ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 28η/17-09-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΑΞΗ 28η/ 17-09-2019

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή, 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα, 16/09/2019 και ώρα 13:00 για την υποβολή:
Α) Συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων, που αφορούν σε ειδική κατηγορία απόσπασης και σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα. Επίσης, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας δίνεται η δυνατότητα για αποσπάσεις ΑΜΕΑ, αποσπάσεις για λόγους υγείας, αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για απόσπαση σε ακριτικές περιοχές, ορεινές περιοχές και νησιά. Για την τελευταία περίπτωση, η δήλωση προτίμησης της περιοχής αυτής θα πρέπει να αναγραφεί από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς στις παρατηρήσεις της αίτησης.
Β) Επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης.
Σε περίπτωση μεταβολής των μοριοδοτούμενων στοιχείων απόσπασης σε σχέση με την αρχική καταχωρηθείσα αίτηση λόγω μεταβολής των κριτηρίων απόσπασης (π.χ. γέννηση τέκνου κ.ο.κ.), οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, όπου θα αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα προβαίνουν σε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης, εφόσον αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά.
Γ) Ανακλήσεων απόσπασης. Θα πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.
Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τοΓια την εκτέλεση όλων των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίου αποσπάσεων, και να επιλέξουν από το μενού την ενέργεια που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν (Ιστορικό αιτήσεων  Ενέργειες  Επιλογές αίτησης).
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τροποποιήσουν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης τους πρέπει να επιλέξουν επανεξέταση της αίτησης τους (Επιλογές Αίτησης  Επανεξέταση) και στη συνέχεια να προβούν σε αλλαγή των περιοχών προτίμησής τους (Επιλογές Αίτησης  Τροποποίηση περιοχών προτίμησης).
Ο έλεγχος και η επικύρωση των παραπάνω αιτήσεων θα πρέπει να γίνει από Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης έως τις 15:00 της Δευτέρας, 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Επισημαίνεται ότι:
1. Οι ανακλήσεις, επανεξετάσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης αφορούν αποκλειστικά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
2. ΔΕΝ προβλέπεται υποβολή νέων αιτήσεων και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
3. ΔΕΝ θα εξεταστούν τυχόν αιτήματα που υποβληθούν για επανεξέταση/τροποποίηση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν ήδη αποσπαστεί.
4. ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις/επανεξετάσεις που έχουν υποβληθεί εκτός του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ.
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται να φροντίσουν να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή στο12/θ Δ. Σ.Δηλεσίου»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ-1

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ (5)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή 12/θ 2ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 11 Σεπτεμβρίου 2019

«Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή 12θ 2ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας»

.ΑΙΤΗΣΗ-1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΑΞΗ 26η/09-09-2019: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ – ΣΜΕΑΕ – ΖΕΠ

ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΣ

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2019-2020

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ-ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΖΕΠ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΤΑ ΚΕΝΑ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 25η/05-09-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΑΞΗ 25η/ 05-09-2019

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-2 (1)

Κατηγορία Προκηρύξεις θέσεων, ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 24η/27-08-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 27 Αυγούστου 2019

ΠΡΑΞΗ 24η/ 27-08-2019

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ

Τοποθέτηση  λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών Δασκάλων & Νηπιαγωγών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας & τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ

Άρσεις λειτουργικών υπεραριθμιών εκπ/κών

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 23η/22-08-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Αυγούστου 2019

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων & Νηπιαγωγών και επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11, ΠΕ06 & ΠΕ 05 αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας & τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ

ΠΡΑΞΗ 23η/ 22-08-2019

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 22η/20-08-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Αυγούστου 2019

-Λειτουργικές υπεραριθμίες

-Τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

ΠΡΑΞΗ 22η/ 20-08-2019

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Πρόσκληση εκπ/κών ΠΕ11 (που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας) για υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησηςεντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας για το διδακτικό έτος 2019-2020

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Αυγούστου 2019

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11 που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε
Βοιωτίας να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης με βάση τα λειτουργικά κενά του

επισυναπτόμενου πίνακα στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έως και τη Δευτέρα 19-08-2019
και ώρα 11:00 π.μ.
Οι ενυπόγραφες αιτήσεις  προσωρινής τοποθέτησης  θα αποστέλλονται μέσω email
(mail@dipe.voi.sch.gr) ή μέσω fax (2261350392) ή αυτοπροσώπως  στην υπηρεσία.

Παρατήρηση: Δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11  που αποσπάστηκαν στη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας.Κατά την τοποθέτησή  τους θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν οι αποσπασμένοι.

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟ-ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠKΟΙ ΣΔΕ 2019 ΚΕΝΑ (1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ 3ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_2 ΘΕΣΕΙΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Αυγούστου 2019

Από τη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ στη Γραμματεία  της Δ/νσης ΠΕ  Βοιωτίας , έως τη Δευτέρα 1 9  Αυγούστου 2019   και ώρα 10:00 π.μ.  Οι ενυπόγραφες αιτήσεις απόσπασης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ( τελευταίου 3μήνου) θα αποστέλλονται μέσω email (mail@dipe.voi.sch.gr) ή μέσω fax (2261350392) ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας.

Επίσης στην ίδια προθεσμία καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης και όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στη Δνση ΠΕ Βοιωτίας με τις Αρ.Πρωτ.:124888/Ε2 και 124889/Ε2/2-8-2019 Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σημ.: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν μέχρι 20 προτιμήσεις

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΠΕ

 

 

 

 

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »