Συμμετοχή σε συνέδριο για το Ρήγα στο Βελιγράδι

                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-2019

                                                   ΠΡΑΞΗ 1η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του  ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Τετάρτη 3/10/2018 και ώρα 12:30 μ.μ συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα γίνει την Πέμπτη 4/10/2017  και ώρα 13:30 μ.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας σύμφωνα με την αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων με αρ. πρωτ. 613/27/9/2018.  Γι αυτό συντάχθηκε η παρούσα  πράξη και υπογράφεται.

             Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΡΑΞΗ  2Η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Πέμπτη 4/10/2017  και ώρα 13.30 μ.μ συνήλθε σε σώμα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη ταξιδιωτικού γραφείου στο οποίο θα ανατεθεί η πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής  στο Βελιγράδι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 613/27/9/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στη ΔΔΕ Αν. Αττικής.

     Η επιτροπή, αρμόδια για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού εξέτασε ενδελεχώς αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από το σχολείο και αναγράφονταν στην προκήρυξη και αφού έλαβε υπ’ όψιν την ποιότητα και την ασφάλεια των ξενοδοχείων και των μέσων μεταφοράς, σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων καθώς και την εμπειρία και αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου

                                                  Α π ο φ ά σ ι σ ε

ομόφωνα την ανάθεση της πραγματοποίησης της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο IQ travel.

Η προσφερόμενη τιμή κατ’  άτομο είναι: Τετρακόσια είκοσι (420) ευρώ για το ξενοδοχείο «queens Astoria design hotel», 4 αστέρων με πρωινό και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου, από 16 έως 20/11/2018, στη πόλη τoυ Βελιγραδίου και Siris 4****στην πόλη των Σερρών.

Το ταξιδιωτικό γραφείο που υπέβαλε προσφορά ήταν ένα: IQ travel.

Η επιτροπή βασιζόμενη στη ρητή ακολουθία όλων των αναφερομένων στην προκήρυξη προδιαγραφών επέλεξε την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Γι αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

                 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ