ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ Κ.Ε.ΠΕ.Α.
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) είναι ένα δίκτυο δημόσιων εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, με στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Βασικός στόχος της λειτουργίας τους αποτελεί η στήριξη του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Έργο των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι: α) ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις σχολικές βαθμίδες εκπαίδευσης β) ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και παροχή επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως είτε μικτών γ) παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα δ) ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών θεματικών ή/ και μεθοδολογικών δικτύων, ε) συνεργασία των Κ.Ε.ΠΕ.Α. με σχολεία και γενικότερα με δομές και στελέχη της εκπαίδευσης με την κοινότητα και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στ) συνεργασία με ΑΕΙ για σχετικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Παιδεία.

Η Π. Ε. αποτελεί ίσως τη μοναδική οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία  που αγωνίζεται μεθοδικά να αναδείξει την πραγματική διάσταση του περιβάλλοντος και της ζωής στους μαθητές και αυριανούς πολίτες: τη διάσταση της Περιβαλλοντικής Παιδείας.   Περιβαλλοντική Παιδεία, είναι το «μέγιστο μάθημα», το οποίο δε διδάσκεται, δεδομένου ότι δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και οργανωμένη δομή, ούτε περιέχεται σε βιβλία. Απορρέει, ωστόσο, από τη διδασκαλία  κατά την οποία μαθητές και δάσκαλοι βρίσκονται σε μία διαρκή αλληλεπίδραση  αναδεικνύοντας έτσι την ταυτότητα της ζωής που ενώνει τον κόσμο και καλλιεργώντας  αξίες που ορίζουν τις ανθρώπινες δράσεις, τις επιλογές και τις αποφάσεις για τον κόσμο.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν, τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του περιβάλλοντος και την αναγκαιότητά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας. Με την εφαρμογή των Προγραμμάτων που είναι υπό δημιουργία η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.ΠΕΑ. αποσκοπεί: 1)  Να αποκτήσουν οι μαθητές-τριες γνώσεις και ικανότητες που θα συμβάλουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη διαχείριση των φυσικών πόρων, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό προς όλες της μορφές ζωής. 2) Να αποκτήσουν οι μαθητές-τριες γνώσεις, αξίες, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να ζουν αρμονικά μεταξύ τους και με το περιβάλλον.

Οργάνωση – υλοποίηση σεμιναρίων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων. Τα σεμινάρια υλοποιούνται σε συνεργασία με Υπευθύνους Π.Ε., Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς και συνδέονται με πρακτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένα θέματα της περιοχής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεματικά σεμινάρια σε σχέση με τα προγράμματα του ΚΠΕ καθώς και με επιμόρφωση για την ανάπτυξη και το συντονισμό των Δικτύων που συμμετέχει το Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, που λειτουργεί υποστηρικτικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα θεματικά δίκτυα, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε., ειδικούς επιστήμονες, Πανεπιστήμια και εκπροσώπους Κυβερνητικών και μη Κυβερνητικών Φορέων.

Ανάπτυξη τοπικών εθνικών και διεθνών συνεργασιών με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα, αντίστοιχα Κ.Ε.ΠΕ.Α, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλόγους και άλλους κυβερνητικούς ή μη φορείς, με στόχο την προώθηση, την ανάδειξη και επίλυση τοπικών αναπτυξιακών – περιβαλλοντικών προβλημάτων.