ΕΓΓΡΑΦΕΣ 21-22

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 28-02-2021

ΕΞΕ-22510-2021-Εγγραφές-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2021-2022-Έκδοση-1 (1)

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-22

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 28-02-2021

Ώρες :    12.00-12.50 μμ μετά από τηλ.ραντεβού  στο 2262023321

Έγγραφο ατομικού δελτίου μαθητή

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 26-02-2021Λήψη αρχείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-22

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 26-02-2021

οδηγίες για εγγραφες 21-22

Αγιασμός 2020-2021

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 11-09-2020

        Ο  αγιασμός στο Νηπιαγωγείο μας θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12:30μ.μ.

Τα παιδάκια θα συνοδεύονται από έναν ενήλικα και παρακαλούμε να φορούν και οι δύο μάσκα.

Σας περιμένουμε!

Πηγή εικόνας: https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/nipiagogeio-katallili-ilikia

ΕΝΤΥΠΟ Α.Δ.Υ.Μ.

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 17-05-2020

 Λήψη αρχείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-21

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 14-05-2020

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21 εγγράφονται μαθητές που είναι  γεννημένοι το 2015 και το 2016

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του
νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό
Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην
οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι
εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο
γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο
που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη
δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση
κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας,
με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο
πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική
μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης
από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και
στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη
σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή
προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται
στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια
του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο
γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική
μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015
εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,
εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του
τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο
γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται
στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις,
η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη
δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική
βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα
εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα
γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα
ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες όπως:
Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι
σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι
εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Τηλ.2262023321

Ωρες λειτουργίας νηπ/γείου: 11.00- 13.00 καθημερινά

mail:  mail@5nip-thivas.voi.sch.gr

 

H ΠροΪσταμένη του Νηπ/γείου

Σύρου Στέλλα

OΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 13-05-2020

Τα  όρια της περιοχής εγγραφών για το νηπιαγωγείο περικλείονται από τις εξής οδούς:

Π.Καραμαγκιόλη και Αυλίδος, βγαίνοντας από την πόλη δεξιά ,έως Ησιόδου ανεβαίνοντας δεξιά έως τη διασταύρωση με Ψαρρών. 

Από Ψαρρών και πάνω εκατέρωθεν της Ησιόδου , Ματσαγγούρα έως Ζωοδόχου Πηγής και Χατζηλάμπρου.

Χατζηλάμπρου ,Οπλαρχηγου Βόγκλη ως Λαμπράκη, αριστερά ανεβαίνοντας τη Λαμπράκη, Κεραμιδιάρη  αριστερά ανεβαίνοντας τη εώς τη 

Χατζηλάμπρου.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 07-05-2020

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 35 της ανωτέρω ΠΝΠ, τροποποιείται η περ. α΄ της παρ. 4 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109). Βάσει της διάταξης αυτής οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία της
χώρας θα πραγματοποιούνται από τις 15 έως τις 30 Μαΐου κάθε έτους

Τέλος, με την παρ. 2 του άρθρου 35 της ΠΝΠ, ύστερα από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017
(Α’ 109) προστίθεται παρ. 4Α, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικά μέσα
των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή των μαθητών και
μαθητριών στα Νηπιαγωγεία. Η ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής,
όπως και οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με έκδοση Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την οποία θα
ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.

ENHMΕΡΩΣΗ

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 29-04-2020

Σήμερα 29/4  αφού ρωτήθηκαν όλοι οι γονείς των νηπίων στάλθηκαν τα ονόματα των παιδιών που θα πάνε  στην Α τάξη του δημοτικού  την επόμενη σχολική χρονιά       ( μεγαλώσανε τα νηπιάκια μας )

Για οτιδήποτε που έχει σχέση με τις νέες εγγραφές ή τις τυχόν ενέργειες από τους γονείς θα σας ενημερώσουμε σύντομα.

Μία κάρτα για τη γιορτή της μανούλας που πλησιάζει…

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 29-04-2020

10 diy κάρτες για τη γιορτή της μητέρας

Ένα παραμύθι για τον Κορωνοϊό!

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 09-04-2020Λήψη αρχείου

συνταγή

2

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 08-04-2020

Έχουμε την καλύτερη συνταγή για Πασχαλινά κουλουράκια. Δοκιμάστε την!

Υλικά

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
350 γρ βούτυρο (για πιο αρωματικά κουλουράκια με βούτυρο γάλακτος)
250 γρ ζάχαρη
2 αβγά
2 βανίλιες
25γρ κονιάκ
150 γρ γάλα
25γρ μπέικιν πάουντερ
1 αβγό για να αλείψουμε τα κουλουράκια
Προαιρετικά
Ξύσμα από 2 πορτοκάλια ή μια πρέζα σκόνη μαστίχας

Εκτέλεση

Σε μίξερ χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει κρέμα.

Προσθέτουμε τα αβγά, τις βανίλιες, το κονιάκ, το γάλα και το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ.

Πλάθουμε τη ζύμη σε σχήματα της αρεσκείας μας.

Τοποθετούμε τα κουλουράκια σε ταψί με λαδόκολλα.

Τα αλείφουμε με το χτυπημένο αβγό.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ºC για 20 λεπτά περίπου, ανάλογα τον φούρνο και το μέγεθος των κουλουριών.

Καλή Επιτυχία!

Πασχαλινά κουλουράκια

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 08-04-2020

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 08-04-2020

Ευχετήριες Κάρτες Πάσχα για εκτύπωση (Πασχαλινές κάρτες)

Πασχαλινό ποιήμα

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 08-04-2020

Νάτην η λαμπρή με τα λουλούδια. 

κόψετε παιδιά την πασχαλιά

κι όλα με χαρές και με τραγούδια

τρέξετε ν᾿ αλλάξωμε φιλιά.

Σήμαντρα γλυκά βαρούν ακόμα

και μοσχοβολούν οι εκκλησιές,

μόσχος τα φιλιά στο κάθε στόμα,

τα φιλιά της άνοιξης δροσιές.

Πάμε να στρωθούμε στο χορτάρι

και τ᾿ αρνί μας ψήνεται σιγά.

Και με της Ανάστασης τη χάρη

φέρτε να τσουγκρίσουμε τ᾿ αυγά

.

Στέλιος Σπεράντσας

Πατήστε μετάβαση με δεξί κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για πασχαλινά…

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 07-04-2020

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 07-04-2020

https://blogs.sch.gr/5nipthiv/category/%cf%80%ce%ac%cf%83%cf%87%ce%b1/

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 07-04-2020

Άνοιξη,Πάσχα…

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 03-04-2020

Κάντε κλικ πάνω στις παραγράφους ΑΝΟΙΞΗ, ΠΑΣΧΑ και θα βρείτε ωραία κείμενα και εικόνες  σχετικές που θα σας εκπλήξουν

Διαβάζουμε μαζί ένα παραμύθι….

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 03-04-2020

Πάμε μαζί στο ενυδρείο της Κρήτης…

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 03-04-2020

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 01-04-2020

Τραγούδια που λέγαμε μαζί…

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 01-04-2020

Μένουμε σπίτι….και είμαστε μαζί

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 01-04-2020

Aγαπητά παιδιά και αγαπητοί γονείς

μπορεί να έγινε απότομα η διακοπή της σχολικής χρονιάς αλλά εμείς οι νηπιαγωγοί είμαστε ακόμα εδώ για εσάς.

Γιαυτό το λόγο θα σας στέλνουμε συχνά υλικό που θα σας αρέσει και θα ευχηθούμε όλοι να είμαστε γρήγορα ξανά μαζί.

Οι νηπιαγωγοί σας

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχ.έτος 2017-2018

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-05-2016

kindergarten-registration-clipart-1.jpg

 Ώρες Εγγραφών:

      Από 12.00 μ. μ έως 13.00

Οι εγγραφές για το Νηπιαγωγείο αρχίζουν την 2α Μαίου και λήγουν στις 19 Μαίου 2017.

Εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί τα έτη 2012 (νήπια) και 2013 (προνήπια).

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής

  •  Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση.
  • Επίδειξη βιβλιαρίου Υγείας παιδιού, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια,
  • Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας (δίνεται από το Νηπιαγωγείο),
  • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ Ή ΟΤΕ που να πιστοποιεί τη διεύθυνση κατοικίας
  • Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα:
  • 1.Βεβαίωση εργασίας γονέα (και των δύο)
  • 2.Βεβαίωση εργασίας γονέα και κάρτα ανεργίας
  • 3. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Για οποιαδήποτε πληροφορία το τηλ. του 5ου Νηπιαγωγείου είναι: 2262 0 23321

Η Προισταμένη του Νηπιαγωγείου

                                                                                                                                                                         Σύρου Στέλλα

Registration%20Children

Μαγεία…Χριστουγέννων

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χριστούγεννα | , στις 27-03-2016

christmas

       Αν και με αρκετή καθυστέρηση, αφού πια μύρισε άνοιξη για τα καλά, κάποιες χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες «ξεπήδησαν» από το αρχείο του σχολείου μας…Απολαύστε, λοιπόν, μερικές από τις χριστουγεννιάτικες δραστηριότητές μας….

Ένταξη και ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 10-02-2016

  children-learn

  Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος μας, η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.

  Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους, θεωρείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και την καλύτερη προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με αναπηρία και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Χόρχε Μπουκάι: Τα 4 στηρίγματα μιας υγιούς οικογένειας

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 16-01-2016

family

 

Η οικογένεια ως βατήρας

Το σπίτι όπου έζησε το παιδάκι που ήμουν κάποτε, και τα πρόσωπα με τα οποία μοιράστηκα την οικογενειακή μου ζωή υπήρξαν ο βατήρας πάνω στον οποίο πάτησα για να εκτελέσω το άλμα προς την ενήλικη ζωή μου.

Η οικογένεια αποτελεί πάντοτε τον βατήρα, και κάποια στιγμή πρέπει να σταθούμε στην άκρη του και να πραγματοποιήσουμε το άλμα προς τον κόσμο και τη μετέπειτα ζωή.

Αν, καθώς πάω να πηδήξω από τον βατήρα, πιαστώ από κάπου και κρεμαστώ, θα μείνω εκεί να κρέμομαι και δεν θα πραγματοποιήσω το ταξίδι μου ποτέ.

Τι καλά που θα ήταν αν βρίσκαμε το θάρρος να πηδήξουμε από τον βατήρα μ’ έναν θεαματικό τρόπο! Αυτό μπορεί να γίνει αν ο βατήρας είναι υγιής. Αν η οικογενειακή σχέση είναι υγιής. Αν το ζευγάρι των γονιών είναι υποστηρικτικό.

Ο βατήρας αυτός πατάει πάνω σε τέσσερα βασικά στηρίγματα, τόσο σημαντικά, που αν δεν είναι στέρεα κανένα παιδάκι δεν μπορεί να περπατήσει πάνω του χωρίς να πέσει.

Το πρώτο στήριγμα είναι η αγάπη

Ένα παιδί που δεν ένιωσε ότι το αγάπησαν οι γονείς του, έχει μια θλιβερή ιστορία: θα του είναι πολύ δύσκολο να αγαπήσει τον εαυτό του. Η αγάπη για τον εαυτό μας μαθαίνεται μέσα από την αγάπη που δεχόμαστε από τους γονείς μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διδαχτούμε και αλλιώς, λέω απλώς ότι αυτός είναι ο καλύτερος τόπος και τρόπος για να το μάθουμε. Και βέβαια, ένα παιδί που δεν αγαπήθηκε δεν μπορεί ούτε το ίδιο να αγαπήσει, κι αν έτσι έχει συμβεί στη ζωή του, τι μπορεί να κάνει αργότερα στις σχέσεις του με τους άλλους;

Ο βατήρας που δεν έχει αυτό το στήριγμα είναι επικίνδυνος. Είναι δύσκολο να βαδίσει κανείς πάνω του. Είναι ένας βατήρας χωρίς ισορροπία.

Το δεύτερο στήριγμα είναι η εκτίμηση

Αν η οικογένεια δεν έχει ένα καλό απόθεμα αυτοεκτίμησης, αν οι γονείς θεωρούν ότι οι ίδιοι είναι ένα τίποτα, τότε και το παιδί θα αισθάνεται ένα τίποτα. Αν προέρχεται κανείς από ένα σπίτι όπου δεν τον εκτιμούν και δεν θεωρούν ότι αξίζει, δυσκολεύεται να πιστέψει ο ίδιος για τον εαυτό του ότι αξίζει. Τα σπίτια με ένα καλό επίπεδο αυτοεκτίμησης διαθέτουν κατάλληλους βατήρες.

Η Βιρτζίνια Σατίρ λέει: «Στις καλές οικογένειες, η χύτρα της αυτοεκτίμησης του σπιτιού είναι γεμάτη». Που σημαίνει: οι γονείς πιστεύουν ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους αξίζουν, ο μπαμπάς πιστεύει ότι η μαμά αξίζει, η μαμά πιστεύει ότι ο μπαμπάς αξίζει, ο μπαμπάς και η μαμά πιστεύουν ότι έχουν μια οικογένεια που αξίζει, και είναι κι οι δύο υπερήφανοι για την ομάδα που έχουν φτιάξει.

Όταν έρχεται σπίτι το παιδί και λέει: «Τι ωραία που είναι αυτή η οικογένεια!» τότε ξέρουμε πως ο βατήρας είναι γερός.
Όταν έρχεται το παιδί σπίτι και λέει: «Μπορώ να πάω να μείνω στο σπίτι της θείας Μαργαρίτας;»… τότε έχουμε πρόβλημα.
Όταν λέει ο πατέρας στο παιδί: «Γιατί τότε δεν πας να μείνεις με τη θεία σου τη Μαργαρίτα;» πάλι κάτι συμβαίνει.

Το τρίτο στήριγμα είναι οι κανόνες

Στην οικογένεια πρέπει να υπάρχουν κανόνες, με τη μόνη προϋπόθεση ότι δεν θα είναι αυστηροί. Οι κανόνες πρέπει να είναι ευέλικτοι, ελαστικοί, αμφισβητήσιμοι, συζητήσιμοι και διαπραγματεύσιμοι. Πάντως, πρέπει να υπάρχουν. Ακριβώς όπως πιστεύω ότι οι κανόνες στην οικογένεια υπάρχουν για να μπορεί κανείς να τους παραβεί και είναι δική μας υποχρέωση να βάζουμε καινούργιους, πιστεύω και ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να βασίζεται σε μια χρονική στιγμή που τα παιδιά έχουν μάθει να μεγαλώνουν και να ωριμάζουν σ’ ένα περιβάλλον με ασφάλεια και προστασία.

Αυτό είναι το περιβάλλον της οικογένειας. Οι κανόνες αποτελούν το πλαίσιο ασφάλειας και πρόβλεψης που είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη μου. Ένα σπίτι χωρίς κανόνες δημιουργεί έναν βατήρα πάνω στον οποίο το παιδί δεν μπορεί να σταθεί για να κάνει το άλμα του στον κόσμο…

Το τελευταίο στήριγμα είναι η επικοινωνία

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το άλμα, είναι αναγκαίο να υπάρχει διαρκής και έντιμη επικοινωνία. Με κανένα άλλο θέμα δεν έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ τα εγχειρίδια ψυχολογίας, όσο με αυτό της επικοινωνίας. Να διαβάζετε μαζί σαν ζευγάρι, να κουβεντιάζετε με τα παιδιά σας, να συζητάτε όλοι μεταξύ σας με την τηλεόραση κλειστή… Αυτός είναι ένας τρόπος για να ενισχυθεί η επικοινωνία, όχι όμως ο πιο σημαντικός.

Ουσιαστικό είναι αυτό που ξεκινάει με ερωτήσεις που κάνει κανείς με αληθινό ενδιαφέρον, μέσα από την καρδιά του: Πώς είσαι; Πώς τα πέρασες σήμερα; Θέλεις να κουβεντιάσουμε;

Και σ’ αυτό το στήριγμα —αποκλειστικά σ’ αυτό το στήριγμα—, στηρίζεται η δυνατότητα επανόρθωσης των υπολοίπων.
Αγάπη, εκτίμηση, κανόνες και επικοινωνία: πάνω σ’ αυτόν τον βατήρα στέκεται το παιδί νια να κάνει το άλμα του στη ζωή. Για να βαδίσει, καταρχάς, τον δρόμο της αυτοεξάρτησης και, στη συνέχεια, τον δρόμο της συνάντησης με τους άλλους.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι «Ο Δρόμος της Συνάντησης» Εκδόσεις OPERA

Πηγή: http://enallaktikidrasi.com/2015/02/jorge-bucay-ta-4-stirigmata-mias-ygious-oikogeneias/

Νοέμβριος, ο Αρχαγγελίτης …

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Φθινόπωρο, Χωρίς κατηγορία | , στις 16-01-2016

 

 November

«Τον Νοέμβρη κρύο κάνει κι η φωτιά θα μας ζεστάνει»

 

Ο Νοέμβριος είναι ο ενδέκατος μήνας του χρόνου και ο τελευταίος του φθινοπώρου. Σιγά- σιγά πλησιάζει ο χειμώνας και φυσικά τα Χριστούγεννα… Βέβαια, έχουμε καιρό μέχρι τότε!!

Αν και ο ζεστός, φετινός Νοέμβριος δε επέτρεψε στην «φωτιά να μας ζεστάνει» , εμείς επιστρατεύσαμε τη φθινοπωρινή μας διάθεση και εξερευνήσαμε, δημιουργήσαμε, μάθαμε, παίξαμε και άλλα πολλά…

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες του, ο Νοέμβρης μας έφερε τη γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ! Σημαντική ημέρα για τη θρησκευτική μας ζωή, αλλά και για την αεροπορία μας… Έτσι, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αεροπλανάκια και να πετάξουμε στους αιθέρες σαν να ήμασταν πιλότοι… Τι ωραία που ήταν εκεί ψηλά…!! Αργότερα , φυσικά, γιορτάσαμε την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου και εξηγήσαμε με το δικό μας τρόπο τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας… Μεταφερθήκαμε για λίγο σ’ εκείνη την εποχή, γίναμε φοιτητές και φωνάξαμε συνθήματα για την ελευθερία… Προσφέραμε γαρύφαλλα σε όλους εκείνους που χάθηκαν γι’ αυτήν… Τραγουδήσαμε, όπως τραγουδούσαν τότε…

Επίσης, χρησιμοποιήσαμε την αστείρευτη φαντασία μας και δημιουργήσαμε φθινοπωρινές εικόνες, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές ζωγραφικής… (Αφού, είμαστε καλλιτέχνες…!!!!!!!)

Και κάπως έτσι, ο μήνας μας αποχαιρέτισε..

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων