Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Εβδομάδα Εθελοντισμού «Let’s do it Greece» 23 -27 Απριλίου 2018

Στο πλαίσιο της  Eβδομάδας Eθελοντισμού «Let’s do it Greece» που πραγματοποιήθηκε φέτος 23 – 27 Απριλίου με σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις!!!» και σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων την Πέμπτη και την Παρασκευή 26 και 27  Απριλίου 2018  καλλωπίσαμε το Σχολείο μας, ζωγραφίσαμε στον τοίχο, φυτέψαμε δέντρα στο προαύλιο, ζωγραφίσαμε τα παγκάκια….. Η σχολική μας μονάδα πραγματοποιεί δράσεις για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχοντας στην πανελλήνια αυτή εκστρατεία εθελοντισμού. Συνέχεια

Let’s do it Creece

.

Π έ μ π τ η   και   Π α ρ α σ κ ε υ ή

26   και  27   Α π ρ ι λ ί ο υ    2 0 1 8

μαθητές,   εκπαιδευτικοί   και    γονείς

 

Καλλωπίζουμε το Σχολείο μας

Φυτεύουμε δέντρα στο προαύλιο

Ζωγραφίζουμε στον τοίχο

 

Σύλλογος Διδασκόντων – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη

Την Τρίτη 24 Απριλίου οι μαθητές των Α΄ και Β΄τάξεων του σχολείου μας, επισκέφτηκαν το μουσείο του Επίσκοπου Σαλώνων Ησαΐα. Έπειτα, στην πλατεία του χωριού παρακολούθησαν  ζωντανά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τις μεγάλες τάξεις στη Χαλκομάτα στο μνημείο του Ησαΐα. Η εκδρομή  έκλεισε με την επίσκεψή τους στον φούρνο. Εκεί οι μαθητές ξεναγήθηκαν και έμαθαν πώς δουλεύει ο φούρνος  και ποια διαδικασία ακολουθείται  για να τρώμε φρέσκο ψωμί καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ την κ. Ελένη  και τον κ. Γιώργο  Σαμουήλ που μας καλοδέχτηκαν στον φούρνο καθώς και τον κ. Δημήτρη  Σουλτάνη για την φιλοξενία. Συνέχεια

Μνημείο Ησαΐα στη Χαλκομάτα

Οι μαθητές των Γ΄,  Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων της σχολικής μας μονάδας επισκέφτηκαν σήμερα το Μνημείο του Ησαΐα στη Χαλκομάτα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Τ Ο Π Ι Κ Η    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Κ Α Ι   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» που  υλοποιεί το  σχολείο  μας  σε συνεργασία με  την  Δ/νση  Α/θμιας  Εκπ/σης  Φωκίδας, την  Περ/κή  Δ/νση  Εκπ/σης  Στ. Ελλάδας, το  Παν/μιο  Θεσσαλίας  και  τη  Δ. Ε.  Δεσφίνας. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια πολύ όμορφη και συγκινητική εκδήλωση προς τιμή του Επισκόπου Σαλώνων Ησαϊα. Βιωματικά τα παιδιά διδάχτηκαν και δίδαξαν στους συμμαθητές τους την ιστορία του τόπου τους. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Χάνι της Γραβιάς όπου διαδραστικά με σχετικό βίντεο πληροφορήθηκαν για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο  και την ιστορική μάχη που έγινε εκεί. Στο τέλος περιηγήθηκαν στο πολύ καλά συντηρημένο Χάνι.  Συνέχεια

Εκδήλωση Μνήμης στο Μνημείο Ησαΐα στη Χαλκομάτα

Σας προσκαλούμε την Τ ρ ί τ η  24  Α π ρ ι λ ί ο υ   2018 

και ώρα   10.30  στην    Ε κ δ ή λ ω σ η   Μ ν ή μ η ς  στο

   ‹‹Μ Ν Η Μ Ε Ι Ο    Η Σ Α Ϊ Α   Σ Τ Η    Χ Α Λ Κ Ο Μ Α Τ Α»

στο πλαίσιο του προγράμματος: 

 «Τ Ο Π Ι Κ Η    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Κ Α Ι   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η»

που  υλοποιεί  το  Σχολείο  μας  σε συνεργασία με  την  Δ/νση  Α/θμιας  Εκπ/σης  Φωκίδας, την  Περ/κή  Δ/νση  Εκπ/σης  Στ. Ελλάδας, το  Παν/μιο  Θεσσαλίας  και  τη  Δ. Ε.  Δεσφίνας

Επίσκεψη στο Μουσείο Ησαΐα

Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων της σχολικής μας μονάδας επισκέφτηκαν σήμερα το Μουσείο Ησαΐα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Τ Ο Π Ι Κ Η    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Κ Α Ι   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» που  υλοποιεί το  σχολείο  μας  σε συνεργασία με  την  Δ/νση  Α/θμιας  Εκπ/σης  Φωκίδας, την  Περ/κή  Δ/νση  Εκπ/σης  Στ. Ελλάδας, το  Παν/μιο  Θεσσαλίας  και  τη  Δ. Ε.  Δεσφίνας. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στο Μουσείο, παρακολούθησαν σχετικό με τη ζωή του Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα βίντεο, ζωγράφισαν την προσωπογραφία του και έγραψαν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους από την γνωριμία με τον συμπατριώτη τους ήρωα της επανάστασης του 1821. Συνέχεια

Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση

                              Π      Ρ      Ο      Σ      Κ      Λ      Η      Σ    Η     

Σας προσκαλούμε την Τ ε τ ά ρ τ η   18   Α π ρ ι λ ί ο υ 2018 και 

ώ ρ α  19.30 σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Δεσφίνας με θέμα:

   ‹‹Μ Ν Η Μ Ε Ι Ο   Τ Ο Υ    Η Σ Α Ϊ Α     Σ Τ Η    Χ Α Λ Κ Ο Μ Α Τ Α  –

 Ν Ε Α      Ε Θ Ν Ι Κ Η    Ο Δ Ο Σ»

στο πλαίσιο του προγράμματος: 

‹‹Τ Ο Π Ι Κ Η   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α    Κ Α Ι   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η»

που υλοποιεί το Σχολείο μας σε συνεργασία με την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης  Στ. Ελλάδας, το Παν/μιο Θεσσαλίας και τη Δ. Ε. Δεσφίνας

Π α σ χ α λ ι ν έ ς ε υ χ έ ς !!!!

 

Οι  μ α θ η τ έ ς,  ο  Σύλλογος  Δ ι δ α σ κ ό ν τ ω ν   

και  η  Δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α 

του  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ    Σ χ ο λ ε ί ο υ     Δ ε σ φ ί ν α ς

σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι….

Κ α λ ή   Α ν ά σ τ α σ η   και   Κ α λ ό    Π ά σ χ α!!!