές κ.α.). Η ανάγκη για επικοινωνία με τους γονείς καλύπτεται επαρκώς από τα τηλέφωνα που διαθέτει το σχολείο.

Απαγορεύεται επίσης  η φωτογράφιση, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε μέσο σε όλους τους χώρους του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και χωρίς κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων εάν απεικονίζονται μαθητές/τριες.

Η χρήση κινητών ή άλλων μέσων καταγραφής συνιστά παράπτωμα, ιδίως όταν προσβάλλει άλλους μαθητές/τριες ή καθηγητές/τριες ή και οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας ή δυσφημεί με οποιονδήποτε τρόπο το σχολείο και επισύρεικυρώσεις.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΙΑΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Δεν επιτρέπονται οι διαπληκτισμοί και θα ελέγχεται σχολαστικά κάθε πιθανή χρήση βίας. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τους/τις συμμαθητές/τριες του/της ενθαρρύνεται να απευθύνεται στους/στις καθηγητές/τριες και στη Διεύθυνση για να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι συγκρούσεις και να λύνονται τα όποια προβλήματα με διάλογο. Κάθε μαθητής/τρια δικαιούται να απολαμβάνει το σεβασμό των καθηγητών/τριων και των συμμαθητών/τριων του τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά το χρόνο εκτός τάξης (διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κ.λπ.)

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας (υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, εκδρομές και περίπατοι, μαθητικοί διαγωνισμοί, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων/ουσών και σχολικού συμβουλίου, επιμορφώσεις, ενέργειες σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία, σχολικές εορτές κτλ) τηρούνται απαρέγκλιτα τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου αλλά και μακριά από το χώρο του σχολείου αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των μαθητών είναι επιθυμητή. Ωστόσο, όπου για τη συμμετοχή τους είναι απαραίτητη σχετική άδεια του γονέα/κηδεμόνα, αυτή δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές/τριες. Η συμπεριφορά που αρμόζει σε κάθε είδους σχολική εκδήλωση που πραγματοποιείται εκτός του σχολικού χώρου υπόκειται στους ίδιους κανόνες ευγένειας, αξιοπρέπειας, συνεργασίας και καλής διαγωγής που ισχύουν στο σχολικό χώρο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Για την άμεση επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες είναι απαραίτητο το σχολείο να έχει τα πλήρη στοιχεία των μαθητών/τριών του. Για το λόγο αυτό υπενθυμίζουμε στους γονείς/κηδεμόνες ότι θα πρέπει στην αρχή του σχολικού έτους να συμπληρώνουν σε υπεύθυνη δήλωση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στη νέα σχολική χρονιά όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο και τους καθηγητές/τριες για οποιοδήποτε πρόβλημα τούς απασχολεί καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Οι καθηγητές/τριες ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες για την πρόοδο και την συμπεριφορά των μαθητών/τριων καθώς και για κάθε άλλο θέμα που χρειάζεται.

Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στις ενημερωτικές – παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το σχολείο κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους. Οι ενημερωμένοι γονείς/κηδεμόνες συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση τού σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών.

Το φετινό σχολικό έτος, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, η είσοδος οποιουδήποτε στο σχολείο γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση μετάδοσης του covid 19 (υποχρεωτική χρήση μάσκας, επίδειξη πιστοποίησης εμβολιασμού, νόσησης τελευταίου εξαμήνου, βεβαίωσης rapid test τελευταίων 48 ωρών). Κατά την διάρκεια των επισκέψεων γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο και, ιδίως, στις ομαδικές ενημερώσεις γονέων/κηδεμόνων που προβλέπει ο νόμος θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί συνωστισμός  και θα τηρηθούν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα προστασίας.

Εκτός της δια ζώσης επικοινωνίας οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται φυσικά και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ( ιστοσελίδα, μέσω email, τηλεφωνικά, ενημερωτικών σημειωμάτων κτλ)

Το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριων μας και με τον εκλεγμένους αντιπροσώπους του συλλόγου τους, διότι η προσπάθεια του σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει  χωρίς τη συμπαράσταση  και τη βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων και της οικογένειας εν γένει.

Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του σχολείου για κάθε θέμα που αφορά τα παιδιά τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη του μαθητή στο σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και το δάσκαλο.

Επ’ ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι οι γονείς/κηδεμόνες ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Οφείλουν, λοιπόν, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων και οδηγιών του. Όπως επίσης και το σχολείο με τη σειρά του οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς/κηδεμόνες για οποιοδήποτε συμβάν που αφορά το παιδί τους, όπως π.χ. την αναιτιολόγητη απουσία του καθώς επίσης οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν αυθημερόν το σχολείο για την απουσία μαθητή/τριας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ένας από τους στόχους του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/τριες σε ό, τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του προαυλίου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του/της ή τον/την ίδιο/α.

Σε κάθε περίπτωση, θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Σε έκτακτες περιπτώσεις ή κινδύνους (επιδείνωση πανδημίας, έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σεισμοί κτλ) θα εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα ισχύοντα πρωτόκολλα και το μνημόνιο ενεργειών της σχολικής μονάδας.

Σημειώνεται ότι νόμιμη εκπροσώπηση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δεν υφίσταται, τουλάχιστον επί του παρόντος.

 

 

 

Εγκρίνεται

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

 

 

…………………………………………………………

 

Ημερομηνία: ………………………………………………….

Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

…………………………………………………………

 

Ημερομηνία: ………………………………………………….

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στοΛήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στοΛήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στοΛήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στοΛήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στοΛήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

Δημοσιεύουμε τον συλλογικό προγραμματισμό ΓΕΛ Βυτίνας, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοσιεύουμε τον συλλογικό προγραμματισμό ΓΕΛ Βυτίνας, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22

Οι προσφορές που κατατέθηκαν για τις ημερήσιες εκδρομές του σχολείου σε Αθήνα και Πάτρα στις 17 και 22/12/2021Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι προσφορές που κατατέθηκαν για τις ημερήσιες εκδρομές του σχολείου σε Αθήνα και Πάτρα στις 17 και 22/12/2021Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο