ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Κάτω από: αρχαία γ γυμνασίου εξ αποστάσεως | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 6:37 μμ |

    Παραθετικά επιθέτων      Οι βαθμοί των επιθέτων είναι τρεις:   1) θετικός: δίκαιος 2) συγκριτικός: δικαιότερος 3)  υπερθετικός: δικαιότατος Οι πιο συνηθισμένες παραθετικές καταλήξεις είναι: για το συγκριτικό: -τερος, -τέρα, -τερον· για το υπερθετικό: -τατος, -τάτη, -τατον. Δευτερόκλιτα επίθετα:   Συγκριτικός  :  – ω  /ότερος, -α ,-ον  Υπερθετικός  :-ω/ότατος ,-η,-ον     -ότερος,-α,-ον /ότατος,-η,-ον -ωτερος,-α,-ον/ ώτατος,-η,-ον Αν η […]