Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α./ πρώην Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024»

Για το σχολικό έτος 2023-2024 το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ορίζεται με το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ11/11511/Δ7/02-02-2024 ως ακολούθως: Το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών /τριών /εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου και προς τούτο συνεργάζονται με τους/τις Υπεύθυνους και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων θα συγκεντρώσουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και θα καταρτίσουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σε σχέση με τη σειρά προτεραιότητας, κατά την κατάρτιση των πινάκων, θα ληφθούν υπόψη:

 • η υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)
 • η συνάφεια του προγράμματος με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Ε.Α. καθώς και
 • η συχνότηkepea2τα εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Τα σχολεία της Δ.Δ.Ε Αχαΐας, για κάθε σχολική ομάδα, έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε. Εντός της Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας λειτουργούν τα ΚΕΠΕΑ:

 1. Το ΚΕΠΕΑ Κλειτορίας – Ακράτας
 2. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου
 3. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κρεστένων
 4. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμου

Για τις μετακινήσεις ισχύουν κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020). Υπενθυμίζουμε ότι οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την ευθύνη για τους μαθητές τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τυχόν επιδημιολογικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού.

Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Κ.Ε.ΠΕ.Α., να συμπληρώσουν –πλήρως και σωστά- τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 08-02-2024 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας:

 1. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (envir-edu@dide.ach.sch.gr)
 2. Αγωγής Υγείας (health-promotion@dide.ach.sch.gr )
 3. Πολιτιστικών θεμάτων (politismos@dide.ach.sch.gr )

 

Επισυνάπτονται:

 1. Πίνακας με τα 58 Κ.Ε.ΠΕ.Α. της επικράτειας
 2. Πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α.
 3. Αίτηση εκπαιδευτικού
;


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Copyright © ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση