1) ΠΑΡΚ-ΑΡΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ:  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄

( ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ )

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Ε.ΠΕ.Α.  και στο πεδίο (καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τεχνητές λίμνες, δάση χαλέπιας πεύκης, αλσύλλιο ευκαλύπτων).

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, μέσα από τη μελέτη του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για τα μητροπολιτικά πάρκα και το ρόλο τους στην αστική αειφόρο ανάπτυξη, να αναπτύξουν δεξιότητες και να διαμορφώσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που θα τους καταστήσουν ενεργούς πολίτες, ικανούς να προσεγγίζουν θέματα που αφορούν στην προστασία και την αειφορική διαχείριση αστικών χώρων πρασίνου και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που να βασίζεται στις αρχές της αειφορίας.

Γενικοί Στόχοι

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος και των κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων επιδιώκεται οι μαθητές:

 • Να αποκτήσουν γνώσεις για τα μητροπολιτικά πάρκα, τις λειτουργίες και την αξία τους.
 • Να κατανοήσουν την έννοια της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης των αστικών χώρων πρασίνου.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις τρεις διαστάσεις, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική, που διέπουν τα ζητήματα διαχείρισης των αστικών χώρων πρασίνου και τις διασυνδέσεις μεταξύ τους.
 • Να αναπτύξουν περιβαλλοντικά ορθή συμπεριφορά σε αστικούς χώρους πρασίνου και να συνδέσουν την αναψυχή με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Επιμέρους Στόχοι

Επιπλέον επιδιώκεται οι μαθητές:

 • Να κατανοήσουν έννοιες όπως υγροβιότοπος, οικοσύστημα, χλωρίδα, πανίδα, τεχνητή λίμνη, βιοποικιλότητα, αειφορία, αειφόρος ανάπτυξη.
 • Να κατανοήσουν ότι στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» απαντούν περισσότερες από μια κατηγορίες οικοσυστημάτων.
 • Να γνωρίσουν τις διάφορες κατηγορίες οικοσυστημάτων που απαντούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» (χερσαία, υγροτοπικά), τους επιμέρους τύπους που απαντούν σε αυτά (χερσαία: αγροτικές καλλιέργειες, δασικές εκτάσεις/ υγροτοπικά: λίμνες, καλαμιώνες) και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους.
 • Να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
 • Να αντιληφθούν τη σημασία του δικτύου των λιμνών του Πάρκου όχι μόνο ως τόπου αναψυχής αλλά και ως ενός σημαντικού υγροτοπικού οικοσυστήματος.
 • Να αναγνωρίσουν την αξία του υγρού στοιχείου των τεχνητών λιμνών για τα αποδημητικά πουλιά και την ορνιθοπανίδα γενικότερα, και να αντιληφθούν ότι το Πάρκο λειτουργεί ως καταφύγιο για την άγρια ζωή μέσα στον αστικό ιστό.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν οι ποικίλοι φορείς άσκησης πολιτικής και διαχείρισης στην πράξη (π.χ. πολιτεία, Φορέας Διαχείρισης, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία) και την αναγκαιότητα συνεργασίας και προσπάθειας για την προστασία και την αειφορική διαχείριση ενός μητροπολιτικού πάρκου.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από την εργασία σε ομάδα.
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 • Να αναπτύξουν ικανότητα παρατήρησης, συλλογής, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης της πληροφορίας.
 • Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και να αναπτύξουν συμπεριφορές που θα συμβάλουν στην προστασία και την αειφορική διαχείριση των αστικών χώρων πρασίνου και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να ενθαρρυνθούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων για την προστασία και αειφορική διαχείριση των αστικών χώρων πρασίνου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα :

09:00-09.30 Υποδοχή στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. – Καλωσόρισμα
 09.30-12.00 Παιχνίδια Γνωριμίας – Δέσιμο Ομάδας

Εισαγωγική Παρουσίαση Προγράμματος

Προετοιμασία για το Πεδίο

Επίσκεψη στο πεδίο – Δραστηριότητες – Παρατήρηση – Συμπλήρωση Φύλλων Εργασίας – Εργασία σε Ομάδες

12.00 – 12.30  Παρουσίαση αποτελεσμάτων – Αξιολόγηση προγράμματος – Κλείσιμο

Αναστοχασμός-Αξιολόγηση

Στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος, οι μαθητές συζητούν τις καταγραφές τους και προτείνουν τρόπους αξιοποίησης του πάρκου από τον άνθρωπο, εργασία με την οποία εκτιμάται η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον του Μητροπολιτικού Πάρκου. Η αξιολόγηση για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος πραγματοποιείται με ερωτηματολόγια όπου καταγράφονται οι παρατηρήσεις και εντυπώσεις των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών.


Σημείωση: Η μετακίνηση των μαθητών στο πεδίο δεν απαιτεί μεταφορικό μέσ

 

2) «Το Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” ως χώρος έκθεσης και έκφρασης της Τέχνης»  – Μονοήμερο πιλοτικό πρόγραμμα που θα υλοποιείται τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες θα λειτουργούν εκθέσεις ζωγραφικής στο Μητροπολιτικό Πάρκο Α. Τρίτση και κατά τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη.

 

( ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ )