Η συμμετρία στο νηπιαγωγείο μας και στη ζωή μας!

Στο πλαίσιο του τομέα μαθησιακών επιδιώξεων των μαθηματικών και σε συνδυασμό με το θέμα μας τα λουλούδια κια τα έντομα της άνοιξης, γνωρίσαμε την κυρία Συμμετρία, τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Αφού ορίσαμε πρώτα τι ονομάζουμε συμμετρικό και τί όχι, παρατηρήσαμε τους χώρους του σχολείου εσωτερικά κι εξωτερικά και κατόπιν παίξαμε με τη συμμετρία της πεταλούδας:

symmetria

 

τα νήπια έπαιζαν σε ζευγάρια, ένα στόλιζε το αριστερό φτερό της πεταλούδας με γεωμετρικά σχήματα και το ζευγάρι του έπρεπε να στολίσει το δεξί της φτερό με συμμετρικά σωστό τρόπο!

Φυσικά μελετήσαμε και τη συμμετρία μέσα από την τέχνη, αναζητώντας στο διαδίκτυο έργα τέχνης με χαρακτηριστικό τους τη συμμετρία:

IMG_9395_The_Mirror_Symmetry_Portrait_of_a_very_polite_bald_Bank_clerk IMG_9412_The_Naive_Kiss_raw_art_monotone_man_and_woman_symmetry_portrait

Ακολούθησε θεατρικό παιχνίδι με την κυρία Συμμετρία και τη μάγισσα Ασυμμετρία, που ήρθε επίσκεψη από τη μακρινή της χώρα και αναστάτωσε την αρχιτεκτονική της κυρίας Συμμετρίας…αφού παίξαμε το θεατρικό μας, βοηθήσαμε ώστε η χώρα της Συμμετρίας να επανέλθει στα φυσιολογικά της (τα νήπια έψαχναν με συγκεκριμένη μουσική υπόκρουση να βρουν το συμμετρικό συμπλήρωμα των σχημάτων και να τα ενώσουν με σωστό τρόπο):

symmetria1   symmetria2

 

Ακόμη, φτιάξαμε πεταλούδες όμορφες και συμμετρικές, βάφοντας μόνο το ένα τους φτερό, αφού, διπλώνοντάς το, ολοκληρώναμε με ευκολία το έργο μας!

petalouda

 

Ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα οι εγγραφές νηπίων-προνηπίων για το σχολικό έτος 2017-2018!

«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018»

Kindergarten_Kids

 

«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018» 

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο μας θα γίνονται καθημερινά από 12.00μμ ως 13.00μμ 

Ακολουθεί απόσπασμα της εγκυκλίου που αφορά γενικά θέματα εγγραφών νηπίων και προνηπίων στα Νηπιαγωγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2α, του άρθρου 35, του νόμου 4386 (ΦΕΚ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές τη σχολική χρονιά 2017-18 στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας ΠΕ.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2017-18, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 1α, του άρθρου 10 του ν. 2327/95, ΦΕΚ 156/1995 Α”. Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών και μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία πέντε (5) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-18, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2012 αντίστοιχα και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Πριν από την έναρξη των εγγραφών, η διεύθυνση του Νηπιαγωγείου αναρτά σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρακολούθηση του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος και τις ώρες υποβολής των αιτήσεων.
  2. Ο Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση νηπίων και προνηπίων που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου.

3α. Σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων νηπίων-προνηπίων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του Νηπιαγωγείου (είτε πρόκειται για το πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα, είτε για το προαιρετικό ολοήμερο) ή των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων, ο Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας ενημερώνει το Διευθυντή Π.Ε. και εξετάζουν τη δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων τμημάτων, ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου ή των νηπιαγωγείων που συστεγάζονται.

3β. Σε διαφορετική περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:

α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (την δίνει το Νηπιαγωγείο)

β) Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον

οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

γ) Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998), από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Συνιστάται οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {Άρθρο 1, ΠΔ 200/98 (ΦΕΚ 161/1998)}.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου .

ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) (το δίνει το Νηπιαγωγείο)

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία.Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/-τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα:

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

  1. I) πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.
  2. II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Οι μουσικές καρέκλες…αλλιώς! Ένα παιχνίδι για την εξάλειψη του ανταγωνισμού και για το δέσιμο της ομάδας!

mousikes3

Με αφορμή τα γενέθλια του Μάξιμου, την περασμένη εβδομάδα αφιερώσαμε λίγο χρόνο ώστε να παίξουμε ένα μουσικό διασκεδαστικό παιχνίδι για όλα τα παιδιά: τις γνωστές και προσφιλείς «μουσικές καρέκλες». Η μουσική ξεκινά, τα νήπια χορεύουν γύρω από τις καρέκλες, που είναι τόσες όσες και αυτά. Όταν η μουσική σταματά, μία καρέκλα λείπει, κι έτσι ένα παιδάκι μένει απ΄” έξω…

Ωστόσο, μία μικρή διαφορά στον τρόπο παιξίματος δίδαξε στα παιδιά ένα πολύτιμο μάθημα, ένα μάθημα ζωής. Δόθηκε λοιπόν στα παιδιά η οδηγία ότι πρέπει στην παύση της μουσικής να παραμείνουν όλα καθιστά, ενώ παράλληλα οι καρέκλες διαδοχικά θα μειώνονται. Ποια ήταν όμως η ειδοποιός διαφορά;

Τα παιδιά με αυτόν τον καινούριο, εναλλακτικό τρόπο παιξίματος, δεν καίγονται, αν καταφέρουν να συνεργαστούν και να βρουν τρόπο να παραμείνουν καθιστά, σε λιγότερες καρέκλες! Έτσι, καθώς το παιχνίδι κυλά, τα νήπια στην παύση της μουσικής, όχι μόνο δεν νιώθουν άσχημα αν «καούν» (δεν προλάβουν δηλαδή να καθίσουν στις υπάρχουσες καρέκλες, οι οποίες με κάθε παύση της μουσικής διαδοχικά μειώνονται), αλλά και σκέφτονται δημιουργικά, πράττουν ομαδικά, καθώς προσπαθούν να βοηθήσουν συμμαθητές και συμμαθήτριες να χωρέσουν και να κατορθώσουν να καθίσουν όλοι και όλες!

Με αυτόν τον τρόπο, δένονται σαν ομάδα, γιατί αν συνεργαστούν και το κατορθώσουν, κερδίζει όλη η ομάδα, και καλλιεργείται η σύμπνοια ανάμεσά τους, καθώς επίσης και το να προσπαθούν να δρουν συλλογικά!

Τα παιδιά όχι μόνο διασκέδασαν και ψυχαγωγήθηκαν, αλλά με μια φωνή συμφώνησαν πως αυτές οι μουσικές καρέκλες, που συμμετέχουν όλα μέχρι τo τέλος, είναι απείρως καλύτερος από τον κλασικό, πατροπαράδοτο (που προάγει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα παιδιά που παίζουνε)!

Το παιχνίδι τελείωσε με την υπόσχεση να το παίξουμε πάλι, με την πρώτη ευκαιρία, αφού τα νηπιάκια μας τα πήγαν εξαιρετικά καλά!

mousikes karekles alliws1  mousikes2  moysikes1

 

*Ιδέα και έμπνευση της παραπάνω δραστηριότητας υπήρξε το συγγραφικό έργο του λέκτορα της εκπαίδευσης, της ανατροφής των παιδιών και της ανθρώπινης συμπεριφοράς Alfie Kohn

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα της 6ης Μαρτίου κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού…

…το Νηπιαγωγείο Αγίου Ματθαίου συμμετέχει στο διαγωνισμό ψηφιακής έκθεσης με το ίδιο θέμα, την οποία διοργανώνει η Περιφερειακή Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) Νηπιαγωγείων, στο πλαίσιο των γενικότερων εκδηλώσεων της Ε.ΣΥ.Δ.Π. (Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων Πρόληψης) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με σκοπό την πρόληψη του φαινομένου.

Έτσι, πραγματοποιήθηκαν σήμερα και εχθές σχετικές δραστηριότητες, ώστε να κατανοήσουν τα νήπια την έννοια της διχόνοιας και τη δύναμη της ομάδας. Αφού διαβάσαμε το σχετικό παραμύθι: «Τα μπαλόνια της φιλίας» (εικονογραφημένο με ζωγραφιές παιδιών), τα παιδιά συμφώνησαν ότι που και που η διχόνοια επισκέπτεται και το δικό μας σχολείο, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης τα παιδιά αποφάσισαν να είναι αγαπημένα, ώστε να μείνει η διχόνοια μακριά!

Τα νήπια συνεργάστηκαν, ζωγράφισαν τον εαυτό τους να κρατά ένα μπαλόνι, κι έτσι προέκυψε η ομαδική μας εργασία (σε συνεργασία και των δύο πρωινών τμημάτων):

20170310_111716 (1)20170310_125428

20170310_125353 20170310_09442520170310_102016

20170310_10360720170310_111709

Η εργασία των παιδιών έχει τίτλο: «ο κύκλος μας και τα μπαλόνια της φιλίας μας»! Το κάθε νήπιο κόλησε τον εαυτό του και το όνομά του πάνω στο χρυσό κύκλο της αγάπης και της φιλίας και στο κέντρο του κύκλου ζωγράφισαν μια μεγάλη καρδιά, η οποία φανερώνει ότι στον κύκλο μας υπάρχει αγάπη. Τα παιδιά έγραψαν τα μηνύματα:

«Είμαστε όλοι αγαπημένα» και

«Πήραμε το μπαλόνι μας

και φτιάξαμε ένα κύκλο

είμαστε όλοι αγαπημένοι

κι η διχόνοια έξω μένει!»

(…το οποίο φωνάξαμε με όλη μας τη δύναμη, ώστε να μας ακούσουν μέχρι το δημοτικό!)

 

 

 

 

Το θεατρικό μας για την 25η Μαρτίου: εναλλακτική γιορτή με βιωματική προσέγγιση!

Στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται φέτος στο Νηπιαγωγείο μας σχετικά με το θέατρο αλλά και της ενότητας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, επιλέχθηκε ένα πεζό κείμενο από το βιβλίο των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «η Χώρα των Παγωτών», το οποίο ενσωματώνει αρμονικά την παιδαγωγική και την καλλιτεχνική διάσταση προσφέροντας στα παιδιά ένα υλικό που εγγυημένα απολαμβάνουν, καθώς συμμετέχουν ενεργά, μέσω της διάδρασης με τη μουσική.

η χώρα των παγωτών

Πρόκειται για το «Δίχτυ», μια αφηγηματική ιστορία με κατακτήτριες άγριες και άπληστες ταραντούλες, που εισβάλουν στον όμορφο, ήσυχο και μικρό γειτονικό τόπο όπου ζουν οι πεταλούδες, οι γρύλοι και οι μέλισσες, και απλώνουν ως άλλο ζυγό επάνω τους το φοβερό τους δίχτυ.

Μέσω της δραματοποίησης της ιστορίας και της επέκτασης αυτής με το θεατρικό παιχνίδι, το οποίο διεξοδικά θα οδηγήσει στο στήσιμο της παράστασής μας για τη σχολική γιορτή μας, τα παιδιά θα κατανοήσουν τις έννοιες του επεκτατισμού, της ειρήνης και του πολέμου, της σύμπνοιας και της ομόνοιας κ.α., χωρίς ίχνος εθνοκεντρισμού.

Η ιστορία διασκευάστηκε ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των νηπίων μας, αμφότερων των δυο τμημάτων, και παρατίθεται παρακάτω:

Το Δίχτυ

Η ιστορία που θα σας διηγηθώ

μάθετε πως είναι αληθινή

Έγινε πριν από χρόνια πολλά

σε μιας όμορφης γωνιά τη γη.

Τόπος μικρός, μα και γεμάτος

με δέντρα ψηλά, με λουλούδια ταπεινά,

με χιονισμένα βουνά και ήρεμα λιβάδια.

Μια ιστορία θα σας πω που μοιάζει παραμυθένια,

όμως είναι αληθινή κι έγινε στα χρόνια τα περασμένα

Σε μια όμορφη γωνια της γης, σ” ένα μικρό τόπο

γεμάτο δέντρα ψηλά και λουλούδια ταπεινά,

γεμάτο όμορφα λιβάδια και χιονισμένα βουνά,

με ήλιο λαμπερό, με καθαρό ουρανό

και γύρω γύρω θάλασσα!

Τόπος μικρός, τόπος γλυκός, τόπος ευλογημένος

Μικρή είναι η γωνιά, μικροί κι οι κάτοικοί της.

Που βρίσκονται; Που είναι όλοι χωμένοι;

Μα να! Κάτι ακούγεται!

Χαρούμενο και ζωηρό

είναι αυτό το βουητό!

Οι μέλισσες είναι θαρρώ!

Πρωί πρωί όλες ξεκινούν

και φεύγουν απ’τη φωλιά τους

κρατάνε πάντοτε γερά

τα καλάθια τους τα μικροσκοπικά

και πάνε για τη δουλειά τους

Όλη μέρα αυτές πετάνε και γυρνούν

τη γύρη των λουλουδιών για να βρουν

Το βράδυ θα τη μαζέψουν στη φωλιά,

να κάνουν το γλυκό το μέλι,

να τρώνε τα μικρά τους,

και άλλο δεν τις μέλει.

Μουσική: ο χορός των μελισσών

Και κάτι ακόμα κουνιέται εκεί

εκτός από τα φύλλα

Είναι πανέμορφες πεταλούδες!

Με τα μεγάλα τους φτερά

πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι

ρουφάνε τους χυμούς

και πίνουνε το νέκταρ

χαρούμενες για τον υπέροχο κόσμο

και για τον γαλανό ουρανό

ξένοιαστες χορεύουνε στον καθαρό αέρα

Μουσική: Ο χορός των πεταλούδων

Πέφτει πέφτει η νύχτα

και οι κάτοικοι του όμορφου κόσμου

μαζεύουν τα φτερά τους κι

επιστρέφουν στις φωλιές τους.

Ηρεμία σκεπάζει την πλάση

αλλά κάποιος ξυπνητός θέλει να κάτσει

Είναι η ώρα των γρύλων για παιχνίδι

που πάντα ξενυχτάνε

λατρεύουνε τη μουσική

κι έχουνε έφεση στο βιολί

με τις νότες τις ζεστές

και με το χορό τους

τη διασκέδαση σκορπούν

και τα κουρασμένα έντομα

την κούρασή τους την ξεχνούν!

Μουσική: ο χορός των γρύλων

Οι μέρες περνούσαν ήρεμα

στον όμορφο αυτό τόπο

ώσπου ένα γκρίζο πρωινό

φάνηκε κάτι απειλητικό

άγριο μα και κακό

στου αρίζοντα τα βάθη:

πολλές μεγάλες ταραντούλες

αράχνες άγριες, δυνατές

χωρίς συμπόνοια, δίχως αγάπη

Από τόπο γειτονικό

κατέφθασαν βαρβάτες

μόνες τους ζούσανε εκεί

καθόλου καλοσυνάτες

Κανένας δεν τις αγαπά

δεν αγαπούν κανέναν

Οι αράχνες οι μικρές,

αυτές εδώ τις τρέμουν

Ό,τι τους πούνε κάνουνε

μήπως και σωθούνε

Τι θέλουνε οι ταραντούλες;

Τί είναι αυτό που ζητάνε;

Πόλεμο ζητάνε

να εξουσιάζουν θέλουνε

αντί να αγαπάνε

Οι μικρές αράχνες υπακούν

δίχως να πολύ-θέλουν

κι οι ταραντούλες οι άγριες

συνέχεια προχωράνε

τη χώρα τους μεγαλώνουνε

σε ανατολή και δύση

και φαίνεται πως τίποτα πια δεν μπορεί

αυτές να σταματήσει

Ορμούν με φόρα περισσή

σε δάση, σε ποτάμια

σε όλα τα όμορφα βουνά

σε όλα τα όμορφα νησιά

Στο νότο μα και στο βορρά

Σκορπούν παντού το κλάμα

τον πόνο και τη δυστυχία

και σπέρνουν την απελπισία

Άγριες οι ταραντούλες

χωρίς αμφιβολία

και τώρα να τες όλες

μπροστά απ” των εντόμων την παρέα

έτοιμες για πόλεμο

και αιματοχυσία

Τον όμορφο τόπο θέλουνε

να κάνουνε δικό τους

τα έντομα να σκλαβώσουνε

για σκοπό δικό τους

Τα ειρηνικά τα έντομα

χωρίς να το περιμένουν

νιώθουν ένα τσίμπημα

γεμάτο από φαρμάκι

κι αρχίζουνε να γέρνουν

Το φαρμάκι είναι δυνατό

το χτύπημα ορμητικό

τα ρίχνει κάτω, καταγής

κι έτσι οι ταραντούλες ευθύς

Αρχίζουν να τα τυλίγουνε

στο φοβερό τους δίχτυ

Το φτερούγισμα σταμάτησε

μα και το βουητό

η μουσική εσώπασε

όταν έγινε το κακό

Μουσική: οι ταραντούλες απλώνουν το δίχτυ τους

Έτσι πέρασαν τα χρόνια

Δύσκολα χρόνια και πολλά

Οι ταραντούλες, δυνατές

σίγουρες και ισχυρές

εξουσίαζαν τον τόπο

και δρούσαν ανενόχλητες

Όμως δεν είχανε προσέξει

ότι κάτω από το δίχτυ

η ζωή συνεχιζόταν

Το φαρμάκι το κακό

έχασε τη δύναμή του

καινούρια έντομα γεννήθηκαν

όπως περνούν τα χρόνια

ανήσυχα και ζωηρά

και δεν τους άρεσε η σκλαβιά

Να φύγουνε οι ταραντούλες

να σπάσει πια αυτό το δίχτυ

κι ελεύθερα να ζούνε

στην όμορφη τη φύση

Μια μέρα το αποφάσισαν

όλα τα έντομα μαζί

οι γρύλοι έγραψαν τραγούδια

οι πεταλούδες έδωσαν

κομμάτι απ” το φτερό τους

γαλάζιο μα και φωτεινό,

κι μέλισσες κουβάλησαν

αφρό από τη θάλασσα

άσπρο μα και καθαρό

Ύψωσαν τη σημαία τους

και σπάσανε το δίχτυ

όρμησαν στους κατακτητές

και βγήκαν όλα νικητές!

Καθένα με το όπλο του,

οι μέλισσες με το κεντρί,

οι γρύλοι με το δοξάρι,

οι πεταλούδες με των φτερών τους τη σκιά

και έτσι το κατάφεραν

και διώξαν πέρα μακριά

τις άπληστες ταραντούλες!

Ο τόπος επιτέλους

ησύχασε και πάλι

Ειρήνη σκόρπισε παντού

ψηλά είχαν το κεφάλι

τραγούδια τώρα τραγουδούν

για να θυμούνται όλα

πως όταν όλα προσπαθούν

σε όλη τους τη χώρα

ειρήνη πάντα θα έχουνε

θα ζουν αγαπημένα

πάντοτε ειρηνικά,

πάντοτε ευτυχισμένα.

Τέλος!

*Διασκευή από τη νηπιαγωγό Σταυρακάκη Πέπη

summer-meadow-with-daisies

 

Αποχαιρετάμε το Καρναβάλι με ένα εξαίσιο μασκέ πάρτυ!

Όλα ήταν έτοιμα! Τα αποκριάτικα σακουλάκια των παιδιών γεμάτα με τα δωράκια τους, τις μάσκες και τους χαρταετούς που έφτιαξαν με τα χεράκια τους, ο πλούσιος μπουφές από τους γονείς των νηπίων, οι τάξεις μας έτοιμες, στολισμένες και εξοπλισμένες με την κονσόλα ήχου για το αποκριάτικο ξεφάντωμα!

image-0-02-05-8e63427d0e33b5dd7bd675ef8a258cf3276c88c2d575dd39c84204edddaceaa4-V image-0-02-05-c8df204b0bda93026a66ed27dc9957d9d80fe04cc70aa311d5852897ab4538a0-V

 

Κυρίως όμως έτοιμα ήταν τα μασκαρεμένα νηπιάκια μας, τα οποία κυριολεκτικά ψυχαγωγήθηκαν με την ψυχή τους! Ακούραστοι/ες παίζαμε το ένα παχνίδι μετά το άλλο, και τα καταφέραμε σε όλα πολύ πολύ καλά! Μπράβο σε όλα τα παιδάκια, και του χρόνου!

party13party12party11party10

 

 

 

party9party8party7party6party5party4party3party2party1party

Φωτογραφίες 1 ως 3: Παιχνίδι ισορροπίας/δεξιοτεχνίας με το μπαλόνι! Πόσα κόλπα θα μπορέσουμε να κάνουμε χωρίς να πιάνουμε το μπαλόνι και προσπαθώντας να μην μας πέσει κάτω;

Φωτογραφίες 3 ως 6: Σχηματίζουμε ζευγάρια και συνεργαζόμαστε με τον/την παρτενέρ μας ώστε να μεταφέρουμε στο μπαλόνι στο χώρο με το σώμα μας χωρίς να το πιάνουμε!

Φωτογραφίες 7 ως 13: Νηπιακής μασκαράτας έναρξη: Τα παιδιά παραλαμβάνουν τα μπαλόνια, σχηματίζουν ζευγάρια και κάνουν παρέλαση για να αναδείξουν τη μεταμφίεσή τους!

Μετά λοιπόν από αυτό το ξέφρενο πάρτυ, αλλά και από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, έγινε πια σήμερα και η αποκαθήλωση του…Χαραλάμπη (ο γελαστός Κλόουν που μας έφερε την Αποκριά), ο οποίος ετοίμασε βαλίτσες κι έφυγε για το ταξίδι της επιστροφής του στη χώρα του Καρναβαλιού!

haralampis

…τη θέση του θα πάρει η Κυρά-Σαρακοστή, που θα μας συντροφεύει στην πορεία μας προς το Πάσχα, αλλά και προς τη γνώση!

Καλή Σαρακοστή σε μικρούς/ές και μεγάλους/ες!

Το μουσικοκινητικό παραμύθι «Κρατήσου πάνω μου» μας συντροφεύει την περίοδο της Αποκριάς!

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων: «Εγώ, εσύ και όλοι μαζί, η τάξη μας όλη μια σκηνή» (πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα το θέατρο ως μέσο προσέγγισης των διδακτικών θεμάτων), με την έναρξη της Αποκριάς γνωρίσαμε το μουσικό παραμύθι «Κρατήσου πάνω μου»

kratisoupanomou

Τα παιδιά γνώρισαν τις περιπέτειες των τριών μικρών σκανταλιάρικων ποντικών, του Ερνέστο, του Μελίτο και του άτυχου Χουρχούρη, που έπεσε στον υπόνομο, καθώς και των υπόλοιπων ζώων, της γάτας Ρόζης, του φιδιού ονόματι Σολφίδης, της πάπιας Πόπης, της Ίριδας της… Νυχτερίριδας, του Μένιου του αλόγου-αστυνομικού και του Τίμου του βάτραχου, της υπέροχης αυτής παρέας, που μέσω της μουσικής (με υπέροχα τραγούδια πλαισιωμένα με ακόμα πιο υπέροχες ενορχηστρώσεις) βοήθησαν τα παιδιά να ταξιδέψουν σε ένα μαγικό, θεατρικό ταξίδι, υποδυόμενα τους ρόλους των ζώων, τραγουδώντας και παίζοντας με τη μουσική και να εκφραστούν με το χορό και τη μουσικοκινητική.

Καθώς είχε ανοίξει και το τριώδιο, αποφασίσαμε με τα νηπιάκια μας να κατασκευάσουμε μάσκες, ώστε να υποδυθούμε πιο πειστικά τους ρόλους και να μεταμορφώσουμε όντως την τάξη μας σε θεατρική-μουσική σκηνή!

Όταν ολοκληρώθηκαν οι μάσκες και δραματοποιήσαμε το παραμύθι, κάναμε και έκπληξη στα παιδάκια του διπλανού τμήματος: μεταμφιεστήκαμε στα ζωάκια του παραμυθιού, και παίξαμε μαντέματα, μέχρι να μας καταλάβουν!

kratisou2 kratisou3 kratisou4 kratisoupanomou

 

Πριν από αυτή τη δράση, ωστόσο, τα παιδιά αναπαρήγαγαν το παραμύθι, στήνοντας εξολοκλήρου την πλοκή, παίζοντας με τα μουσικά όργανα και υποδύθηκαν τα ζώα-ρόλους του παραμυθιού που τα ίδια επέλεξαν, μέσα από μια διαδικασία επιλογής και καταγραφής προτιμήσεων:

krathsoudramatopoiisi kratisoudrama

Τα παιδιά γράφουν σε έναν πίνακα το όνομά τους και δίπλα ποιο ζωάκι θα υποδυθούν, ώστε να έχουν στα χέρια τους την αντίστοιχη μάσκα (όλα τα παιδιά έφτιαξαν μάσκες για όλους τους ρόλους, κατά βούληση).

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία διανομής ρόλων, τα παιδιά ξεκίνησαν να δραματοποιούν την υπέροχη αυτή μουσική ιστορία, φορώντας τις μάσκες τους:

kratisoudrama1 kratisoudrama2 kratisoudrama3 kratisoudrama4 kratisoudrama5 kratisoudrama6 kratisoudrama7

 

Τα νήπια μέσω της δραματοποίησης και της βιωματικής αναπαράστασης της ιστορίας καλλιεργούν πληθώρα δεξιοτήτων (προφορική επικοινωνία, κιναισθητική ικανότητα, δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπως την ικανότητα συνεργασίας και το δέσιμο/τη δυναμική της ομάδας, μουσικές δεξιότητες, κ.α.) και οικοδομούν τη γνώση μέσω του παιχνιδιού και της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ευχαριστούμε πολύ τον μουσικό του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ματθαίου κο Γιάννη Κυριακούλη που μας σύστησε το βιβλίο αλλά και  τη φοιτήτρια Κική Κέρζελη και την επιβλέπουσα καθηγήτριά της κα Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, που μας γνώρισαν τη «Νυχτερίριδα» στο μουσικό σεμινάριο «κιθάρα εξπρές στην τάξη» και μας ενέπνευσαν να εμπλέξουμε το παραμύθι αυτό στο καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιείται στο νηπιαγωγείο μας!

Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα συγγραφής, εικονογράφησης και ενορχήστρωσης, ονόματι «Δον Ηχώτες»!

Για πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο πατήστε εδώ!

 

 

Ξεκινήσαμε και φέτος τη σχολική χρονιά μας…

…με όρεξη, κέφι και δημιουργικότητα! «Μαγιά» μας τα φετινά μεγάλα νήπια, με τα οποία γνωριζόμαστε από πέρσι, αλλά και έμπνευσή μας, σε συνδυασμό φυσικά με όλα τα νέα νηπιάκια που υποδεχτήκαμε στις τάξεις μας!

Η περιπέτειές μας στο ταξίδι του παιχνιδιού και της μάθησης ξεκίνησαν με πολλαπλές δραστηριόρητες αυτογνωσίας και καλλιέργειας της δυναμικής της ομάδας! Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μας και τους άλλους αυτοπαρουσιαστήκαμε (ανθρωπογενές περιβάλλον-αυτογνωσία), παίξαμε θεατρικά παιχνίδια (δημιουργία και έκφραση), «φωνάξαμε» τους ήχους του ονόματός μας, τους συλλαβίσαμε, περπατήσαμε, χορέψαμε και παίξαμε πάνω στις γραμμές που απαρτίζουν το αρχικό του ονόματός μας (γλώσσα, φωνολογική επίγνωση), μετρήσαμε πόσες φωνές έχει το κάθε όνομα (μαθηματικά) και άλλα πολλά!

glwssa

ταξιδεύοντας πάνω στη χώρα του αρχικού του ονόματός μας, με όποιο μέσο μεταφοράς μας αρέσει!

glwssa1

Υποδυόμαστε ένα ζωάκι και περπατάμε επάνω στις γραμμές του φωνήματος που κληρώθηκε για το παιχνίδι!

glwssa3

…αλλά και το περπατάμε, με διάφορους τρόπους!

kinhsh

Σχηματίζουμε φωνούλες/γράμματα με το σώμα μας, και προσπαθούμε να συνεργαστούμε, ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα!

eautos

Κοιτάζοντας στον καθρέφτη, περιγράφουμε τον εαυτό μας (αυτογνωσία, προφορική επικοινωνία)!

 

Η Αστρονομική Εταιρία Κέρκυρας επισκέπτεται τα νηπιάκια του Αγίου Ματθαίου!

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του καινοτόμου προγράμματος: «Το Σύμπαν…αλλιώς», που εντάσσεται στη συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας στο δίκτυο Open Discovery Space (που αφορά στη διάχυση των επιστημών και της τεχνολογίας με καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας), αλλά και ως κατακλείδα του σχεδίου εργασίας που ολοκλήρωσαν τα παιδιά για τα επαγγέλματα, με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε την Τρίτη 31 Μαϊου τον κο Χάρη και τον κο Σπύρο, μέλη της Αστρονομικής Εταιρίας Κέρκυρας. Οι φίλοι αστρονόμοι ήταν ήδη ενημερωμένοι ότι τα νήπια είχαν ασχοληθεί με τις εξής ενότητες:

-Το ηλιακό μας σύστημα
-Η Γη και ο δορυφόρος της η Σελήνη
-Οι έννοιες μέρα-νύχτα
-Γεωλογική σύσταση της Γης- στοιχεία γεωγραφίας
-Σεισμός-ηφαίστειο
-Έξω-πλανήτες/γαλαξίες

-Η ζωή στο διάστημα/το επάγγελμα του αστροναύτη
-Διαστημικά ταξίδια
-Πύραυλος-τηλεσκόπιο
-Ο ήλιος (το αστέρι μας)
-Διάθλαση και ιδιότητες του φωτός
-Ηλιακή ενέργεια

Έτσι, η επίσκεψή τους ξεκίνησε με μερικά πειράματα φυσικής: τα νήπια ανακάλυψαν πως μετατρέπεται η ηλιακή ενέργεια σε κινητική,

20160531_103611 peiramata1

ανακάλυψαν τις ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου της Γης με τη βοήθεια της πυξίδας, ενός ποτηριού με λίγο νερό, ένα κομμάτι φελλού και μια βελόνα (η οποία κατευθυνόταν πάντα προς το βορά),

pyxida pyxida1

 

ανακάλυψαν πως προσανατολίζονται οι αστροναύτες στο διάστημα, με τη βοήθεια ενός γυροσκόπιου,

gyroskopio

 

και κατόπιν κατασκεύασαν με τα χεράκια τους χάρτινα πυραυλάκια, τα οποία εκτοξεύσαμε στην αυλή μας με τη βοήθεια της σόδας και του ξυδιού!

pyraylos pyraylos1 20160531_120905 ektoxeusi ektoxeusi1

Οι πύραυλοι των παιδιών εκτοξεύθηκαν πολύ ψηλά και όλα τα νηπιάκια ενθουσιάστηκαν!

Χαιρετήσαμε τους φίλους αστρονόμους  με ένα τραγουδάκι γνωστό σε όλους !

 

…και δώσαμε την υπόσχεση να ξανασυναντηθούμε με την Αστρονομική Εταιρία, που άλλωστε διαθέτει και πλουσιότατη βιβλιοθήκη με θεματολογία σχετική για το Διάστημα, για όλες τις ηλικίες!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας!

Δύο θεατρικά κείμενα για τα νηπιάκια του Αγίου Ματθαίου…

…εκ των οποίων το ένα ανέβασαν με πολύ μεγάλη επιτυχία στην γιορτή της 25ης Μαρτίου, και το το δεύτερο είναι στα σπάργανα, δηλαδή στην προεργασία, ώστε να ανέβει στην καλοκαιρινή γιορτή λήξης του νηπιαγωγείου μας για το σχολικό έτος 2015-2016.

Καθυστερημένα λοιπόν δημοσιεύουμε το κείμενο της θεατρικής παράστασης «Τα κανόνια της ειρήνης», μια διασκευή του πολύ γνωστού κουκλοθέατρου της Φρόσως Χάτογλου, κατά την οποία έγινε προσαρμογή του κειμένου με έμμετρο λόγο, ειδικά για τα νήπια της τάξης μας (από τη νηπιαγωγό Πέπη Σταυρακάκη). Η παράσταση είχε όπως πάντα την αναμενόμενη επιτυχία και τα νηπιάκια μας έλαβαν άπειρα χειροκροτήματα!

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ1

(Σκηνικό λιβαδιού. Ένα μαύρο Κανόνι στέκεται παράταιρο με το τοπίο)

μπαίνουν τα κανόνια

Κωνσταντίνος

Κανόνια είμαστε εμείς

του πόλεμου εργαλεία

στα χρόνια τα πολύ παλιά

ζήσαμε μεγαλεία!

Ήρωες ήμασταν τρανοί

στο κέντρο εμείς της δράσης

φωτιά σκορπούσαμε παντού

στη μέση κάθε μάχης

Μάρκος

και τώρα εμείς βρεθήκαμε

σε τούτο το λιβάδι

που είναι η σκόνη κι η φωτιά;

που είναι το σκοτάδι;

κάποτε εμείς εκάναμε

τη μέρα να γίνει νύχτα

από τον κρότο τη βοή

τη στάχτη στον αέρα

Σπύρος

Σκουριάσαμε με τον καιρό

από την υγρασία

και νεύρα έχουμε πολλά

γιατί κανένας δεν θέλει τώρα πια

να δώσει σημασία

σε μας, τα κανόνια τα τρανά

Βασίλης

Αχρηστευτήκαμε λοιπόν

μεγάλη βαρεμάρα

πόσο μου λείπει ο πόλεμος

η μάχη κι η αντάρα!

Βαρέθηκα τη μοναξιά

το κρύο, την υγρασία

ακόμα και τώρα που” ναι άνοιξη

άνθρωπος πια κανείς

δεν μας δίνει σημασία

παλιά ήμουν το επίκεντρο

και τώρα ο κομπάρσος

μου φαίνεται θα αποσυρθώ

μακριά σε κάποιο δάσος

και μόνος μου με τα νεύρα μου

τη μοίρα μου θα κλαίω…

Παναγιώτης

ωωω, πάλι μας βρήκε η βροχή

στη μπούκα μας ας μπούμε

γιατί παρασκουριάσαμε

κι άλλο αν θα βραχούμε

τελείως θα αχρηστευτούμε

και κάθε ελπίδα τον πόλεμο

πάλι να τον εβρούμε

θα είναι εντελώς χαμένη!

Μπαίνουν οι μαργαρίτες

Αλεξάνδρα Γ.

Ααχ! Τι όμορφο λιβάδι!

Τι τύχη να φυτρώσω εδώ!

Καλό και το σκοτάδι

στο χώμα που με σκέπαζε

καλή και η βροχούλα

ήσυχα που με πότιζε

αυτός ό ήλιος όμως φίλοι μου

είναι το κάτι άλλο

το κεφαλάκι μου ψηλά

αμέσως θα το εβγάλω!

Εβελίνα

Όμορφα είναι πολύ εδώ

καλή μου μαργαρίτα

δεν το περίμενα ούτε εγώ

ο αέρας ο ανοιξιάτικος

να έχει τόση γλύκα!

Κοιτάξτε πόσα χρώματα

είναι παντού στην πλάση

όλα τους τόσο λαμπερά

για κάποιον να τα θαυμάσει!

Ισμήνη

Μα τι είναι όμως τούτο εδώ;

αυτό το μαύρο πράγμα

όσο και να το προσπαθώ

να το καταλάβω αδυνατώ!

Μα, τελικά δεν είναι απλά

μόνο του ένα πέρα

είναι πολλά, πάρα πολλά

παραταγμένα στη σειρά

κι αστράφτουν στον αέρα

όμορφα …δεν τα λες

σκέτη παραφωνία

του λιβαδιού του όμορφου

χαλάν την αρμονία

Καλύτερα ας τα παραβλέψουμε

μην δώσουμε σημασία

Πέτρος

Πως τολμήσατε εσείς

ασήμαντες μαργαρίτες

κοντά μας να φυτρώσετε;

μας κλείσατε τις μύτες!

Μήπως μας περάσατε

γεμάτες χώμα γλάστρες

και ήρθατε και ψηλώσατε

στις μαύρες μας τις ράχες;

γρήγορα φύγετε από δω!

Δεν είμαστε του λόγου μας

του πάρτυ σας μπαλόνια

γιατί αραδιαστήκατε

λες κι είστε σε μπαλκόνια;

Είμαστε τρανά και φοβερά

πολέμου εμείς κανόνια!

Νεφέλη

Αχού! Κανόνια είπατε κύριε;

και του πολέμου κι όλας!

Συγγνώμη με το συμπάθειο

εμάς λόγω της μπόρας

ο σπόρος μας εφύτρωσε

τυχαία εδώ πέρα

να φύγουμε; Αδύνατον!

Είμαστε όμως τυχεροί

όλοι αυτή τη μέρα

γιατί πόλεμο πια δεν έχουμε

αλλά μονάχα ειρήνη

κι έτσι δεν εμποδίζουμε

στο δύσκολό σας έργο

φίλοι ευθύς θα γίνουμε

και θα “χουμε γαλήνη!

Αντώνης

Για μας ο πόλεμος να ξες

ποτέ δεν σταματά

αμέσως να φύγετε από “δω

γιατί παρόλη τη σκουριά

ποτέ μας δεν ξεχάσαμε

πως να πετάμε τη φωτιά

και πως να πολεμάμε

στάχτη όλους θα σας κάνουμε

γιατί έτσι καλοπερνάμε

έτσι μας κατασκεύασαν

έτσι και θα γίνει

γιατί έχουμε τη δύναμη

κι εσείς όλη την ευθύνη

Μαρία

ξανασκεφτείτε το εσείς

καλά μας κανονάκια

η ειρήνη είναι υπέροχη

για όλα της Γης τα πλάσματα

κι όχι μονάχα για εμάς

τα μικρά τα λουλουδάκια

εμείς φίλοι σας θα γίνουμε

θα σας τραγουδάμε

όλοι μαζί θα παίζουμε

αλλά και θα γλεντάμε!

Άκης

Ούτε να το διανοηθείς!

Και έχετε διορία

ως αύριο το ξημέρωμα

αν έρθει η ώρα αυτή ακριβώς

και με το πρώτο της αυγής το φως

σας βρούμε εδώ πέρα

στάχτη όλους θα σας κάνουμε

γι” αυτό φύγετε από “δω πέρα!

Φεγγάρι Ανδριάνα

Τι θ” απογίνουνε λοιπόν

όλες οι μαργαρίτες;

Αυτοί δεν αστειεύονται

με πόλεμο μας απειλούν

κι όταν οι άλλοι δεν κάνουνε

ό,τι τους ζητούν

αμέσως νευριάζουνε

και τους πυροβολούν!

Παρέα θα σας κάνω εγώ

τη δύσκολη ετούτη νύχτα

το φως μου θα ρίξω πάνω σας

για να “χετε βοήθεια

Πουλάκι Αλεξάνδρα Κ.

Δίκιο έχει ο ήλιος παιδιά

όπως τα λέει είναι

στο παρά τσακ τη γλίτωσα

κι εγώ από τη φωτιά τους

με τα φτερά μου πέταξα

μακριά από τα πυρά τους

Ζητήστε από τον αέρα χάρη

μακριά τους να σας μεταφέρει!

Ήλιος Αναστάσης

Τα κανόνια φίλους δεν έχουνε

ούτε θέλουνε ειρήνη

αλλά για ετούτο το κακό

κάτι πρέπει πια να γίνει

κανείς δεν αντιστέκεται

ποτέ του σε κανένα

μα ούτε και τους έδειξε

ποτέ κανείς ως τώρα

της ειρήνης τα αγαθά

κανείς δεν τους εξήγησε

πως όλα είναι αρμονικά

ο πόλεμος όταν σταματά

Βασιλική μαργαρίτα

Ήλιε μου λαμπερέ, σοφέ εσύ και τρανέ

έχεις τόσο δίκιο!

Με το να τα φοβόμαστε

να κάνουμε ό,τι θέλουνε

και να τα υπακούμε

για να μην μας κάψουνε

χαϊρι δεν θα βρούμε

κάποιος πρέπει να μιλήσει

και να επαναστατήσει!

Κάποιοι πρέπει να μάθουν

σε αυτά εδώ τα κανόνια

πως με την ειρήνη

πολλά θα ζήσουν χρόνια

κι αυτά αλλά και όλοι

και δεν χρειάζεται φωτιά

αλλά αγάπη στην καρδιά

για να πάψει επιτέλους

αυτή η τρομοκρατία

θα μείνω, το αποφάσισα!

Με το χαμόγελο εγώ

και όλοι μου οι φίλοι

τον πόλεμο θα νικήσουμε

και τα κανόνια θα τα πείσουμε

να μην ανοίξουν πυρ!

Νικόλας Κανόνι

Ξημέρωσε κι αυτές εδώ

όλες οι μαργαρίτες

μα τι τάχα να πάθανε

και δεν μας υπακούνε;

σίγουρα αυτές θα θέλουνε

όλες τους να καούνε!

Μα…κοιτάξτε, ρίξτε μια ματιά

όμορφες που είναι όλες!

Πως θα μας πάει η καρδιά

να εξαφανιστούνε;

Με πόση γενναιότητα

μείνανε εδώ κοντά μας

παρόλο που το ξέρανε

πως είμαστε κανόνια

και μάθαμε στον πόλεμο

μέσα εμείς να ζούμε

και στη φωτιά δύσκολα πολύ

εμείς θα αντισταθούμε

όλα τα κανόνια μαζί

μα δεν μας πάει η καρδιά

σε πλάσματα τόσο γλυκά

να εναντιωθούμε!

Θα τους χαρίσουμε τη ζωή

θα δώσουμε μια ευκαιρία

σ” εκείνη την ειρήνη

να δούμε τι θα γίνει

Θέλξη μαργαρίτα

Μπράβο σας καλά μου εσείς

μικρά μου κανονάκια

εχθές που σας γνωρίσαμε

ήσασταν τόσο αγριωπά

μας τρόμαξε πάρα πολύ

η τρομερή σας όψη

τους φίλους όμως τους αγαπάς

με τα καλά τους

αλλά και με τα στραβά τους

και με όλα τους μαζί

τα ελαττώματά τους

εμείς ήρθαμε εδώ

να φέρουμε την ειρήνη

ο πόλεμος είναι κακός

και δεν τον αγαπάμε

μαζί εδώ θα μείνουμε

και θα σας τραγουδάμε

τραγουδάκια ειρηνικά

χαρούμενα και γιορτινά

φίλοι για πάντα θα είμαστε

και θα έχουμε γαλήνη!

Τέλος!

Ακολουθεί το θεατρικό κείμενο «Τα μαγικά μαξιλάρια», το οποίο προέκυψε από το ομώνυμο αλληγορικό λογοτεχνικό βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, στο πλαίσιο της συμμετοχής του νηπιαγωγείου μας στο καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: «Open Discovery Space». Καθώς ασχοληθήκαμε εκτενώς με το Διάστημα/Σύμπαν, στην ενασχόλησή μας με τις ενότητες «μέρα/νύχτα», «ήλιος-σελήνη», παράλληλα με την εμπλοκή των φυσικών επιστημών διαθεματικά, προσεγγίσαμε τις παραπάνω έννοιες και με το θεατρικό παιχνίδι και την θεατρική αγωγή. Έτσι, μας προέκυψαν τα όνειρα (αλλά και οι εφιάλτες και η διαχείρησή τους: αγωγή υγείας/συναισθηματική αγωγή), τα μουσικοκινητικά παιχνίδια με τα μαξιλάρια, οι γλωσσικές ασκήσεις (προφορική επικοινωνία, παραγωγή προφορικού λόγου) με αφορμή ένα μαξιλάρι, και πολλά άλλα! 

Τα νηπιάκια μας ήδη ανυπομονούν να ξεκινήσουν τις πρόβες!

magika-maxilaria-353x210

Σκηνή 1η

(Μια φορά κι έναν καιρό στην Ουρανούπολη…)

Μουσική: Κομμάτι 1 (μεσαιωνικό)

Συμμετέχουν: Αφηγητές/τριες: τα καλά όνειρα & οι Ουρανοπολίτες

πράξη α”

καλό όνειρο α”

Μια φορά κι έναν καιρό

τον πολύ παλιό καιρό

σ” εναν τόπο όμορφο

και συναρπαστικό

υπήρχε μια πόλη υπέροχη

μια πόλη μαγευτική

η ξακουστή Ουρανούπολη

καταπράσινη μα και ζεστή

Οι άνθρωποι καλόκαρδοι

μα και αγαπημένοι

ζούσαν εκεί ειρηνικά

πολύ ευτυχισμένοι

κανένας τους δεν ήξερε

τι πάει να πει καβγάς

και αν χρειαζόσουν βοήθεια

στην έδιναν με μιας

καλό όνειρο β”

Μα πιο πολύ φημίζονταν

για ένα χαρακτηριστικό τους

που οι Ουρανοπολίτες

το “χαν πολύ δικό τους

τις νύχτες όταν έπεφταν

ξεροί να κοιμηθούνε

όσο και να κουράζονταν

ποτέ τους δεν ξυπνούσανε

χωρίς πρώτα να δούνε

λογιών λογιών υπέροχα

και τριανταφυλένια

όνειρα φανταστικά

όνειρα ευτυχισμένα!

καλό όνειρο γ”

Έτσι περνούσε ο καιρός

κι ήταν ονειρεμένα

κι όλοι τους βλέπαν όνειρα

καλά και διαλεγμένα

εμείς τα καλά τα όνειρα

μόνιμοι επισκέπτες

στο προσκεφάλι τους κοντά

σαν μαγικοί καθρέφτες

μέσα απ’τα μαξιλάρια τους

μπαίναμε στο μυαλό τους

για να γίνει πιο γλύκό

το κάθε όνειρό τους!

(μπαίνουν οι Ουρανοπολίτες με τα μαξιλάρια τους χορεύουν και φεύγουν)

πράξη β”

καλό όνειρο δ”

Μια νύχτα όμως τρομερή

γρουσούζικη και κακότυχη πολύ

κάποιος Αρπατίλαος

πλησίασε την πόλη

είχε ακούσει πως πλούτο έχει πολύ

χρυσάφι γεμάτη όλη

από τα ορυχεία της

που οι Ουρανοπολίτες μας

δίκαια τα μοιράζανε

και όλα τα ταιριάζανε.

Αυτός, ο Αρπατίλαος,

είχε και βοηθούς

μοχθηρούς, απαίσιους,

μα και πολύ κακούς

Γρήγορα το κατάφερε

κι έγινε άρχοντάς τους

και τότε σύντομα άρχισαν

όλα τα βάσανά τους

καλό όνειρο ε”

Ήταν αυτός αχόρταγος

τα ήθελε όλα δικά του

της πόλης τα πολύτιμα

για χρυσαφικά του

οι Ουρανοπολίτες πια

δούλευαν για εκείνον

και όλα τους τα χρήματα

δεν σταματούν να δίνουν

Μα, αλίμονο! Αυτός δεν σταματά

αλλά ζητάει κι άλλα

Τεμπέληδες τους θεωρεί

και με δουλειά τους εξαντλεί

καταργεί τις Απόκριες,

τα πάρτυ γενεθλίων,

κλείνει όλα τα σχολεία

μα και τις παιδικές χαρές

και στη θέση τους τοποθετεί

άχαρες πέτρινες φυλακές!

Οι Ουρανοπολίτες

αρχίζουν να τον κοιτούν στραβά

μπανανόφλουδες του πετάνε

για να παραπατά

και με όλες αυτές τις διαταγές

τον αντιπαθούν βαθιά

τους έμειναν τα όνειρα

μόνη παρηγοριά!

Σκηνή 2η

πράξη α”

(μπαίνουν ο Αρπατίλαος, ο Ξεφτίλιος, ο Βουλίμιος, οι δυο φρουροί, μουσική υποχθόνια)

φρουρός α”

Άρχοντά μου καλησπέρα!

Οι κορώνες γυαλισμένες

διαταγές εκτυπωμένες

κι οι καινούριες σε αφίσα

όλες μα όλες διαβασμένες!

Οι υπήκοοι σταμάτησαν

να κάθονται τις Κυριακές

ολημερίς δουλεύουνε

ξεχάσανε αργίες και γιορτές

Αρπατίλαος

Πιστοί μου συνεργάτες

και ανθυπασπιστές

σας κάλεσα εδώ

γιατί θέλω συμβουλές

όσους νόμους και να γράψω

εδώ στους Ουρανοπολίτες

αυτοί αντί να μ” αγαπάνε

και να μου κάνουν αγκαλίτσες

παρακαλάνε να σκοντάψω

και αν τύχει και περάσω

μπροστά από κανένα

με κοιτά πολύ άγρια και νευριασμένα!

Τίλιος Ξεφτίλιος

Μεγαλειότατέ αυτό

είναι λίγο λογικό

γιατί στον ξύπνιο τους στις διαταγές σου υπακούνε

αλλά όμως κάθε που βραδιάζει

και ξεροί από την κούραση πέφτουνε και κοιμούνται

βλέπουνε όνειρα όμορφα

γλυκά σαν πετιμέζι

βλέπουνε τούρτες, λούνα παρκ

χαλάζι από μέλι

βλέπουνε πάρτυ και γιορτές

χορούς και πανηγύρια

χαμόγελα, ακρογιαλιές

ποδήλατα, παιχνίδια

Όποτε λοιπόν ξυπνούν

κι ευθύς αμέσως θυμηθούν

όλες εκείνες τις δουλειές

που έχεις διατάξει

αμέσως αυτοί μουτρώνουνε

και κάποιος θέλει να σου πετάξει

κανένα κλούβιο αβγό

για τις υπερωρίες

κάποιος ένα ψητό ροφό

και γενικά όλοι θέλουνε

να φύγεις από δω!

Αρπατίλαος

και πως τότε θα διορθωθεί

το πρόβλημα αυτό;

Βουλίμιος

Δίχως άλλο τα όνειρα

κακός είναι μπελάς

για σένα Αρπατίλαε

μέγας βαρύς βραχνάς

Το πρόβλημα για να λυθεί

πρέπει να απευθυνθείς

στη Σαυρίλια τη φοβερή

προσοχή! Μην φοβηθείς

ξέρει κόλπα μαγικά

κάθε είδους μυστικά

Αυτή, τη λύση θα σου βρει

σωστή κι αποτελεσματική!

Φρουροί εσείς πιστοί

καλέστε την τώρα για να “ρθει!

(μπαίνει η Σαυρίλια. Μουσική υποβλητική, αρμόζουσα μιας μάγισσας!)

Σαυρίλια

Εφτά μέρες κι εφτά νύχτες

μελετούσα μαγικά

δοκίμαζα ματζούνια

συνταγές και φυλαχτά

τελικά τη βρήκα

την εφεύρεσή σου

Αρπατίλαε θα γίνει

η μόνη η επιλογή σου

βλέπεις τα όνειρα δεν είναι

εύκολο να καταστραφούν

πίσω απ’τα μέτωπα κατοικούν

δύσκολο να ξεριζωθούν

η λύση τελικά

είναι πολύ απλή

οι Ουρανοπολίτες

όνειρα θα βλέπουν πάλι

μα θα “χουν καινούριο μαξιλάρι

σε κάθε προσκεφάλι

Δώσε τη διαταγή

το μαξιλάρι το δικό τους

σε σένα να επιστραφεί

και δώσε ένα απ” αυτά

σ’όποιον θέλει να κοιμηθεί!

Αρπατίλαος/φρουρός β” (;)

και τι το ξεχωριστό

έχει το μαξιλάρι αυτό;

γιατί εμένα μου φαίνεται

εντελώς κανονικό!

Σαυρίλια

Το μαξιλάρι αυτό

είναι εφιαλτικό!

Έχει μέσα συμφορές

και ανάποδες ευχές

κι όποιος με τέτοιο κοιμηθεί

άσχημα θα σηκωθεί!

(μουσική thriller)

Φρουρός β”

Τρέχω αμέσως άρχοντά μου

το διάγγελμα να κάνω

και στα μαξιλάρια όλων

την ανταλλαγή να κάνω!

Γρήγορος θα είμαι σαν την αστραπή

την εφιαλτική τους προίκα

όλοι θα λάβουν στη στιγμή!

Γρήγορα τα εργοστάσια

ν” αρχίσουν την παραγωγή!

Σκηνή 3η

πράξη α”

(μπαίνουν ο δάσκαλος της Ουρανούπολης με τρεις μαθητές/τριές του) μουσική low tempo, λυπητερή

παιδάκι α”

Από τότε που μου δώσανε

καινούριο μαξιλάρι

βλεπω απαίσια όνειρα

κακό θα “χει φεγγάρι

βλέπω πως με κυνηγούν

δράκοι για να με πιάσουν

για να με γαργαλήσουν

και στη φυλακή να με πετάξουν

βλέπω πως έβγαλα εγώ

φτερά της νυχτερίδας

κι η μύτη μου πως έγινε

ίδια σαν της ακρίδας

Τόσα εφιαλτικά όνειρα

που βλέπω τελευταία

με κάνουν να μην θέλω εγώ

καθόλου πια να κοιμηθώ!

Παιδάκι β”

Τα ίδια και χειρότερα

βλέπω στον ύπνο μου κι εγώ

και τι πια δεν δοκίμασα

να κοιμηθώ μες τη μπανιέρα,

από το κρεβάτι μου να βγάλω

μία που είχα κουνουπιέρα,

μα τίποτα δεν έγινε

συνέχεια εφιάλτες

και μάλιστα τους βλέπουνε

ακόμα και οι γάτες

που κλαίνε και σπαράζουνε

μέσα στη γειτονιά μου

και δεν αντέχουν άλλο πια

τα δύστυχα αυτιά μου!

Δεν το αντέχω άλλο αυτό

τόσο είναι βασανιστικό!

δάσκαλος Ουρανούπολης

Αγαπημένα μου παιδιά

μην χάνετε την ελπίδα

τι κι αν βλέπετε στον ύπνο σας

δράκο και νυχτερίδα

το σχολείο μπορεί να το “κλεισε

ο σκληρός ο άρχοντάς μας

όμως εγώ χθες το πρωί

την ώρα που ξεκινούσαμε

όλοι για τη δουλειά μας

είδα μια παπαρούνα τόση δα

φτερά έβγαλα στην καρδιά

θυμήθηκα τα χρόνια τα παλιά

ή ήταν πριν από μήνες;

που ζούσαμε αρμονικά

ήρεμα κι ευτυχισμένα

που το σχολείο ήταν ανοιχτό

και δεν υπήρχε όνειρο κακό

γι” αυτό σας κάλεσα εδώ

έχω ένα σχέδιο να σας πω:

αν μια τόση δα

μικρούλα παπαρούνα

με έκανε έστω και για λίγο

τους εφιάλτες να ξεχάσω

και να νιώσω πως μπορώ

τη ζωή μου εγώ ν’αλλάξω

μήπως υπάρχει λύση

για τα προβλήματά μας;

παιδάκι γ”

Δάσκαλέ μου εσύ καλέ

απίθανη έχω ιδέα!

Ας ψάξουμε όλοι μαζί

στην Ουρανούπολή όλη

να βρούμε πράγματα αγνά

όμορφα κι ευγενικά

πράγματα που θυμίζουν αγκαλιά

αγάπη, καλοσύνη

κι ας φτιαξουμε ευθύς με αυτά

καινούρια μαξιλάρια

κι αν δούμε τίποτα καλό

απόψε στο όνειρό μας

να το πούμε σ” όλες τις γειτονιές

στο φίλο και στον αδερφό μας

γιατί οι Ουρανοπολίτες ξέχασαν

πως να χαμογελούν

και τι είναι αυτό που κάνει

τα μάτια να λαμποκοπούν!

(μουσική: φτιάχνοντας τα νέα μαξιλάρια. Τα απλώνουν κάτω και κοιμούνται. Βγαίνουν τα μαγεμένα όνειρα, χορεύουν γύρω τους και παίρνουν θέση για να αφηγηθούν τη συνέχεια της ιστορίας)

μαγεμένο όνειρο α”

Οι Ουρανοπολίτες

χάρη στην ίδέα

που είχαν τα παιδιά

με το δάσκαλό τους

όλοι μαζί συνεργάστηκαν

πολύ αρμονικά

και φτιάξαν αρκετά

μαξιλάρια αντι-εφιαλτικά

και μάλιστα στα κρυφά!

Αν ο Αρπατίλαος

τους έπαιρνε χαμπάρι

δεν θα’μενε ούτε πούπουλο

από το κάθε καινούριο μαξιλάρι

μαγεμένο όνειρο β”

δεν είχαν μόνο πούπουλα

τα νέα μαξιλάρια

είχανε μια παρηγοριά

για όλα τα όνειρα τα παλιά

που ήταν εφιαλτικά

είχαν κόκκινη κλωστή δεμένη

μπουρμπουλήθρες, σαπουνάδα,

μια φωτογραφία από μια παλιά λιακάδα,

είχαν λίγο γλυφιτζούρι,

λίγο ρόδι, ένα γούρι,

μια μεταξωτή κορδέλα,

από ευτυχισμένο γάμο μια μικρή δαντέλα

και το πιο σημαντικό

μυστικό συστατικό:

είχαν μέσα ίχνη

από παιδικά παιχνίδια!

Μαγεμένο όνειρο γ”

Έτσι, στην Ουρανούπολη

άρχισαν να ξυπνάνε

όλους τους εφιάλτες τους

άρχισαν να ξεχνάνε

τον Αρπατίλαο έβλεπαν

πάλι με άλλο μάτι

και σκέφτηκαν όλοι μια και δυο

να πάνε στο παλάτι

για να λογαριαστούνε

και μια και δυο λύση οριστική

όλοι μαζί να βρούνε

Του πήγανε όλα τους τα παλιά

τα μαξιλάρια τα εφιαλτικά

και του εξήγησαν κοφτά

πως άλλα δεν θ ανεχτούνε

ή που θα τους ρωτά

για κάθε απόφασή του

και όλοι θα ψηφίσουνε

την επανεκλογή του…

μαγεμένο όνειρο δ”

…ή θα φύγει αμέσως από “δω

με όλο του το συνάφι

με όλα τα μαξιλάρια του αγκαλιά

αυτά τα απαίσια

και εφιαλτικά!

Δώρο του κάνουνε λοιπόν

καινούριο μαξιλάρι, αντιεφιαλτικό

κι αρχίζει και βλέπει τη δημοκρατία με άλλο μάτι!

Συγγνώμη τους ζητάει,

τους λέει πως τους αγαπάει,

ανοίγει τα σχολεία,

τα πάρκα και τα ζαχαροπλαστεία

και κάνει την Ουρανούπολη

καινούρια μέσα-έξω!

Και για να τους ευχαριστήσει

που του άνοιξαν τα μάτια

και του “μαθαν να ονειρεύεται,

κάνει ένα πάρτυ

τόσο μεγάλο και τρανό

που ακούστηκε μέχρι εδώ

κι έφερε το καλοκαίρι

από της ευτυχίας τα μέρη!!!

μπαίνουν όλα τα παιδιά, χορεύουν γαι το φινάλε, υποκλίσεις,

Τέλος

τα μαγικά μαξιλάρια

(Το κείμενο εμπνεύστηκε η νηπιαγωγός Σταρυρακάκη Πέπη)