Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αθήνα, 10-04-2021         Αρ. Πρωτ. 41224/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και των Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (σχετ. 2), από τη Δευτέρα 12.04.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, και διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου ΚοινωνικήςΑσφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ,
ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικες μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Για τους μαθητές/τριες των εσπερινών λυκείων έχει αποσταλεί η με αρ. πρωτ.: 40495/ΓΔ4/8-4-2021 εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία περιγράφεται η διαδικασία παραλαβής των συσκευασιών αυτοδιαγνωστικού ελέγχου κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων. Μετά την πρώτη ημέρα ακολουθείται η διαδικασία, που ακολουθείται και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω (ειδικής αγωγής) με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:
α) Οι γονείς/κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποίαβεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, για τους μαθητές/τριες ή της δήλωσης του αποτελέσματος, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ), και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι ανωτέρω θα μπορούν να συντάσσουν και υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αποτελέσματος. Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή τους, τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον/στην Διευθυντή/ντρια ή Υποδιευθυντή/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν τη δήλωση μέχρι τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής
κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Εάν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.
Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με το βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του μαθητή/τριας. Για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω σχολικών μονάδων ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός, ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.
Για τους ανήλικους/κες μαθητές/τριες που αιτούνται άσυλο:
1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, κατόπιν προηγούμενης εξουσιοδότησης των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους, οι οποίοι την υποβάλλουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με την οποία (Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης
Προσφύγων να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους, προκειμένου να εκδώσουν την σχολική κάρτα COVID 19.
2. Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το προσωπικό των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη βεβαίωση για τους ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους ανήλικους και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1), σημειώνοντας ότι όπου γίνεται μνεία στον ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) εννοείται και ο ΠΑΜΚΑ (Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) και ο ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού). Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται ενώπιον του προσωπικού των ανωτέρω δομών σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
Προβλέπεται επίσης η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:
 η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
 τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
 οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, η χρήση αντισηπτικών,
 οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
 οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
 τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης όπως ενημερώσουν σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Από το  σχολικό έτος  2020-2021, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Με τον όρο αυτό εννοείται ένα σύνολο κανόνων που είναι αναγκαίοι, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας είναι ο παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. Βασικός στόχος του σχολείου μας είναι η πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθητών (γνωστική, ηθική, κοινωνική) με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης προσωπικότητας, ικανής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της  σύγχρονης κοινωνίας.

Β. Έχουμε υψηλές προσδοκίες από όλους τους μαθητές! Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και το φυσικό δυναμικό κάθε μαθητή. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό και ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους αυτούς και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση.

Γ. Θεωρούμε πολύ σημαντική την αποδοχή και ενσωμάτωση στη σχολική κοινότητα όλων των μαθητών ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών και ιδιαιτεροτήτων, μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αρμονικής συνύπαρξης.

Δ. Επιδιώκουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (καθηγητών, μαθητών, γονέων-κηδεμόνων), με στόχο την επιτυχία των μαθητών, μέσα σε θετικό κλίμα και δημοκρατικό πνεύμα, αλλά και σαφή όρια.

Ε. Επιθυμούμε τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών σε προγράμματα και δραστηριότητες που συνδέουν τη σχολική ζωή με την ευρύτερη κοινωνία, ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε κοινωνικά ζητήματα και δίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης των ιδιαίτερων ταλέντων τους.

ΣΤ. Καλλιεργούμε την υπευθυνότητα των μαθητών μέσα από την εμπλοκή τους σε θέματα και δράσεις που αφορούν τη σχολική κοινότητα και ζωή. Ενθαρρύνουμε την ουσιαστική συμμετοχή τους στα μαθητικά συμβούλια μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Τηρούμε απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης από τον covid-19. Δεν φέρνουμε στο σχολείο μπάλες και άλλα παιχνίδια, ούτε ανταλλάσσουμε μεταξύ μας αντικείμενα, για να μειώσουμε τις πιθανότητες μόλυνσης. Επίσης, μπαίνουμε μέσα στα γραφεία των καθηγητών μόνο για πραγματικά σοβαρό λόγο, ώστε να μην αυξάνουμε τον κίνδυνο μόλυνσης από τον covid-19.
 2. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, με όποιο τρόπο κι αν εκδηλώνονται (διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου) και δίνουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψή τους. Σε περίπτωση όμως που σημειωθεί τέτοιο περιστατικό, θα υπάρχουν συνέπειες, οι οποίες θα κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητά του. Αν αντιληφθούμε κάποιο συμβάν εκφοβισμού, ενημερώνουμε αμέσως τους καθηγητές.
 3. Συμμετέχουμε ενεργητικά στο μάθημα και στη διαμόρφωση κλίματος ησυχίας και ηρεμίας, που είναι προϋπόθεση αρμονικής συνεργασίας, κατανόησης και προόδου.
 4. Προσέχουμε το σχολείο μας και φροντίζουμε να διατηρούμε όλους τους χώρους του καθαρούς, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. Το σεβόμαστε και δεν προκαλούμε ζημιές. Μαθητής ή μαθήτρια που προκαλεί φθορά σε περιουσία του σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά του αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο και τον κηδεμόνα του.
 5. Έχουμε κόσμια συμπεριφορά προς όλους: μαθητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό του σχολείου, γιατί σεβόμαστε, όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον εαυτό μας. Μιλάμε με ευγένεια και λύνουμε τις διαφορές μας με τον διάλογο.
 6. Έχουμε ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζουμε για την ατομική μας καθαριότητα και υγιεινή.
 7. Ερχόμαστε έγκαιρα στο σχολείο στην αρχή του σχολικού ωραρίου (το αργότερο στις 8.15 π.μ.) και μπαίνουμε έγκαιρα στις τάξεις μετά από κάθε διάλειμμα. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ο μαθητής/τρια περιμένει σε καθορισμένο χώρο και εισέρχεται στην τάξη την επόμενη διδακτική ώρα.
 8. Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου μέχρι το τέλος των μαθημάτων. Αν υπάρξει ανάγκη για έκτακτη αποχώρησή μας, ενημερώνεται ο γονέας-κηδεμόνας μας, για να μας παραλάβει.
 9. Δεν ερχόμαστε σε επαφή με τυχόν εξωσχολικούς που πλησιάζουν το σχολικό κτίριο, αλλιώς μας γίνεται παρατήρηση από τον εφημερεύοντα καθηγητή.
 10. Δεν φέρνουμε και δεν χρησιμοποιούμε σε κανένα χώρο του σχολείου κινητό τηλέφωνο, όχι μόνο για να προστατευόμαστε από την ακτινοβολία, αλλά και επειδή απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Αν όμως το κάνουμε, θα υπάρχουν συνέπειες (ωριαία απουσία και κλιμάκωση ποινής ανάλογα τη σοβαρότητα του παραπτώματος). Δεν επιτρέπεται καμία ηλεκτρονική συσκευή στο σχολείο.
 11. Δεν υπάρχει λόγος να φέρνουμε στο σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα μεγάλης αξίας∙ το σχολείο δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειά τους.
 12. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου, όπως και οποιαδήποτε χρήση άλλων ουσιών.
 13. Μια φορά το μήνα (εφόσον υπάρχουν σοβαρά θέματα συζήτησης) μπορούμε να συγκαλούμε Συνέλευση του τμήματός μας, όπου θα συζητούμε και θα ανταλλάσσουμε απόψεις για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή.
 14. Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από τους καθηγητές για την πρόοδο και την φοίτησή μας α) με ραντεβού ή τηλεφωνικώς (όταν τα σχολεία λειτουργούν με διά ζώσης διδασκαλία) ή β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ε μαιλ του σχολείου ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex (κατά τη διάρκεια εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WALK THE GLOBAL WALK

WALK THE GLOBAL WALKτέσσερις λέξεις που έχουν αποτελέσει θεσμό για το σχολείο μας εδώ και δύο χρόνια. Την πρώτη χρονιά συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κανείς δεν πίστευε ότι καθηγητές και μαθητές θα ενθουσιαζόντουσαν και θα δραστηριοποιόντουσαν με ζήλο για την επίτευξη του στόχου 11 σε σχέση με τις βιώσιμες πόλεις. Κανένας όμως δεν φανταζόταν ότι η δεύτερη χρονιά θα αποτελούσε ορόσημο για την ιστορία του σχολείου μας.

ΣΤΟΧΟΣ 13, ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η διαδικασία:

Τα λόγια πολλές φορές είναι περιττά, καθώς οι φράσεις λέγονται και ξεχνιούνται, ωστόσο οι πράξεις μένουν χαραγμένες είτε έχουν θετικά αποτελέσματα είτε όχι. Τον Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο στόχος 13,  λίγες εβδομάδες πριν τεθούν σε εφαρμογή τα πρώτα μέτρα κατά της διασποράς του ιού, οι μαθητές της 3ης γυμνασίου 2020-2021 δήλωσαν με ανυπομονησία και καρτερικότητα συμμετοχή στο πρόγραμμα και ψήφισαν τους οχτώ εκπροσώπους τους. Στις 6 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με όλα τα σχολεία του δήμου Φυλής που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για να συζητηθούν τόσο τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής όσο τις πιθανές λύσεις τους. Κάθε σχολείο έθεσε του στόχους του, δεσμευόμενοι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να έχουμε υλοποιήσει τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερους μικρούς στόχους μπορούμε. Παρόλα αυτά η επόμενη συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω των συνθηκών. Ο covid-19 μπορεί να μας αποθάρρυνε για λίγο ωστόσο γρήγορα στα μέσα Μαρτίου οι μαθητές έλαβαν ξανά δράση μέσω της σελίδας που είχαν δημιουργήσει στο Instagram @4ogymnasio_walktheglobalwalk. Με αυτόν τον λογαριασμό οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους και να διαδοθεί το μήνυμα ότι <<η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και επιδρά καθημερινά στη ζωή μας>>. Με το άνοιγμα των σχολείων στις 18 Μάϊου 2020 μία ομάδα μαθητών αποφασίζει να ολοκληρώσει τους στόχους που έχουν κατατεθεί τον Φεβρουάριο και τα καταφέρνουν με επιτυχία. Αναλογιζόμενοι τις δράσεις που έλαβαν μέρος στο σχολείο μας πραγματικά ήταν μία από τις πιο δραστήριες χρονιές.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ:

καταργήσαμε τα πλαστικά καλαμάκια από το κυλικείο μα

– κάναμε αφισοκόλληση με μηνύματα για την άσκοπη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

-δημιουργήσαμε ένα βιντεάκι για την ημέρα της γης με ζωγραφιές από μαθητές του γυμνασίου όπου μοιράζουμε το μήνυμα της ακτιβίστριας Greta Thunberg

πήραμε μέρος στην διαδικτυακή διαδήλωση με τους friday’s for future όπου μοιραστήκαμε το μήνυμα noforestnofuture

 προμηθευτήκαμε κάδο για την ανακύκλωση μπαταριών

-δημιουργήσαμε τα δικά μας επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια για να μειώσουμε τη χρήση του πλαστικού μπουκαλιού

-δημιουργήσαμε graffiti στους τοίχους του σχολείου

-είχαμε την χαρά να επικοινωνήσουμε με Ιταλούς μαθητές του προγράμματος με βιντεοσυνομιλία.

– δημιουργήσαμε σελίδα στο instagram όπου υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια εκεί!

Όλα αυτά ολοκληρώθηκαν μέχρι το κλείσιμο των σχολείων για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τον Νοέμβριο, αφού πάλι μας πρόλαβε η καραντίνα, είχαμε 3 διαδικτυακές συναντήσεις όπου συζητήσαμε και κάναμε κάποιες δράσεις, κλείνοντας με την σύνταξη του μανιφέστου και φωτογραφίες που υπάρχουν παρακάτω.

Το 2020 τόσο για το σχολείο μας όσο για ολόκληρο τον πλανήτη ήταν μία γροθιά στο στομάχι καθώς αναθεωρήσαμε αξίες, ιδεολογίες και αναπροσδιορίσαμε τον όρο «ζωή». Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος θα ήταν άδικο να τονίσουμε μόνο τις ωραίες στιγμές. Δυσκολίες, εμπόδια, διαπληκτισμοί  και έριδες δημιουργήθηκαν κάνοντας τους μαθητές πολλές φορές διχασμένους, ωστόσο εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους μαθητές οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος το ίδιο παθιασμένοι με το πρόγραμμα όσο και στο ξεκίνημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους:

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου

Γεωργία Μάμαλη

Θάνος Βλαχονικολός

Ασημίνα Αναγνωστοπούλου

Νικολέτα Μπεγλή

Νικολέτα Δεσποτίδου

Καρολίνα Ανγκελέσκου

Ένα ευχαριστώ στα παιδιά των μικρότερων τάξεων που ανταποκρίθηκαν κατά την διάρκεια της καραντίνας παρόλο που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα και η βοήθεια τους ήταν πολύτιμη. Ακόμα ένα ευχαριστώ και σε εκείνους που μας πείσμωσαν με την άρνηση τους να συνεχίσουμε το έργο μας.

Δίχως όμως την στήριξη τόσο των καθηγητριών μας,

Κ. Καμαρινοπούλου

Κ. Καραφώτη

Κ. Ατζάμπου

Κ. Καψή

Κ. Λιπάρου

Κ. Περισυνάκη

Αλλά και την στήριξη της Χρυσούλας και της Δέσποινας που ό,τι και να ζητήσαμε μας βοήθησαν σε όλα.

Μία όμορφη χρονιά άργησε να έρθει στο τέλος της αλλά τώρα που είμαστε στο λύκειο γυρνώντας τον χρόνο πίσω κρατάμε τις ευχάριστες αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν σε όλη μας την ζωή! Αξιοσημείωτο είναι ότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΓΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

      

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 2020-2021

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

ο αγιασμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

οι μαθητές της Α τάξης θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο στις 10.30 π.μ.  και οι μαθητές της Β και της Γ τάξης στις 10.45 π.μ., φορώντας την μάσκα τους. Αρχικά θα ανέβουν στην τάξη τους. Ο αγιασμός θα γίνει στις 11.00 π.μ., στη συνέχεια θα τους δοθούν βιβλία σε σακούλα (δεν χρειάζεται να έχουν δική τους τσάντα) και θα αποχωρήσουν .

Δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στους γονείς να εισέλθουν στο χώρο του σχολείου.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ

· ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ, ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΡΕΙΣ ΥΠΝΕ ΜΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΑΣΤΡΙ

· ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

· ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

· ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ, ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

· ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ

· Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΣΤΑ 200 Π.Χ.

· ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, ΤΑ ΖΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ολόκληρες) 1η, 2η, 3η, 4η

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΑΤΖΑΜΠΟΥ ΕΛ., ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ., ΡΗΝΑΚΗ ΕΛ.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΓΩΓΟΥ Β., ΚΑΡΑΦΩΤΗ Β.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑ Β ΤΑΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 1. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο μόνο τις ημέρες που έχει μάθημα η ομάδα τους.
 2. To σχολείο θα λειτουργήσει με αναμορφωμένο πρόγραμμα.
 3. Οι πόρτες εισόδου θα ανοίγουν στις 8: 15πμ. Δε θα πραγματοποιείται η πρωινή συγκέντρωση του σχολείου, αλλά οι μαθητές ένας ένας θα εισέρχονται στις τάξεις τους.
 4. Τα απουσιολόγια θα τα φέρνουν στην τάξη και θα τα συμπληρώνουν οι καθηγητές (όχι οι απουσιολόγοι).
 5. Με την είσοδο στην τάξη όλοι απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. Το ίδιο γίνεται και μετά από κάθε διάλειμμα. Η χρήση μάσκας και γαντιών είναι προαιρετική.
 6. Μέσα στην τάξη οι μαθητές/τριες κάθονται στις θέσεις που τους υποδεικνύουν οι καθηγητές τους αλφαβητικά. Δεν μετακινούνται σε άλλες.
 7. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν στην τσάντα τους τα απαραίτητα (μολύβια, τετράδια, γόμες, κ.λπ.). Απαγορεύεται να δανείζονται και να δανείζουν αντικείμενα.
 8. Στα διαλείμματα η Α΄ τάξη θα προαυλίζεται στο πίσω προαύλιο, ενώ η Β΄ και η Γ΄ τάξη στο μπροστινό (η Γ’ τάξη στην περιοχή του μπάσκετ και η Β΄ στα παγκάκια).

9. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στους διαδρόμους και η είσοδος στο γραφείο των καθηγητών. Για ό,τι χρειάζονται απευθύνονται στους εφημερεύοντες                       καθηγητές.

 1. Οι μαθητές/τριες πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ τους και στη διάρκεια του διαλείμματος (1,5 μ. απόσταση ο ένας από τον άλλον).
 2. Το κυλικείο, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων, θα είναι κλειστό. Συνεπώς, κάθε μαθητής/τρια φροντίζει να έχει μαζί του νερό ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται κατά τη διάρκεια παραμονής του στο σχολείο.
 3. Απαγορεύεται αυστηρά η επαφή με οποιοδήποτε άτομο εκτός σχολείου.
 4. Οι μαθητές/τριες που προσέρχονται στο σχολείο δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην αυλή του σχολείου μετά το πέρας των μαθημάτων.
 5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αδιαθεσίας επιβάλλεται να παραμείνουν οι μαθητές στο σπίτι.
 6. Οι γονείς και κηδεμόνες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο σχολείο παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, φορώντας μάσκα και γάντια.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!
Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου
 Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάς αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
 Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου.
 Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
 Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ) με τους συμμαθητές σου.
 Να κρατάς απόσταση 1,5 μ. με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς σου έξω από το σχολείο.
 Σε περίπτωση που εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή να ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή σου και να μείνεις σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά.
Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :
Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058
Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο
 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που είναι αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής:
– Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.
– Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
– Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.
 Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο.
 Αποθαρρύνετε τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρουςμε πολλά άτομα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τα καλά πράγματα παίρνουν χρόνο!⏳

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή

Σαν σήμερα!!!

 1. 14/04/1828: Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή η Πύλη αρνείται να αποδεχτεί την αυτονομία της Ελλάδας.

Απρίλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Σκακιστική άσκηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων