ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαρτίου 2018

Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016), ορίζεται ότι:
«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη δεκάτη (10η ) Απριλίου.
Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κατά το παρόν έτος η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων παραίτησης είναι η 10η Απριλίου

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 5η/07-03-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Μαρτίου 2018

ΠΡΑΞΗ 5η 07-03-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 4η/23-02-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 23 Φεβρουαρίου 2018

Τοποθέτηση αναπληρωτών Εκπαιδευτικών–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Αλλαγή ΜΚ αναπληρωτών εκπ/κών–Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Εισήγηση για Προσδιορισμό οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού γενικής και ειδικής αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας–« Κατάρτιση πίνακα προακτέων  Εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 4η/ 23-02-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Φεβρουαρίου 2018

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 22-02-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Φεβρουαρίου 2018

EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΣΧΟΛ. ΔΡ. 2017-2018

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σχ. έτος 2017-18

Κατηγορία Προγράμματα | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 3η/13-02-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Φεβρουαρίου 2018

Τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτή Εκπαιδευτικού ΠΕ11– Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Τοποθέτηση-διάθεση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων» –Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών–Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση διάθεσης αναπληρωτή εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού–Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμης εκπαιδευτικού–Ορισμός Προϊσταμένης  Σχολικής Μονάδας

ΠΡΑΞΗ 3η/ 13-02-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. 12.2.2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Φεβρουαρίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. 12.2.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εγκύκλιος: Διαδικασία – δικαιολογησητικά για χορήγη, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών Ιδιωτικών Σχολείων

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Φεβρουαρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ1) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
2) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει:
α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού,
β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,
δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,
ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Φεβρουαρίου 2018

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Με αφορμή την επικείμενη αποστολή των βεβαιώσεων, στα email των σχολείων που υλοποίησαν το Πρόγραμμα Αξιολόγησης σωματικής διάπλασης, διατροφικών συνηθειών και φυσικής κατάστασης στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ, κατά το σχολικό έτος 2016-17, σας αποστέλλουμε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, προκειμένου να υπογράψετε τις βεβαιώσεις συμμετοχής των Προϊσταμένων/Διευθυντών των σχολείων που συμμετείχαν στην διεκπεραίωση του προγράμματος. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 2η / 26-01-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Ιανουαρίου 2018

Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Τοποθέτηση αναπληρωτή Εκπαιδευτικού ΠΕ70–Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας–Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών–Τροποποίηση διάθεσης αναπληρωτών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας–Ανάθεση απασχόλησης σε εκπαιδευτικό για κατ’ οίκον διδασκαλία

ΠΡΑΞΗ 2 26-01-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 1η/11-01-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 11 Ιανουαρίου 2018

Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτή εκπ/κού–Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τροποποίηση ωραρίου αποσπασμένου εκπ/κού από άλλο ΠΥΣΔΕ–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΠΡΑΞΗ 1η/ 11-01-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 41η/21-12-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας

ΠΡΑΞΗ 41 21-12-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΕΚΑΠ-12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής-ΠΔΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Δεκεμβρίου 2017

2Anakoinosi-12SynedrioPekap

 

Κατηγορία Συνέδρια | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  ΚΙ  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ    2018

 

Κατηγορία Σχολικές Μονάδες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 40η/11-12-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 11 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση-διάθεση Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΒΟΙΩΤΙΑΣ στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτριών εκπ/κών»–Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ60 για το συμφέρον της υπηρεσίας–Επανατοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ11 για το συμφέρον της υπηρεσίας–Τοποθέτηση μόνιμης εκπ/κού μετά από ανάκληση απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ

ΠΡΑΞΗ 40 11-12-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Δεκεμβρίου 2017

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2017-2018

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2017-2018

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ,ΚΕΔΔΥ,ΕΕΕΕΚ 2017-2018

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2017-2018 

(Σημ.:τα μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα καθώς δεν έχουν καταχωριστεί οι σχολικές μονάδες)

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 

Κατηγορία Μεταθέσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Δεκεμβρίου 2017

212191 Υ.Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ_signed

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »