Εκδρομή Γ Λυκείου

                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017-2018

                                                   ΠΡΑΞΗ 1η

Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του  ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Τετάρτη 1/11/2017 και ώρα 13:30 μ.μ συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα γίνει την Πέμπτη 2/11/2017  και ώρα 13:30 μ.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας σύμφωνα με την αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων με αρ. πρωτ. 179/26-10-2017.

Γι αυτό συντάχθηκε η παρούσα  πράξη και υπογράφεται.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΡΑΞΗ  2Η

Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Πέμπτη 2/11/2017 και ώρα 13.30 μ.μ συνήλθε σε σώμα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη ταξιδιωτικού γραφείου στο οποίο θα ανατεθεί πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης, στα Χανιά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.458/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε.

Η επιτροπή, αρμόδια για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού εξέτασε ενδελεχώς αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από το Σχολείο και αναγράφονταν στην προκήρυξη και αφού έλαβε υπ όψιν την ποιότητα και την ασφάλεια των ξενοδοχείων και των μέσων μεταφοράς, σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων καθώς και την εμπειρία και αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου

Α π ο φ ά σ ι σ ε

ομόφωνα την ανάθεση της πραγματοποίησης της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο Happy days

Η προσφερόμενη τιμή κατ άτομο είναι: Διακόσια εβδομήντα πέντε(275) ευρώ για το ξενοδοχείο «Πανόραμα», πέντε αστέρων με πρωινό και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου, από 13 έως 19 Δεκεμβρίου 2017, στη πόλη των Χανίων.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που υπέβαλαν προσφορές ήταν τα εξής:

  1. Happy days με προσφερόμενη τιμή 275 ευρώ για Πανόραμα
  2. Zorpidis με προσφερόμενη τιμή  293 ευρώ για Πανόραμα
  3. Spalas travel με προσφερόμενη τιμή  280 ευρώ Πανόραμα
  4. AtHolidaysμε προσφερόμενες τιμές 290 ευρώ για  Πανόραμα
  5. Manessis με προσφερόμενη τιμή 295 ευρώ για Πανόραμα

Η επιτροπή βασιζόμενη στη ρητή ακολουθία όλων των αναφερομένων στην προκήρυξη προδιαγραφών επέλεξε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Γι αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ