Σας κοινοποιούμε την αριθμ. Φ 1.2/4375/19-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχετικά με την Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.Αργολίδας.

ΩΣ1Υ465ΦΘ3-ΦΝ9_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 25-06-2015. Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-07-2017.