ΏΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται
ως εξής :
 Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα
και ώρα μπορούν οι γονείς / κηδεμόνες να απευθύνονται στον εκπαιδευτικό για θέματα που
αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Η καθημερινή ενημέρωση για
λεπτομέρειες συμπεριφοράς δεν συνιστάται γιατί φορτίζει το παιδί, εκπαιδευτικό και γονείς με
άγχος.
 Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.