ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Μαρτίου 2017

ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017_ΩΛ4Ι4653ΠΣ-ΞΥ4ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016-2017_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠ_

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σχολ. έτους 2016-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 27 Μαρτίου 2017

Σχετικά με το από 22-03-2017 Δ.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την από 24-03-2017 ανακοίνωση στο ΟΠΣΥΔ, με τα οποία ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ., σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες σας οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την παραλαβή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και την καταχώρισή τους στα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για ειδικότερες πληροφορίες επί του θέματος σας παραπέμπουμε στη σχετική ανακοίνωση στο ΟΠΣΥΔ, ενώ σας επισυνάπτουμε και τα Παραρτήματα που έχουν αναρτηθεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισημαίνονται τα κάτωθι, αναφορικά με τα προς καταχώριση στην παρούσα φάση πεδία:

1. Η καταχώριση τίτλων σπουδών (στην καρτέλα «Σπουδές/Προσόντα«) και Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών τίτλων Ειδικής Αγωγής ή Σχολικής Ψυχολογίας (στην καρτέλα «Προσόντα Ειδικής Αγωγής«) γίνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες σας (ήτοι χωρίς τη δυνατότητα απομακρυσμένης σχετικής καταχώρισης από την πλευρά του υποψηφίου), κατόπιν προσκόμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Η καταχώριση των πεδίου «Ιθαγένεια» (και «Ημερομηνία Ιθαγένειας«) (στην υποενότητα «Προσωπικά» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία«) και των πεδίων «Ελληνομάθεια«, «Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας«, «Παιδαγωγική Κατάρτιση» και «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης» (στην υποενότητα «Λοιπά στοιχεία» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία«) γίνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες σας, κατόπιν προσκόμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι τα τρια πρώτα εκ των τεσσάρων στοιχείων της υποενότητας «Λοιπά στοιχεία» ενδέχεται να συμπληρώνονται αυτόματα από το ΟΠΣΥΔ, κατόπιν καταχώρισης του βασικού τίτλου σπουδών από πλευράς σας, οπότε δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια.

3.  Μολονότι τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία» (π.χ. «Μητρώνυμο«, «Φύλο«, «Τύπος Ταυτότητας«, «ΑΔΤ«, «Ημερομηνία Γέννησης» κ.τ.λ.) δύναται να καταχωρίζονται απευθείας από τον υποψήφιο παρακαλείσθε όπως ελέγχετε τα καταχωρισμένα στοιχεία (βάσει του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου που σας προσκομίζουν για την ταυτοποίησή τους), προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο λανθασμένης καταχώρισης από πλευράς τους και υποβολής μεταγενέστερου αιτήματος για την τροποποίησή τους.

4. Όλα τα προσκομισθέντα/υποβληθέντα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρούσα διαδικασία (πτυχία, βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ κτλ) διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στην Υπηρεσία σας για ενδεχόμενη μελλοντική αποστολή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις αρμόδιες υπηρεσίες. [Επί του θέματος θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΔΙΑ ΟΠΣΥΔ (προς συμπλήρωση από τις

27-03-2017)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κοινοποίηση μορίων μεταθέσεων ΣΜΕΑΕ και εντός ΠΥΣΠΕ μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 23 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2016-2017 , ΣΜΕΑΕ 2016-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ) ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Μαρτίου 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ 2016-2017

Προθεσμία Ενστάσεων από Δευτέρα 20-03-2017 έως και Τετάρτη 22-03-2017 και ώρα 14:00.

Κατηγορία Μεταθέσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2016-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Μαρτίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή,σε Διαπολιτισμικά σχολεία καθώς και σε ΣΜΕΑΕ έχουν ανακοινωθεί στους παρακάτω πίνακες.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ανά περιοχή οργανικής θέσης με προτιμήσεις (2016-2017)

ΔΙΑΠΟΛΟΤΙΣΜΙΚΑ 2016-2017

ΣΜΕΑΕ 2016-2017

Κατηγορία Διοικητικά, Μεταθέσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΤ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Μαρτίου 2017

ΕΞ – 28679 – 2017 – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΤ – Έκδοση 1

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 7η/06-03-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Μαρτίου 2017

 

ΠΡΑΞΗ 7η  06-03-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα  06 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

  1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
  2. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος
  3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό Αιρετό μέλος
  4. Στρατή Ευγενία, Δ/ντρια του 1ου Δ.Σ. Σχηματαρίου ως αναπληρωματικό μέλος
  5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Ειδικού Δ.Σ. Θήβας ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος

και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 1599/Φ.30/Α/03-03-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4452/2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 3 Μαρτίου 2017

Εγκύκλιος σχετικά με την αναγν. προϋπηρ. για βαθμ. εξέλιξη (Ν.4452-2017) Ιδ. Τομέα.

Κατηγορία Εγκύκλιος | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 1 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Κατηγορία Θέματα Υγείας, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Φεβρουαρίου 2017

ΕΞ – 29908 – 2017 -ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΚΑΙΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Φεβρουαρίου 2017

Εγκύκλιος παράτασης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης με ΑΔΑ (ΩΤΓ74653ΠΣ-ΚΥΑ)

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »