Feed
Άρθρα
Σχόλια

 

SAMSUNG DIGIMAX A503

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο επίπεδο της καθημερινής πρακτικής εμφανίζονται ως ένα από τα στοιχεία που μοιάζουν απασχολούν λιγότερο τον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό γιατί παραδοσιακά αντιμετωπίζονται ως απλές «σχολικές εκδρομές». Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα ταυτίζονται, συνειδητά ή ασυνείδητα, με την διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως ένας «χώρος» ελεύθερης δράσης και παιχνιδιού για τους μαθητές, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού συρρικνώνεται σε καθήκοντα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των μαθητών. Η απόφαση για την πραγματοποίηση της «εκδρομής» λαμβάνεται με “επείγουσες” διαδικασίες και κύριο κριτήριο τις καιρικές συνθήκες, πραγματοποιούνται με κανονικότητα σε συγκεκριμένες περιόδους της σχολικής χρονιάς για όλες σχεδόν τις σχολικές μονάδες ενώ η προετοιμασία τους εξαντλείται στην εξασφάλιση της σχετικής άδειας και των απαραίτητων όρων ασφαλούς μετακίνησης. Ωστόσο, σε αντίθεση με την παραπάνω «εικόνα», θα μπορούσαμε σχετικά εύκολα να τεκμηριώσουμε την άποψη ότι οι οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν ένα δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο καλό είναι να εντάσσεται προσεκτικά στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας με τρόπο που θα ενισχύει την γενικότερη προσπάθεια της για αναμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας. Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, εφόσον έχουν τεθεί συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι- και ακριβώς επειδή δεν μπορούν να επαναληφθούν οι κυρίαρχες για την κάθε σχολική μονάδα εκπαιδευτικές πρακτικές και συνήθειες- παρέχονται σημαντικές ευκαιρίες για νέες προσεγγίσεις στη μάθηση (βιωματική διδασκαλία).

Αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σχετικά με τις διδακτικές επισκέψεις των Σχολείων , οι αιτήσεις μετακίνησης εκτός περιφερειακής ενότητας  θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση στην Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας , τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της μετακίνησης. Αναφορικά με τις αιτήσεις μετακίνησης εντός περιφερειακής ενότητας, παρακαλούμε να υποβάλλονται για έγκριση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες  πριν  την ημερομηνία  πραγματοποίησης της εκδρομής – εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Για να χορηγηθεί η έγκριση της εκδρομής – μετακίνησης πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα στα αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξής :

–Διαβιβαστικό προς την  Διεύθυνση Π.Ε

 

–Ακριβές  αντίγραφο του Πρακτικού της απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων  του Σχολείου, με αναγραφή αρχηγού-αναπληρωτή, και συνοδών εκ/τικών με ονοματεπώνυμα, το μέσο μεταφοράς και από ποιο φορέα (κτελ, τουριστικό γραφείο επωνυμία),ακριβής  περιγραφή της επίσκεψης (Διδακτική –Εκπ/κή – Περίπατος )  πρόγραμμα εκδρομής.

-Βεβαίωση του Δ/ντή ή Δ/ντριας του σχολείου ότι καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχής των μαθητών, να αναφέρεται και αριθμητικά η συμμετοχή βάση των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων κηδεμόνων τους, οι οποίες έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

PC170712

Κατά τη διάρκεια της «προετοιμασίας» μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης (τις μέρες που προηγούνται της επίσκεψης) παρέχονται πληροφορίες οικοδομούνται γνωστικά σχήματα και αναπτύσσονται δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά ο χρόνος της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Επίσης, αναζητούνται νέοι ρόλοι τόσο για τον εκπαιδευτικό που εξελίσσεται σταδιακά σε συνδιαμορφωτή της διαδικασίας μάθησης όσο και για το μαθητή που αναβαθμίζεται σε πρωταγωνιστή της διδακτικής διαδικασίας. Ο χώρος και ο χρόνος της εκπαιδευτικής επίσκεψης οργανώνεται ώστε να εξυπηρετεί γνωστικούς ακαδημαϊκούς στόχους αλλά και να υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων από τους μαθητές. Η εκπαιδευτική επίσκεψη επιτρέπει τη συγκέντρωση μιας σειράς πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές και τη δόμησή τους γύρω από ένα κεντρικό βίωμα το οποίο μάλιστα είναι συλλογικό με την έννοια ότι το μοιράζονται όλοι οι μαθητές. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθούν δραστηριότητες που θα επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά δευτερογενώς μέσα στη σχολική αίθουσα μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη, δηλαδή τις επόμενες ημέρες.
Η «αποτύπωση»/ καταγραφή αυτών των δραστηριοτήτων θα μας βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί μια δεξαμενή ιδεών στην οποία θα μπορεί να προστρέχει κάθε εκπαιδευτικός κατά τη φάση του προγραμματισμού ώστε να αντλήσει κάποια ιδέα, να την τροποποιήσει και να την προσαρμόσει στις ανάγκες των μαθητών του. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει τοblog “Εκπαιδευτικές Δράσεις” στη διεύθυνση [http://1gpenev.blogspot.com/]. Σας παρακαλούμε λοιπόν να προσκομίζετε μέσω του διευθυντή της σχολικής μονάδας ψηφιακό υλικό (και σύντομα κείμενα) που θα παρουσιάζουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα στα βασικά της σημεία ώστε να τα «ανεβάζουμε» στο blog. Η συγκέντρωση του υλικού είναι πολύ εύκολη διαδικασία αρκεί να έχουμε μαζί μας μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υλικό που μπορεί εύκολα να εξασφαλίσει η σχολική μονάδα με μικρό κόστος. Οι φωτογραφίες καλό είναι να επικεντρώνουν στις δραστηριότητες και στις διάφορες φάσεις που αυτές ακολουθούν αποφεύγοντας να προβάλλουν πορτρέτα των μαθητών. Η μεταφορά στο γραφείο μπορεί να γίνει με κάποιο flash disk ή cd-rom ή να στέλνονται με email στην διεύθυνση<gartzios@hol.gr>. Η δραστηριότητα αυτή αν και δεν επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς μπορεί στο βαθμό που θα αναπτυχθεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο που θα διευκολύνει τον εκπαιδευτικό μας προγραμματισμό.

Ειδικά για τις επισκέψεις στη Βουλή απαιτούνται ακόμα: α) Ηλεκτρονική αίτηση του σχολείου στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων β) Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων  γ) Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τις μετακινήσεις των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εφόσον υπάρχουν σοβαροί  λόγοι εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση της εκδρομής-μετακίνησης στην ημερομηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγματοποίησή  της σε άλλη ημερομηνία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων .

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια αρχή.

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποστολή  Fax ή Email και ταχυδρομικώς με ευδιάκριτες υπογραφές  και σφραγίδες.

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων