ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25
Διαδικασία
Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά το διάστημα από 1 έως 20 Μαρτίου 2024
Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2019 (νήπια) και το 2020(προνήπια), Η φοίτηση είναι διετής και υποχρεωτική, η δε εγγραφή των ήδη φοιτούντων προνηπίων του 1ου Νηπιαγωγείου Σπερχειάδας για την επόμενη χρονιά γίνεται αυτεπάγγελτα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ
Ο γονέας υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΑΙΘΑ στην διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Επιλέγει το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του.
Επιλέγοντας την ηλεκτρονική ¨ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ¨ ο γονέας «αυθεντικοποιείται» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet
Συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του δηλαδή τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και το κινητό του τηλέφωνο μέσω του οποίου θα ενημερώνεται στην συνέχεια για την πορεία της αίτησης του.
Στην συνέχεια
α) συμπληρώνει τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου τέκνου, εάν έχει, που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου, στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και στο Αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου.
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ο γονέας προσκομίζει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο νηπιαγωγείο. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται κατόπιν ραντεβού στα τηλ. 2236043710 &2236350521
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α)  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

β)  Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
γ) Αίτηση εγγραφής για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, για το  Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα  ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου  Νηπιαγωγείου (Εάν ο γονέας /κηδεμόνας επιθυμεί την εγγραφή του μαθητή/τριας στο αντίστοιχο τμήμα).
δ)  Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2236043710 & 2236350521
email:mail@1nip-sperch.fth.sch.gr.

Ευχαριστούμε
Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου
Μπαλή Βασιλική