ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για αποσπάσεις εντός 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Ιουνίου 2018

Ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών της ΔΠΕ Βοιωτίας

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ86,ΠΕ05 & ΠΕ07

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12 Ιουνίου 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ86,ΠΕ05,ΠΕ07

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση των εκπ/κών κλάδων ΠΕ05,ΠΕ07 και ΠΕ86 για οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 30 Μαΐου 2018

Α. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.Α ́/09-02-2007) «Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.»

Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α ́/13.02.2002), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ.21 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013(Φ.Ε.Κ.193 τ.Α ́/17-09-2013) και της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014 (Φ.Ε.Κ.32 τ.Α ́/11- 02-2014), του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.Α ́/09.02.2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ.1 τ.Α ́/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1461 τ. Β ́/21-10-2005).

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα εδάφια α’ και β’ της παρ.9 της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315τ.Β ́/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθμ.Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ49-9ΩΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήδη ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

Β. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.3204/2003 ((Φ.Ε.Κ.296 τ.Α ́/23-12-2003) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 37 του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.21 τ.Α ́/21-2-2016) και τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.4486/2017 (Φ.Ε.Κ.115 τ.Α ́/07-08-2017):

«α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας ή εργαζόμενοι σε αυτά ή στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,» β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, δ) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και ε) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ.7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007)…». Στην περίπτωση της άδειας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α ́/13.02.2002), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ.21 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 και της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014), του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26τ.Α ́/09.02.2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ. 1Α ́/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1461τ. Β ́/21-10-2005) Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών στους οποίους χορηγείται η ανωτέρω εκπαιδευτική άδεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με τις οποίες:

«7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας…..», καθώς και η αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315 τ. Β ́/27-02-2008) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης της παρ.8 του ίδιου άρθρου.

Λαμβάνοντας, δε, υπόψη ότι η εκπαιδευτική άδεια στην περίπτωση αυτή χορηγείται υποχρεωτικά, χορηγείται χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

Γ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τα οικεία Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μπορούν να εξετάζονται οι αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περίπτωση Ε ́ του Ν.1566/1985 και της παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164 τ.Α ́/04-12-2015).

Η άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για ένα σχολικό έτος. Η χορήγηση των αδειών αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για την κάλυψη των λειτουργικών κενών.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

Δ.1.Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακέςσπουδέςστο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

στ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Δ.2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία
περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής.

δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να
μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

ζ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Δ.3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Δ. 4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

 
 

β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής
διατριβής.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα
καθηγητή.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Δ.5. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον
εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Δ. 6. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Δ. 7. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Δ. 8. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο εκπαιδευτικός
πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

α. Αίτηση.

β. ‘Αδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

γ. Απόφαση του Υπουργού Υγείας για τοποθέτηση ως υπεράριθμοι-άμισθοι προς απόκτηση ειδικότητας.

δ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την απόκτηση ειδικότητας.

ΣΤ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.

γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η
πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.

δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Σχόλια (1)

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 30 Μαΐου 2018

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 2 ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 12η/29-05-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 29 Μαΐου 2018

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων Δασκάλων

ΠΡΑΞΗ 12η/ 29-05-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 11η/24-05-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Μαΐου 2018

ΠΡΑΞΗ 11η/ 24-05-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Μαΐου 2018

ΑΦΙΣΑ ΤΕΛΙΚΟ

Κατηγορία Ημερίδα | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Κατηγορία Άδειες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Μαΐου 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 10η/ 14-05-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Μαΐου 2018

ΠΡΑΞΗ 10η/ 14-05-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΑΞΗ 9η 10-05-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Μαΐου 2018

ΠΡΑΞΗ 9 10-05-2018

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Μαΐου 2018

Κατηγορία Εκδηλώσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 8η/08-05-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Μαΐου 2018

ΠΡΑΞΗ 8η/ 08-05-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 4 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 201 8 – 201 9 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 4 Μαΐου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018-2019

Κατηγορία Σχολικές Μονάδες | Δεν υπάρχουν σχόλια »