ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ – ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ     ( ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ )

 1. 1. Αίτηση του εκπαιδευτικού για το συγκεκριμένο μήνα συμπλήρωσης ωραρίου(υπόδειγμα δ΄).
 2. 2. Απόφαση/εις τοποθέτησης – διάθεσης του εκπαιδευτικού (όχι πρόταση του ΠΥΣΠΕ) και τροποποιήσεις αυτής.
 3. 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  μέσω https://www.gov.gr/ όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. 4.Ευκρινή Φωτοαντίγραφα ωρολογίων προγραμμάτων(σε μέγεθος Α4)όλων των σχολείων που υπηρετεί  ο εκπαιδευτικός. Στα προγράμματα να  αναγράφονται  οι σχολικές μονάδες , να φέρουν  τη σφραγίδα και την υπογραφή του Διευθυντή της μονάδας  να αφορούν το μήνα για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αιτούνται οδοιπορικά και να είναι θεωρημένα από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
  (σύμφωνα με το υπόδειγμα στ΄).
 5. 5. Μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας για τις ημέρες μετακίνησης του εκπαιδευτικού υπογεγραμμένος  από τους Διευθυντές σχολείων διάθεσης ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε μήνα (υπόδειγμα γ΄) .
 6. 6 .Αναλήψεις υπηρεσίας των σχολείων εργασίας του εκπαιδευτικού που μετακινείται (μόνο την 1η φορά της αποστολής των εγγράφων).
 7. 7. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης https://www.gov.gr/του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένειας).
 8. 8. Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.
 9. 9. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον ιστότοπο: https://kmd.ggde.gr/ μεταξύ Σχολείου Τοποθέτησης – Σχολείου Διάθεσης ή Κατοικίας – Σχολείου Διάθεσης (όποια απόσταση είναι με τα λιγότερα χιλιόμετρα). Σε  περίπτωση που δεν εμφανίζεται διαδρομή στο αποτέλεσμα δρομολόγησης τις αναζητείτε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
 10. 10. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή.
 11. 11. Πρωτότυπα εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).
 12. 12.Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας με το IBAN του λογαριασμού ( μόνο για τους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι από άλλη Διεύθυνση και δεν μισθοδοτούνται από την Δ.Π.Ε. Βοιωτίας).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινώς σαρωμένα (όχι φωτογραφημένα) και να αποστέλλονται με ευθύνη των εκπαιδευτικών στην υπηρεσία ανά μήνα ξεχωριστά ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ PDF στο email της Διεύθυνσης  mail@dipe.voi.sch.gr ή ταχυδρομικώς στην Δ.Π.Ε. Βοιωτίας μέχρι της 5 κάθε επόμενου μήνα.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ    ( ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ   ΠΔΕ-ΕΣΠΑ  )

Όσοι αναπληρωτές δικαιούνται οδοιπορικά παρακαλώ να μας αποστείλουν την πρώτη φορά σε ένα αρχείο pdf στο email της Διεύθυνσης  mail@dipe.voi.sch.gr

 1. 1. Αίτηση εκπαιδευτικού.
 2. 2. Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο όργανο (ΠΥΣΠΕ) για συμπλήρωση ωραρίου και τροποποιήσεις αυτής.
 3. 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  μέσω https://www.gov.gr/ όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. 4. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης https://www.gov.gr/του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένειας).
 5. 5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και της άδειας οδήγησης του ιδίου.
 6. 6.Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον ιστότοπο: https://kmd.ggde.gr/ μεταξύ Σχολείου Τοποθέτησης – Σχολείου Διάθεσης ή Κατοικίας – Σχολείου Διάθεσης (όποια απόσταση είναι με τα λιγότερα χιλιόμετρα). Σε  περίπτωση που δεν εμφανίζεται διαδρομή στο αποτέλεσμα δρομολόγησης τις αναζητείτε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Και κάθε μήνα

 1. 1. Παρουσιολόγια/ Απουσιολόγια των σχολικών μονάδων στις οποίες διατίθεται ο εκπαιδευτικός.
 2. 2. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή.
 3. 3. Εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).

  στο email του Οικονομικού pevoigra@dipe.voi.sch.gr   μέχρι της 5 κάθε επόμενου μήνα.

Τα πρωτότυπα εισιτήρια και οι πρωτότυπες αποδείξεις των διοδίων θα αποσταλούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς μαζί με τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261350387.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Υπερωριακή απασχόληση

Η ανάθεση και η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

 • Τις διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του αρ.14 του Ν.1566/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις της παραγράφου 8 του αρ.18 του Ν.2470/97 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4823/2021 άρθρο 100 παρ. 3.
 • Τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
 • Την αρ. Φ12.718/Γ1/851/27-8-97 δ/γη ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ωράριο εκπ/κων σε Δημοτικά σχολεία
 • Την αρ. 2/78400/0022/14-11-2011 έγγραφο του ΓΛτΚ, Δ/νση 22ηΜισθολογίου, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
 • Την αρ. Φ.12/79/51/33/14-1-2000 (ΦΕΚ 43/21-1-00 τ.Β΄
 • Την αρ. ΣΤ5/23/14-4-2000 Υπουργική Απόφαση
 • Την αρ. Φ361.1/953/146655/Δ1 Εγκύκλιο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 • Την αρ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) «Αναμόρφωση Ωρολογίων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο» όπως τροποποιήθηκε από την Φ,12/520/61575/Γ1/16-06-2011 (ΦΕΚ1327, τ.Β΄)

Σε σχέση με τις υπερωρίες στα Μονοθέσια και Διθέσια Δημοτικά Σχολεία προβλέπεται η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης 5 ώρες ανά εκπαιδευτικό την εβδομάδα. Στα Τριθέσια 3 ώρες ανά εκπαιδευτικό την εβδομάδα. Όταν τα παραπάνω σχολεία λειτουργικά υπερβαίνουν την οργανικότητα τότε ανατίθενται υπερωριακή απασχόληση με βάση τη λειτουργικότητα. Στα Πολυθέσια σχολεία ανατίθενται κατά μέγιστο 5 ώρες ανά εκπαιδευτικό την εβδομάδα, μετά την εξάντληση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, οι πληρωτέες υπερωρίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20)  μηνιαίως ανά εκπαιδευτικό.

 

Για την αποζημίωση υπερωριών Πολυθέσιων, Ολιγοθέσιων, Ολοήμερων, Φροντιστηριακών Τμημάτων, Κατ΄ Οίκον Διδασκαλίας, Συμπλήρωσης ωραρίου, Οδοιπορικών, η υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται( σε δύο αντίγραφα) κάθε μήνα, προς το Οικονομικό Τμήμα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα.

Παρακαλείστε να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες, γιατί οποιαδήποτε αργοπορία υποβολής των δικαιολογητικών δημιουργεί κώλυμα στην εύρυθμη λειτουργία όχι μόνο της υπηρεσίας μας, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης των αποζημιώσεων με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

Ο αρχικός έλεγχος των παραστατικών διενεργείται από το Δ/ντή – Προϊστάμενο της Σχολικής Μονάδας. Ο δευτερογενής από τη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας και ο τελικός από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Για το λόγο αυτό, εφιστούμε την προσοχή έτσι ώστε να υποβάλλονται έγκαιρα, για να είναι στη διάθεσή μας για έλεγχο ως την ημερομηνία που προαναφέρεται, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στη συνέχεια. Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

 • να είναι επικυρωμένα από τον Διευθυντή του σχολείου
 • να υποβάλλονται κάθε φορά εκ νέου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :

Α. Για υπερωρίες σε ολιγοθέσια.

 1. 1. Πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων ή απόφαση ανάθεσης υπερωριών του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας που να αναγράφεται η Οργανικότητα/Λειτουργικότητα του σχολείου, το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού και οι μέρες και οι ώρες υπερωρίας.
 2. 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου εγκεκριμένο από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων (υπόδειγμα στ΄) , με υπογραμμισμένες με μελάνι διαφορετικού χρώματος τις ώρες των υπερωριών και σημειωμένες παρατηρήσεις που αναφέρονται τα ονόματα των δασκάλων , τα μαθήματα, οι ώρες και οι τάξεις που εργάζονται υπερωριακά.
 3. 3. Μηνιαίο ημερολογιακό πίνακα με τα σύνολα των ωρών που εργάζεται ο κάθε εκπαιδευτικός υπερωριακά από το Myschool->προσωπικό->καταχώρηση υλοποιημένων υπερωριών.
 4. 4. Αναφορές Ανάληψης Υπηρεσίας, για κάθε εκπαιδευτικό, σε ακριβές φωτοαντίγραφο μόνο για μία (την πρώτη) φορά.
 5. Tα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε ένα αρχείο pdf.

  Β. Για υπερωρίες Ολοήμερων 
  απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον το πρόγραμμα του Ολοήμερου. (Προσοχή : επισυνάπτονται και τα δύο προγράμματα -Πρωινό και Ολοήμερο- του σχολείου εγκεκριμένα από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων).

Γ. Φροντιστηριακά Τμήματα

 1. 1. Εβδομαδιαίο ωρολόγιο Πρόγραμμα Φροντιστηριακού Τμήματος (υπόδειγμα α΄)
 2. 2. Κατάσταση με τις ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας του Φροντιστηριακού Τμήματος (υπόδειγμα β΄)
 3. 3. Απόφαση της Περιφ. Δ/νσης για την ίδρυση των Φ. Τ. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Φ.Τ. αποζημιώνονται από την ημερομηνία της έγκρισής τους από την Περ. Δ/νση.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των φροντιστηριακών μαθημάτων μπορεί να φθάνει τις δέκα ώρες και πρέπει να παραμένει το ίδιο όλη τη διάρκεια του έτους, άσχετα από αργίες , εκδρομές κλπ.

Σε περίπτωση που κάποιος δάσκαλος Φ.Τ. σε μέρες απεργίας είναι απεργός δεν αποζημιώνεται για τη συγκεκριμένη ημέρα. Επομένως τις μέρες που κάποιος απεργεί πρέπει να απέχει και από το φροντιστηριακό μάθημα.

Δ. Κατ΄ Οίκον Διδασκαλία

 1. 1. Έγκριση από το ΠΥΣΠΕ.
 2. 2. Μηνιαίο ημερολογιακό πίνακα με τα σύνολα των ωρών που εργάζεται ο κάθε εκπαιδευτικός υπερωριακά από το Myschool->προσωπικό->καταχώρηση υλοποιημένων υπερωριών.
 3. 3. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου εγκεκριμένο από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων  (υπόδειγμα στ΄).
 4. 4. Αναφορές Ανάληψης Υπηρεσίας, για κάθε εκπαιδευτικό, σε ακριβές φωτοαντίγραφο μόνο για μία (την πρώτη) φορά.
 5. 5. Πρόγραμμα για την κατ’ οίκον διδασκαλία εγκεκριμένο από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 6. 6. Αντίγραφο πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων που αφορά την ανάθεση υπερωριών (το πρακτικό πρέπει να έχει προγενέστερη ημερομηνία της ανάθεσης) .

Προσοχή:

Από 1-11-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της πσρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο γιο την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επιπλέον, σύμφωνα με το εδάφιο 4 της ίδιας παραγράφου, όρθρου και νόμου, οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Να μη συμπεριλαμβάνονται προς αποζημίωση οι  μέρες απεργιών, αργιών, αναστολής λειτουργίας σχολείων λόγω εκτάκτων αναγκών, συνελεύσεων, εκδρομών, αναρρωτικών αδειών ή μέρες που για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν παρείχατε υπηρεσία.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων