ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Φεβρουαρίου 2018

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 22-02-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Φεβρουαρίου 2018

EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΣΧΟΛ. ΔΡ. 2017-2018

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σχ. έτος 2017-18

Κατηγορία Προγράμματα | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 3η/13-02-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Φεβρουαρίου 2018

Τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτή Εκπαιδευτικού ΠΕ11– Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Τοποθέτηση-διάθεση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων» –Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών–Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση διάθεσης αναπληρωτή εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού–Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμης εκπαιδευτικού–Ορισμός Προϊσταμένης  Σχολικής Μονάδας

ΠΡΑΞΗ 3η/ 13-02-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. 12.2.2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Φεβρουαρίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. 12.2.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εγκύκλιος: Διαδικασία – δικαιολογησητικά για χορήγη, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών Ιδιωτικών Σχολείων

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Φεβρουαρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ1) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
2) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει:
α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού,
β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,
δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,
ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος α) για το προσωπικό και β) για τον ίδιο ως εργοδότη.

Στη σχετική βεβαίωση ως δραστηριότητα/είδος επιχείρησης πρέπει να αναγράφεται ο τύπος της εκπαίδευσης (π.χ. Υπηρεσίες Προσχολικής/Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται εκτύπωση από το taxisnet για τη σχετική δραστηριότητα.

4) Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος.

5) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης
β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή
γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

6) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.4 της παρ.3 του αρ.6 του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄).

7) Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η υποβολή e-παραβόλου.

 Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται σχετική αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που συνοδεύεται από:

1) Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει:

– ότι η έδρα του βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
– το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο που αιτείται την άδεια.

2) Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των μεταβολών του νομικού προσώπου.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

4) Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

5) Δηλώσεις του ν. 1599/1986 όλων των μετόχων ή των εταίρων του νομικού προσώπου, εκτός των ΝΠΔΔ, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες :

– δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.

6) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου:
α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης ή
γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον
της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

7) Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η υποβολή e-παραβόλου.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επιπρόσθετα:

1) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία θα αναγράφεται ότι:

α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.,
β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του

Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,

δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,

ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

2) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση  περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του  νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον   φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  στην περ.4 της παρ.3 του αρ.6 του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄).

Ο εν λόγω τίτλος πρέπει να αποτελείται από τον διακριτικό τίτλο του νομικού προσώπου μαζί με τον τύπο εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης άδειας.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου.
4) Φορολογική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου.
5) Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου:
α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη πτώχευσής του ή
γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

 Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται σχετική αίτηση που συνοδεύεται από:
1) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων.
2) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

3) Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444), σύμφωνα με την με αρ.34566/ΙΑ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013) «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η υποβολή e-παραβόλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις χορήγησης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι οποίοι αιτούνται την χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ιδιοκτησίας τους, πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο της άδειας ΜΦΠΑΔ.

 Για την τροποποίηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατίθεται σχετική αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση άδειας δικαιολογητικά (βλ. παραπάνω).

 Για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατίθεται σχετική αίτηση που συνοδεύεται από:

1) Τη Σύμβαση Μεταβίβασης, νόμιμα και πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα αποτελεί σε ενιαίο σώμα ο τελευταίος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος καθώς και του αποκτώντος την άδεια.

2) Τα προβλεπόμενα -σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας- για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια.

3) Δήλωση του ν. 1599/1986 του μεταβιβάζοντος, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτηριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας.

Για τη μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται παράβολο (διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3444) που ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

Το παράβολο για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου δυναμικότητας έως εξήντα (60) νηπίων ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή και η υποβολή e-παραβόλου.

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

1. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Α΄ Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: α) φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά προαναφέρονται) και β) σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας ή κτηριακής τροποποίησής της: φάκελο με τα δικαιολογητικά για τις κτηριολογικές προϋποθέσεις, τον οποίο η αρμόδια Υπηρεσία διαβιβάζει στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

2. Η αρμόδια Υπηρεσία:

α) ελέγχει τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τυχόν ελλείψεις,

β) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναμένει σχετική διατύπωση γνώμης,

γ) μετά τη συμπλήρωση του φακέλου και με τη διατύπωση θετικής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προβαίνει στην έκδοση απόφασης χορήγησης/τροποποίησης άδειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή την τροποποίηση των αδειών Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθενται αποκλειστικά κατά το πρώτο τρίμηνο εκάστου ημερολογιακού έτους.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Φεβρουαρίου 2018

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Με αφορμή την επικείμενη αποστολή των βεβαιώσεων, στα email των σχολείων που υλοποίησαν το Πρόγραμμα Αξιολόγησης σωματικής διάπλασης, διατροφικών συνηθειών και φυσικής κατάστασης στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ, κατά το σχολικό έτος 2016-17, σας αποστέλλουμε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, προκειμένου να υπογράψετε τις βεβαιώσεις συμμετοχής των Προϊσταμένων/Διευθυντών των σχολείων που συμμετείχαν στην διεκπεραίωση του προγράμματος.

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, το EYZHN είναι ένα πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του ΕΥΖΗΝ αποτελεί το πρόγραμμα Αξιολόγησης Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας των μαθητών, το οποίο διενεργείται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. 

Στα σχολεία που υλοποίησαν το Πρόγραμμα Αξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2016-17, προβλέπεται η αποστολή των βεβαιώσεων για τη συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των Προϊσταμένων/Διευθυντών στη διενέργεια του Προγράμματος. 

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών θα υπογραφούν από τον Προϊστάμενο/Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου, ενώ οι βεβαιώσεις συμμετοχής των Προϊσταμένων και των Διευθυντών των σχολείων, θα πρέπει να υπογραφούν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της κάθε Διεύθυνσης. 

Για την ενημέρωση σας σχετικά με τα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα σας επισυνάπτουμε λίστες με τα στοιχεία των σχολείων που υλοποίησαν το Πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2016-17, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, γραφείο/διεύθυνση και γεωγραφική περιφέρεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ΕΥΖΗΝ http://eyzin.minedu.gov.gr/  ή να μας καλέσετε στο 210/9549271.

Με εκτίμηση, 

Ομάδα Υλοποίησης ΕΥΖΗΝ

9070014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070032 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070067 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070068 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070075 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070085 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070097 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070266 7o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070286 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9070292 8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 2η / 26-01-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Ιανουαρίου 2018

Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Τοποθέτηση αναπληρωτή Εκπαιδευτικού ΠΕ70–Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας–Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών–Τροποποίηση διάθεσης αναπληρωτών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας–Ανάθεση απασχόλησης σε εκπαιδευτικό για κατ’ οίκον διδασκαλία

ΠΡΑΞΗ 2 26-01-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 1η/11-01-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 11 Ιανουαρίου 2018

Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτή εκπ/κού–Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση ωραρίου αποσπασμένου εκπ/κού από άλλο ΠΥΣΔΕ–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΠΡΑΞΗ 1η/ 11-01-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 41η/21-12-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας

ΠΡΑΞΗ 41 21-12-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΕΚΑΠ-12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής-ΠΔΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Δεκεμβρίου 2017

2Anakoinosi-12SynedrioPekap

 

Κατηγορία Συνέδρια | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  ΚΙ  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ    2018

 

Κατηγορία Σχολικές Μονάδες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 40η/11-12-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 11 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση-διάθεση Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΒΟΙΩΤΙΑΣ στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτριών εκπ/κών»–Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ60 για το συμφέρον της υπηρεσίας–Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ11 για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τοποθέτηση μόνιμης εκπ/κού μετά από ανάκληση απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ

ΠΡΑΞΗ 40 11-12-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Δεκεμβρίου 2017

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2017-2018

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2017-2018

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ,ΚΕΔΔΥ,ΕΕΕΕΚ 2017-2018

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2017-2018 

(Σημ.:τα μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα καθώς δεν έχουν καταχωριστεί οι σχολικές μονάδες)

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 

Κατηγορία Μεταθέσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Δεκεμβρίου 2017

212191 Υ.Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ_signed

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 39η/05-12-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις αναπληρωτών–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΠΡΑΞΗ 39 05-12-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 38η/30-11-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 1 Δεκεμβρίου 2017

Συνέντευξη υποψηφίων υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Οριστικοποίηση πίνακα ως προς τις αξιολογικές μονάδες κριτηρίων ΙΙΙ–Οριστικοποίηση πίνακα αξιολογικών μονάδων Υποψηφίων Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα κριτήρια των κατηγοριών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ–Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΠΕ Βοιωτίας με τη διαδικασία της απόσπασης για το σχολικό έτος 2017-2018»–Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό για κατ’ οίκον διδασκαλία–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΠΡΑΞΗ 38 30-11-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 37η/29-11-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 29 Νοεμβρίου 2017

Οριστικοποίηση πίνακα αξιολογικών μονάδων Υποψηφίων Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα κριτήρια των κατηγοριών Ι,ΙΙ

ΠΡΑΞΗ 37 29-11-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »