Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Υπεύθυνη Επαγ/κού Προσανατολισμού: Κα Αποστολίδου Φανή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2513- 503471 και 2513-503473,  Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8.15 π.μ – 2 μμ.

Ενημερωτικά:  η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό αφορά:

α) στους/στις μαθητές/τριες, καθώς και στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους: – σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας, – σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου/ης μαθητή/τριας,

β) στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στις περιπτώσεις που το προς αξιολόγηση αίτημα αφορά ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή «προσωπικής συνέντευξης» μεταξύ του/της εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και του/της μαθητή/τριας. Εάν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών/τριων, δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.. Μετά το τέλος της συνέντευξης, καταγράφονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τίθενται οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας για τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.