Συχνές ερωτήσεις

 1. Τι είναι τα Κ.Ε.Σ.Υ ;
  Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων. Εποπτεύεται διοικητικά από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων συντονίζεται από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).


 2. Ποια είναι η αποστολή τους και σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται τα ΚΕΣΥ;
  Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου (Ν. 4547/2018, άρθ. 7, παρ. 1). Τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς- της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
  – της διενέργειας αξιολογήσεων,
  – του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
  – της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Εργαστηριακών Κέντρων,
  – της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και
  – της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου (Ν. 4547/2018, άρθ. 7, παρ. 1).


  3.Τι ειδικότητες θέσεις προβλέπονται για το Κ.Ε.Σ.Υ Καβάλας;
  Για το Κ.Ε.Σ.Υ Καβάλας προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις:

  – Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσχολικής ΕΑΕ.
  – Δύο (2) θέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής ΕΑΕ.
  – Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας (Φιλολόγων ΕΑΕ).- Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας (Μαθηματικών ΕΑΕ).- Δύο (2) θέσεις Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
  – Τρεις (3) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών.
  – Τρεις (3) θέσεις Ψυχολόγων.
  – Μία (1) θέση Λογοθεραπευτή.
  – Μία (1) θέση Εργοθεραπευτή.
  – Μία (1) θέση Διοικητικού Προσωπικού.


  4. Ποιες είναι οι προκαταρκτικές ενέργειες της παραπομπής ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας στο Κ.Ε.Σ.Υ;
  Αρχικά απαιτείται ο εντοπισμός του μαθητή ή μαθήτριας στην τάξη, ενημέρωση του Δντή ή Δντριας  που φέρνει το θέμα στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου κατόπιν η Ομάδα Υποστήριξης αναθέτει στον ή στην Εκπκό ή εκπαιδευτικούς  την εφαρμογή Βραχυχρόνιου Προγράμματος 2 μηνών και σε περίπτωση που προκύπτουν ενδείξεις σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή άλλων δυσκολιών ψυχοκοινωνικού τύπου προωθείται η αξιολόγηση του μαθητή / μαθήτριας, μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων.


  5. Ποια διαδικασία ακολουθείται για την αξιολόγηση ενός μαθητή μιας μαθήτριας και σε πόσες συναντήσεις ολοκληρώνεται η διαδικασία;
  Έγγραφο


  6. Υπάρχουν απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω ως γονέας – κηδεμόνας;
  Κατά τη διαδικασία προσέλευσης των γονέων / κηδεμόνων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης του μαθητή/τριας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών όπως:
  -Βιβλιάριο εμβολίων μαθητή /μαθήτριας.
  -Άλλες γνωματεύσεις  που πιθανώς υπάρχουν από άλλους φορείς (π.χ. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Δημόσια Νοσοκομεία για παιδιά με προβλήματα Όρασης και Ακοής).
  -Διαζευκτήριο και Επιμέλεια τέκνων (αν υπάρχουν).
  -Τετράδια μαθητή Ορθογραφίας, Αντιγραφής και κυρίως ‘Εκθεσης.


  7. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης της γνωμάτευσης και του ΕΠΕ;
  Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που συμμετείχαν στην αξιολόγηση του μαθητή/τριας συνεδριάζουν για να συντάξουν την έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3699/2008.
  Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης η οποία, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ., υπογράφεται από όλους .
  Η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευσης ακολουθείται από το Ειδικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΕΠΕ και  χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθήτριας σε ειδική συνεδρίαση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης.


  8. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί ο γονέας με τη γνωμάτευση τι μπορεί να κάνει;
  Όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) στην Κομοτηνή (ΦΕΚ 5614/2018, άρθ. 4, παράγ. 7).


  9. Ποιες δομές εκπαίδευσης προβλέπονται για την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία;
  Κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία δικαιούται να φοιτά σε σχολείο με ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, ανάλογα με τις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού.
  – Φοίτηση στη συνηθισμένη τάξη με ελάχιστες διευθετήσεις από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
  – Φοίτηση στη συνηθισμένη τάξη με Παράλληλη Στήριξη από δεύτερο εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής. (Ν 3699/2008 αρκεί να ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης του και έχει ιατρική γνωμάτευση από παιδοψυχίατρο δημόσιου νοσοκομείου για Αυτισμό, προβλήματα όρασης ή και ακοής)
  – Φοίτηση σε συνηθισμένο σχολείο με Τμήμα Ένταξης.
  – Φοίτηση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). (Ν 3699/2008.  Όταν έχει προβλήματα στο λόγο, στην λεπτή κινητικότητα, δεν έχει καθαρίσει και δεν ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης του.
  – Κατ’ οίκον διδασκαλία, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.
  – Υποστήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ανεξάρτητα από το σχολείο φοίτησης και σύμφωνα με τις ανάγκες του/της μαθητή/μαθήτριας, όταν ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης του Ν. 3699/2008.
  – Σχολικό Νοσηλευτή με έγγραφο-ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο για το είδος της ανάγκης και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται.
  (Ειδικότερα, για την έγκριση της κατ’ οίκον διδασκαλίας και του Σχολικού Νοσηλευτή απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και οι γονείς απευθύνονται στην Δ/νση Εκπ/σης που ανήκει το Σχολείο κάθε παιδιού).
  Για τα άλλα, αρμόδια υπηρεσία για την πρόταση της κατάλληλης εκπαιδευτικής δομής και υποστήριξης του κάθε μαθητή είναι το Κ.Ε.Σ.Υ.
  Πίνακας Σχολείων με δομές Ειδικής Αγωγής

  10. Ποιες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λειτουργούν στo Noμό;
  -Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση λειτουργούν 1 Ειδικό Νηπιαγωγείο, και 1 Ειδικό Δημοτικό
  -Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λειτουργούν 1 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) με έδρα τη Καβάλα και 1 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) με έδρα τη Καρβάλη.

  -Στα Σχολεία αυτά προσλαμβάνεται Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές κλπ) ειδικά για τις ανάγκες των μαθητών τους.
  Η μετακίνηση των παιδιών, από και προς το σχολείο, γίνεται δωρεάν


  11. Τι προβλέπεται όταν ο γονέας διαφωνεί με την εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ. ;
  -Το Κ.Ε.Σ.Υ. είναι το αρμόδιο για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο (Ν. 4547/2018/άρθ. 7, παρ. 2 α, εδαφ. ααα).
  -Επιπλέον, όλες οι προτάσεις και εισηγήσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην κατάλληλη υποστήριξη του μαθητή, του σχολείου και της οικογένειας.
  -Ο γονέας ή κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να εγγράψει το παιδί στο  σχολείο  που επιθυμεί,  γνωρίζοντας ότι το παιδί δε θα δικαιούται  υποστήριξη από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ότι θα αντιμετωπίσει πιθανότατα δυσκολίες στην κανονική τάξη.
  -Επιπρόσθετα δύναται να προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ).


  12. Σε ποιες ηλικίες μαθητών – μαθητριών έχει αρμοδιότητα αξιολόγησης το Κ.Ε.Σ.Υ.;
  Το Κ.Ε.Σ.Υ. δύναται να αξιολογεί μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  Άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί από Κ.Ε.Σ.Υ. ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Σ.Υ. για την έκδοση αξιολογήσεων – γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 30 ο έτος της ηλικίας τους.


  13. Τι σημαίνει Ε.Δ.Ε.Α.Υ.; Ποια μέλη αποτελούν την επιτροπή και ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους;
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΔΕΥ ΚΑΒΑΛΑΣ_signed


  14. Τι προβλέπεται για τους μαθητές με Αναπηρία ή και Ειδικές Ανάγκες για Ξένες Γλώσσες και Καλλιτεχνικά 

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452/2019,άρθρο 11, παρ 3Α

  β) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008, ύστερα από την πα-

  ράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:

  «3.Α. Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτο-

  βάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής

  εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φο-

  ρέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσο-

  κομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

  κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική

  μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδα-

  σκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό

  προαγωγής ή απόλυσης.».

  γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται το σχο-

  λικό έτος 2017-2018.

  Άρθρο 11 , β 3Α, Νόμος 4452- 15 2 2017 Ρύθμιση θεμάτων Γλωσσομάθειας
  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452 fek_a_17_2017, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡ 3Α


  Λήψη αρχείου


  15. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με το Κ.Ε.Σ.Υ.;
  – Με το Κ.Ε.Σ.Υ. μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά (2513-503471 και 73) ή με φαξ 2513-503475 ή και ηλεκτρονικά μέσω Email : mail@kesy.kav.sch.gr, καθώς και με φυσική παρουσία.
  – Τα Σχολεία επικοινωνούν μέσω του εκπροσώπου τους με τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Σ.Υ..
  – Η Υπηρεσία λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00’ – 16.00’).