“Καταστροφή της Σμύρνης” Διαθεματικό που ξεκίνησε από το προηγούμενο σχολικό έτος με εκπαιδευτική επίσκεψη στην Σμύρνη και συνεχίστηκε τώρα με παρακολούθηση ντοκυματέρ για το ίδιο θέμα. Επίσης στο δεαθεματικό έγινε συζήτηση και παρουσιάστηκαν διάσημοι ζωγραφικοί πίνακες σχετικοί με το διαθεματικό. Εκπαιδευτές: Έφη Πετανίδου Θεόδωρος Σέντας Βατώ Φρατζόγλου.