Επιτροπή παρακολούθησης και στήριξης εκπαιδευτικού έργου ΣΔΕ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Μιχάλης Αϊβαλιώτης email: maiv2012@gmail.com τηλέφωνο 2251037401 (απογευματινές ώρες)

Ξεκίνησε το έργο της επιτροπής παρακολούθησης και στήριξης εκπαιδευτικού έργου ΣΔΕ και έτσι μέσα από αυτή την ιστοσελίδα επιθυμώ να εγκαινιάσω ένα χώρο ενημέρωσης, επικοινωνίας αλλά και αλληλεπίδρασης μεταξύ μας. Σας περιμένω.

Πατήστε sde για να ανοίξτε το εκπαιδευτικό υλικό της επιμόρφοσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις εργασίες σας στις ομαδικές εργασίες που αναθέσατε

Ακολουθούν σχέδια μαθήματος εκπαιδευτών:

Από της Ευστρατία Σφαγμένου πήραμε το ολοκληρωμένο Σχέδιο Μαθήματος που αξίζει να το μελετήσουμε:

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Σκοπός: H εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τους τρόπους που συστηνόμαστε  στα Αγγλικά.

Στόχοι γνώσεων:

-Να καταλαβαίνουν/κατανοούν οι μαθητές την Αγγλική γλώσσα σε νέες γνωριμίες (καλλιέργεια ακουστικών δεξιοτήτων)

– Να γνωρίζουν το διαφορετικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στις γνωριμίες ανάλογα με τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των συνομιλητών (καλλιέργεια κοινωνιογλωσσολογικών και πραγματολογικών δεξιοτήτων)

Στόχοι ικανοτήτων:

-Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο στη σωστή περίσταση όταν συστήνονται στα Αγγλικά

-Να διαβάζουν και να γράφουν στα Αγγλικά  (καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης γραπτού λόγου και δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου)

– Να μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά όταν συστήνονται με άλλους ανθρώπους στην Αγγλική γλώσσα

Στόχοι στάσεων:

-Να προσαρμόζουν το λόγο τους ανάλογα με τον συνομιλητή που έχουν απέναντί τους

-Να απομυθοποιήσουν το ότι για να κατανοήσουν και να εκφραστούν στα Αγγλικά πρέπει πρώτα να διδαχθούν γραμματική / να αποβάλλουν τις Κλασσικιστικές αντιλήψεις με τις οποίες μας έχει γαλουχήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για τη μάθηση (και που είναι τροχοπέδη στην εξέλιξη ατόμων που έχουν διαρρεύσει από το σχολικό περιβάλλον)

– Να αποβάλλουν την πεποίθηση ότι σωστή επικοινωνία σημαίνει μετάφραση κάθε λέξης που ακούν στα Αγγλικά κάτι που δεν ισχύει στον προφορικό ειδικά λόγο

-Να συνειδητοποιήσουν ότι δε μεταφράζουμε (αυτό ισχύει μόνο στο γραπτό λόγο) τον προφορικό λόγο ούτε καν σε επίσημες εκδηλώσεις αλλά τον ερμηνεύουμε σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/index_el.htm και τον Rost (2011)*

*     Rost, M. (2011). Teaching and Researching Listening (2nd Εd.). Great Britain: Pearson Education Limited.

 

-Να αισθάνονται  αυτοπεποίθηση με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας

-Να προσαρμοστούν και να νιώσουν πιο οικεία με την κουλτούρα των αγγλόφωνων χωρών (κάτι που θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα την Αγγλική γλώσσα)

Πηγές: Διαδίκτυο, ιδέες από εκπαιδευτικά βιβλία Αγγλικών για ενήλικες

Εκπαιδευτικές τεχνικές: Καταιγισμός ιδεών, ομαδοσυνεργατικότητα, προσομοίωση, παρουσίαση, ομότιμη διδασκαλία

Προαπαιτούμενο: Να έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία του Αγγλικού αλφαβήτου και να έχει καλλιεργηθεί η φωνολογική ενημερότητα των εκπαιδευομένων στους Αγγλικούς ήχους.

Εκπαιδευτικά μέσα : Βιντεάκι (http://www.youtube.com/watch?v=iQSObrt5t2k) , εικόνες (βλέπε Παράρτημα Ι, σ. 7), υλικό για μελέτη και φύλλα εργασίας προετοιμασμένα από εκπαιδεύτρια, πίνακας, μαρκαδόροι/κιμωλίες ,  ηλεκτρονικός υπολογιστής (και προτζέκτορας)

Διάρκεια μαθήματος: 80 λεπτά (2 διδακτικές ώρες)

 

Αρχικά γράφεται από την εκπαιδεύτρια ο προοργανωτής του μαθήματος. Αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στην αυτοαξιολόγησή τους στο τέλος του μαθήματος, θα οργανώσει τη σκέψη τους και θα μειωθεί το άγχος τους ως προς τη διαδικασία του μαθήματος. Ο προοργανωτής θα γραφτεί στο διάλλειμα πριν το μάθημα.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(χρήση του λεγoμένου task-based learning)

ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εκτός από τα όσα αναφέρονται παραπάνω) ΧΡΟΝΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ

(των εκπαιδευομένων μεταξύ τους και/ή με τον εκπαιδευτή)

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-ΤΗ
1. Καταιγισμός ιδεών

Παρουσιάζονται στους μαθητές οι εικόνες του Παραρτήματος Ι. Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να μιλήσουν γι αυτές με βάση τις γνώσεις που ως τώρα έχουν.

 

-να ενεργοποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση πάνω στην οποία θα χτιστεί η νέα γνώση (Θεωρία εποικοδομητισμού/κοντρουκτιβισμός)

-να ενεργοποιηθούν τα γνωστικά τους σχήματα

– να εντοπίσουν και να αναφερθούν σε πολιτισμικά στοιχεία σε σχέση με τις συστάσεις με νέους ανθρώπους

– να μπουν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία και με τονωμένη αυτοπεποίθηση αφού θα αναφέρονται σε πράγματα που ήδη γνωρίζουν.

10 λεπτά Εκπαιδευτής-Εκπαιδευομένους Συντονιστή, διευκολυντής, εμψυχωτής- υποστηρικτής
2.α Παρουσίαση του βίντεο (όχι όλο-το μισό), συζήτηση και

 

2β. Συζήτηση, εκμαίευση και παρουσίαση των εκφράσεων που χρησιμοποιούμε στις νέες γνωριμίες.

-να έλθουν σε επαφή με αυθεντική χρήση του λόγου (διδασκαλία μέσω τέχνης ή artful thinking)

-να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους

-να ενισχύσουν την προσωδία του λόγου τους στην Αγγλική και την φωνολογική τους ενημερότητα

-να καλλιεργήσουν τις ακουστικές τους δεξιότητες

-να παρατηρήσουν την γλώσσα του σώματος σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα από το οικείο τους

– να εντοπίσουν πολιτισμικές διαφορές

20 λεπτά (Εκπαιδευτής-) Εκπαιδευόμενοι -Εκπαιδευομένους Διευκολυντής,

καθοδηγητής,

συντονιστής, διευκολυντής, εμψυχωτής- υποστηρικτής

3α. Συμπλήρωση κενών σε μελέτες περιπτώσεων/ προσομοίωση καταστάσεων σε ομάδες (Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα σε συνδυασμό με ταυτόχρονη εφαρμογή ομότιμης μάθησης)

 

3β. Παρουσίαση των ασκήσεων από τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας και συζήτηση

– να εξασκήσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και προφορικού (αφού ακούνε στα Αγγλικά)

-να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη,

– να κατανοήσουν βαθύτερα τη σημασία του πλαισίου (language in context) στο οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα

– να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες και το ομαδικό πνεύμα

-να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες

– να διδάξουν και να διδαχθούν από τους συμμαθητές τους αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους και μειώνοντας το άγχος της αποτυχίας

-να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες παρουσίασης

15  λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 λεπτά

Εκπαιδευόμενοι-Εκπαιδευομένους-(εκπαιδευτής) Σύμβουλος, διευκολυντής, εμψυχωτής, διαμεσολαβητής (όπου χρειάζεται), ενισχυτής, ανατροφο-δότης
4. Παιχνίδι ρόλων (που μπορεί να λειτουργήσει και ως αξιολόγηση )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– να τονωθεί το ενδιαφέρον

-να χρησιμοποιήσουν όσα έμαθαν

-να αναπτύξουν κριτική σκέψη

-να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου

-να δουν πρακτικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες

– να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους

-να νιώσουν οικείο το αγγλόφωνο πολιτισμικό περιβάλλον

20 λεπτά Εκπαιδευόμενοι – εκπαιδευομένους – (Εκπαιδευτής) Σύμβουλος, διευκολυντής, εμψυχωτής, διαμεσολαβητής (όπου χρειάζεται), ενισχυτής, ανατροφο-δότης

 

 

Το σχέδιο μαθήματός μας λοιπόν είναι μαθητοκεντρικό και αναπτύσσει πολλές δεξιότητες που θα φανούν χρήσιμες στους μαθητές τόσο στο κοινωνικό όσο και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Οι μαθητές  ουσιαστικά δουλεύουν υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή που έχει κυρίως το ρόλο του συμβούλου που σέβεται την προσωπικότητα και τις γνώσεις των μαθητών και τονώνει συνεχώς την αυτοπεποίθησή τους προωθώντας την αυτονομία στη μάθησή τους. Όπως σε κάθε σωστό μάθημα Αγγλικών φροντίσαμε να εξασκήσουμε και τις τέσσερις δεξιότητες στην εκμάθηση της γλώσσας (integration of the listening, reading, speaking and writing skills). Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος είναι επικρατούσα η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και γίνεται χρήση όλων των σύγχρονων θεωριών μάθησης (βιωματική, ανακαλυπτική, μετασχηματίζουσα) για αποτελεσματικότερη διδασκαλία.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (1)

ΣΔΕ
Εκπαιδευτής
Επιστημονικό πεδίο Περιβάλλον
Περιγραφή “Κύκλος νερού:Που υπάρχει στη φύση, σε ποιες μορφές, η ποσότητα του διαθέσιμου νερού, οι κίνδυνοι και η λειψυδρία.  “
Ώρες 4
Πηγές
Σκοπός Η κατανόηση ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και η γνώση για σωστή χρήση του.”
Στόχοι γνώσεων “Γνώση για:την κυκλοφορία του νερού στη φύση,τη χρησιμότητα του στη ζωή και γενικότερα στη φύση,τα προβλήματα της λειψυδρίας και τέλοςτον τρόπο σωστής χρήσης. “
Στόχοι ικανοτήτων “Ικανότητες για:σωστή χρήση και εξοικονόμηση νερού”
Στόχοι στάσεων “Χρησιμοποιούμε όσο νερό χρειαζόμαστε χωρίς σπατάλη, στην κουζίνα, στο μπάνιο, στην αυλή και στον κήπο.”
Εκπ. Τεχνικές Εισήγηση και επίδειξη.
Δραστηριότητες Αφού ολοκληρωθούν οι πρώτες διδακτικές ώρες εντός τάξης για την εισήγηση, στις υπόλοιπες στον προαύλιο χώρο γίνετε η επίδειξη, η συζήτηση και ο καταιγισμός ιδεών.
Αξιολόγηση Αρκετά καλή.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (2)

ΣΔΕ
Εκπαιδευτής
Επιστημονικό πεδίο Ψυχολόγος
Περιγραφή “ΚΑΤΑΘΛΙΨΗα) Αίτιαβ) Συμπτώματαγ) Θεραπείαδ) Στατιστικά βάσει ερευνών-Επιδημιολογικά στοιχεία”
Ώρες 4
Πηγές “α) DSM IV που είναι το διαγνωστικό εγχειρίδιο για την ταξινόμηση των ψυχιατρικών διαταραχών που εκδίδεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωσηβ) Διαδίκτυο για τον εντοπισμό ερευνών και μελετώνπου προσφέρουν δεδομένα σχετικά με τον σύχγρονο τρόπο ζωής και και να γίνει μια προσπάθεια μείωσης του στιγματισμού των ατόμων που πάσχουν από κατάθλιψη. μην υπάρχει”
Σκοπός Να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι σε ζητήματα ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα στην κατάθλιψη, της οποίας τα ποσοστά αυξάνονται τα τελευταία χρόνια λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Στόχοι γνώσεων “Να έχουν μία πλήρη εικόνα για τα συμπτώματα, τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στην κατάθλιψη, τους τρόπους θεραπείας και καθημερινές τεχνικές που βοηθούν ένα άτομο.Επίσης, είναι βασική η κατανόηση του διαχωρισμού ανάμεσα στην θλίψη και την κατάθλιψη.”
Στόχοι ικανοτήτων “Να μπορέσουν να προτρέψουν ένα συγγενικό ή φιλικό τους περιβάλλον να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, εάν και εφόσον διακρίνουν κάποια πιθανά συμπτώματα κατάθλιψης.Να έχουν γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και να έχουν άποψη σε μια συζήτηση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.”
Στόχοι στάσεων “Να μειωθεί ο στιγματισμός των ατόμων που πάσχουν από κατάθλιψη.Να μπορούν να συμπαρασταθούν σε ένα άτομο που μπορεί να μην περνάει κατάθλιψη αλλά μια δύσκολη περίοδο θλίψης.Να αντιμετωπίζουν τις ψυχικές διαταραχές ως μία απόρροια διάφορων γεγονότων και παραγόντων στην ζωή, έτσι ώστε να κατανόησουν τον τρόπο που η κατάθλιψη συνδέεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.”
Εκπ. Τεχνικές “α) Καταιγισμός ιδεώνβ) Ερωτήσεις & Απαντήσειςγ) Συζήτησηδ) Μελέτη περίπτωσης”
Δραστηριότητες Ανάθεση στους εκπαιδευόμενους να συλλέξουν από εφημερίδες ή περιοδικά άρθρα, τα οποία αφορούν την κατάθλιψη, με στόχο να συζητηθούν μέσα στην τάξη. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η κριτική σκέψη, η κατηγοριοποίηση των πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων.
Αξιολόγηση Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω της μελέτης μιας περίπτωσης, στην οποία καλούνται να εντοπίσουν τα αίτια και τα συμπτώματα. Με αυτό τον τρόπο διακρίνεται ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι κατανόησαν και εμπέδωσαν τις πληροφορίες, αφού τους δίνεται ένα χειροπιαστό παράδειγμα- ιστορία ενός ανθρώπου που παρουσίασε κατάθλιψη.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (3)

ΣΔΕ Χίου
Εκπαιδευτής Καλλιόπη Σωτηράκη
Επιστημονικό πεδίο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Περιγραφή “Σύνταξη βιογραφικού σημειώματοςΗ διδακτική ενότητα περιλαμβάνει παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος και οδηγίες για το πώς μπορούμε να το συντάξουμε. Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί μία περίληψη των προσωπικών μας στοιχείων, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εμπειρίας και είναι ο συνηθέστερος τρόπος προσέγγισης των εργοδοτών.”
Ώρες 2
Πηγές http://europass.cedefop.europa.eu/el/home
Σκοπός Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το βιογραφικό σημείωμα και η καθοδήγηση στην κατάλληλη παρουσίαση του εαυτού τους.
Στόχοι γνώσεων Μέσω της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν τη σημασία του βιογραφικού στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και να αναγνωρίσουν τα συνήθη λάθη που παρατηρούνται σε βιογραφικά σημειώματα ώστε να τα αποφύγουν. Επίσης, συντάσσοντας το δικό τους βιογραφικό θα προσδιορίσουν τα δυνατά σημεία τους καθώς και πιθανές ελλείψεις που χρειάζεται να καλύψουν.
Στόχοι ικανοτήτων Μέσω της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους για αυτοπαρουσίαση και να γίνουν πιο διεκδικητικοί στην αναζήτηση εργασίας. Εφαρμόζοντας τις οδηγίες που θα δοθούν για τη σύνταξη του βιογραφικού, θα είναι ικανοί να διαμορφώσουν τις θεματικές ενότητες του δικού τους βιογραφικού με συνοχή και σαφήνεια.
Στόχοι στάσεων “Μέσω της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν μία ρεαλιστική οπτική για την αναζήτηση εργασίας, αναγνωρίζοντας τα δικά τους εφόδια και αντιστοιχίζοντας τα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Ακόμη, θα κινητοποιηθούν για να καλύψουν πιθανά κενά σε γνώσεις και εμπειρία ώστε να ενταχθούν σε μία ικανοποιητική θέση εργασίας. “
Εκπ. Τεχνικές Εισήγηση και Μελέτη Περίπτωσης
Δραστηριότητες Στην πρώτη συνάντηση θα παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους το βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο και η σημασία του στην αναζήτηση εργασίας. Στη δεύτερη ενότητα θα δοκιμάσουν οι εκπαιδευόμενοι να συντάξουν το δικό τους βιογραφικό βασιζόμενοι στο υπόδειγμα και στις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον εκπαιδευτή. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι εκπαιδευόμενοι συζητούν τις σκέψεις τους με τον εκπαιδευτή και επιλύονται οι απορίες.
Αξιολόγηση Η διαδικασία ακολουθήθηκε στο ΣΔΕ Χίου και η έκβαση ήταν επιτυχής καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι έδειξαν ενδιαφέρον και μάλιστα κάποιοι από αυτούς χρησιμοποίησαν άμεσα το βιογραφικό που συνέταξαν οι ίδιοι για να απαντήσουν σε αγγελίες εργασίας.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (4)

ΣΔΕ Μυτιλήνης
Εκπαιδευτής ΣΕΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιστημονικό πεδίο Περιβάλλον
Περιγραφή ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ώρες 4
Πηγές “ΦΥΣΙΚΗ ( Τήξη , πήξη , εξάτμιση , βρασμός , το νερό στη φύση)ΜΟΥΣΙΚΗ ( τραγούδια για το νερό) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( Αειφόρος διαχείριση του νερού – αειφόρος διαβίωση) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ( Αειφόρος χρήση του νερού στο σπίτι)Το νερό στη θρησκεία – καλλιτεχνικές δημιουργίεσ με θέμα το αειφόρο περιβάλλον  Διαδίκτυο   “
Σκοπός Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με πληθώρα πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με ζητήματα περιβάλλοντος και της αειφόρου διαχείρισης του νερού
Στόχοι γνώσεων “Να προσεγγίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα όχι μόνο ως φυσικά φαινόμενα , αλλά και ως κοινωνικά , πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν τη κοινωνία μαςΝα κατανοήσουν ότι η έννοια της αειφορίας του νερού χτίζεται συλλογικά και να συνειδητοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη αειφόρο χρήση του νερού “
Στόχοι ικανοτήτων “Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και να γίνουν οι ενεργοί πολίτες  του αύριο με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτωνΝα γίνουν ικανοί να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογίαΝα μπορούν να συλλέγουν , να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν υλικά και πληροφορίες “
Στόχοι στάσεων “Σύνδεση της γνώσης με τη καθημερινότηταΑνάπτυξη ενδιαφέροντος για τη σωστή χρήση του νερούΕνίσχυση πνεύματος συνεργατικότητας, ανταλλαγής απόψεων και της κριτικής αποδοχής ή απόρριψης των αντιλήψεων των άλλων”
Εκπ. Τεχνικές “Μέθοδο σχεδίων εργασίας ή project, που αποτελεί ένα τρόπο ομαδικής εργασίας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι Διαθεματικότητα “
Δραστηριότητες “Φύλλα εργασίας Ενημέρωση για την αειφορία Ζωγραφική και κατασκευές Ερωτηματολόγιο Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου”
Αξιολόγηση “Σε επίπεδο τάξης θα γίνει συζήτηση για την αειφόρο διαχείριση του νερού , όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος ανέφερε  τι γνωρίζει ήδη για αυτό και τι θα ήθελε να μάθει περισσότερο. Παρουσίαση με διαθεματική προσέγγιση “

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (5)

ΣΔΕ Σάμου
Εκπαιδευτής Μαρία Μαρκέλλα Παπαϊωάννου
Επιστημονικό πεδίο Μαθηματικά
Περιγραφή “Ιστορικά στοιχεία για τον Πυθαγόρα και τη σχολή του (1 διδακτική ώρα). Το Πυθαγόρειο θεώρημα (Διατύπωση, μαθηματική σχέση, αλγεβρική εξίσωση, επίλυση προβλημάτων) (2 διδακτικές ώρες).Γεωμετρική ερμηνεία – Εποπτική απόδειξη – Επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων  –  Γενίκευση της γεωμετρικής ερμηνείας για οποιοδήποτε σχήμα εξωτερικά του ορθογωνίου τριγώνου  (2 διδακτικές ώρες). Αντίστροφο Πυθαγορείου θεωρήματος. Επαναληπτικές ασκήσεις  (1 διδακτική ώρα). “
Ώρες 6
Πηγές “1. «Βασικές  γνώσεις Μαθηματικών  – Στατιστικής. Μαθηματικά: Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή.»  Κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων.2. Σχολικά βιβλία Μαθηματικών β’ γυμνασίου και Γεωμετρίας  β’ λυκείου3. «Πώς να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά στο μάθημα των Μαθηματικών» Μπάμπης Τουμάσης, εκδόσεις Κωστόγιαννος.4. «Διδασκαλία Μαθηματικών με χρήση H/Y». Μπάμπης Τουμάσης και Τάσος Αρβανίτης, εκδόσεις Σαββάλας.5.«Το Πυθαγόρειο Θεώρημα στα Μαθηματικά των αρχαίων πολιτισμών», Θεόδωρος Εξαρχάκος6. «The Pythagorean proposition a 4000 year history», Princeton University Press, Eli Maor7. Επιμορφωτικό υλικό από την ιστοσελίδα https://blogs.sch.gr/sdelesvou/files/2013/02/sde.pdf.8. Υλικό από τον ιστότοπο http://mathslife.eled.uowm.gr του Χαράλαμπου Λεμονίδη.

9. Διδακτικό υλικό από σχολικούς συμβούλους Μαθηματικών.

Μπαραλός Γεώργιος http://math4educ.wordpress.com/author/baralos/

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης (http://www.p-theodoropoulos.gr/),

Μπουνάκης Δημήτριος (http://eisatopon.blogspot.gr)

10. Λογοτεχνικά βιβλία όπως το «Το θεώρημα του παπαγάλου», του Ντενί Γκετζ, μετάφραση  Τεύκρος Μιχαηλίδης και το «Πυθαγόρεια εγκλήματα» Τεύκρος Μιχαηλίδης, και τα δυο από τις εκδόσεις Πόλις

11. Βίντεο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΤ3: Animated philosophers «Πυθαγόρας» και «Έτσι βλέπω τον κόσμο» διάρκειας 25 και 30 λεπτών αντίστοιχα.

Σκοπός Να καταλάβουν τη σπουδαιότητα του Πυθαγορείου Θεωρήματος σε ολόκληρο το μαθηματικό στερέωμα από την αρχαιότητα έως σήμερα. Να δουν τη χρησιμότητα του σε πολλές εφαρμογές της ζωής (που ούτε καν φαίνεται να έχουν σχέση με αυτό π.χ. γεωγραφία και κατασκευή χαρτών). Να μπορούν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν το  Πυθαγόρειο θεώρημα για να λύνουν προβλήματα της καθημερινής τους  ζωής – εργασίας.
Στόχοι γνώσεων “1. Να διατυπώνουν το Πυθαγόρειο θεώρημα σε ορθογώνιο τρίγωνο.2. Να συνειδητοποιήσουν το Πυθαγόρειο θεώρημα ως αλγεβρική σχέση που συνδέει τα μέτρα των πλευρών.3. Να γνωρίζουν τη γεωμετρική ερμηνεία του Πυθαγορείου θεωρήματος.4. Να αποδεικνύουν το Πυθαγόρειο θεώρημα εποπτικά.5. Να διατυπώνουν το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος.6. Να κατανοήσουν πότε χρησιμοποιούν το Πυθαγόρειο θεώρημα και πότε το αντίστροφο του.”
Στόχοι ικανοτήτων “1. Να υπολογίζουν μια πλευρά όταν δίνονται οι άλλες δυο και γνωρίζουν το σχήμα.2. Να μοντελοποιούν προβλήματα (κατανόηση, μετάφραση στη μαθηματική γλώσσα, σχήμα) και να τα επιλύουν (χρησιμοποίηση Πυθ. Θεωρήματος, εύρεση δύναμης, επίλυση εξίσωσης)3. Να ελέγχουν αν ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο όταν δίνονται τα μήκη των τριών πλευρών.4. Να επιλύουν ασκήσεις και προβλήματα που βασίζονται στη γεωμετρική ερμηνεία του  Πυθαγορείου θεωρήματος.”
Στόχοι στάσεων “1. Να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον  τους για τη συγκεκριμένη ενότητα. Να καταλάβουν ότι το Πυθαγόρειο θεώρημα ήταν γνωστό και χρησιμοποιούνταν νωρίτερα και από το 5 αιώνα π.Χ. στην Αίγυπτο (αρπεδόνη) και τη Βαβυλώνα  (θραύσμα 7289 βαβυλωνιακή συλλογή του Yale που απεικονίζει ένα τετράγωνο με τη διαγώνιο του). Η βασική διαφορά με τον Ευκλείδη είναι η ΑΠΟΔΕΙΞΗ. (Πρόταση 47 βιβλίο Ι)2. Να αναπτυχθεί η παρατηρητικότητα και η συνεργασία μεταξύ τους.3.  Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Διαδικτύου για την αναζήτηση  πληροφοριών και αξιοποίηση τους.4. Να συνεχίσουν να έχουν θετική στάση για το μάθημα και να καταλάβουν την ανάγκη ύπαρξης του μαθήματος των Μαθηματικών.”
Εκπ. Τεχνικές Εισήγηση, εργασία σε ομάδες, επίδειξη, διαδικασία επίλυσης προβλήματος , φύλλο εργασίας, χειροτεχνία, χρήση υπολογιστών, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους – μουσεία σχετικών με τον Πυθαγόρα (αρχαιολογικό μουσείο Πυθαγορείου, άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι του Πυθαγορείου)
Δραστηριότητες “1. Αφόρμηση: Παρουσίαση με τη βοήθεια του Power Point φωτογραφιών του Πυθαγόρα, γραμματόσημα με τον Πυθαγόρα, έργων τέχνης με το Πυθαγόρειο θεώρημα (ζωγραφικής), λογοτεχνικών βιβλίων σχετικών με το Πυθαγόρειο Θεώρημα (Πυθαγόρεια εγκλήματα, Τεύκρος Μιχαηλίδης, η εκδίκηση του Πυθαγόρα, Αρτούρο Σανγκάλλι) και αποσπάσματα από τηλεοπτικό υλικό. Ο βίος και οι σχολές του Πυθαγόρα στη Σάμο και στον Κρότωνα. Στόχος η ενεργοποίηση  του ενδιαφέροντος μέσω ιστορικών στοιχείων –  Πυθαγόρας ο Σάμιος  – Σ.Δ.Ε. Σάμου. (1η διδακτική ώρα)2. Χρησιμοποίηση υπολογιστών:  Οι μαθητές ψάχνουν στο διαδίκτυο στη μηχανή αναζήτησης για το Πυθαγόρειο θεώρημα. (1η διδακτική ώρα)3. Εργασία σε ομάδες: Με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού Geogebra ένας εκπαιδευόμενος σχεδιάζει ένα ορθογώνιο τρίγωνο και βλέπει ταυτόχρονα με τη βοήθεια του προγράμματος τα μήκη των πλευρών. Ένα άλλο μέλος της ομάδας των 4 ατόμων αντιγράφει τις μετρήσεις στο φύλλο εργασίας ενώ τα υπόλοιπα μέλη κάνουν τους υπολογισμούς και ελέγχουν τη διαδικασία. Στόχος η διατύπωση του θεωρήματος. (2η διδακτική ώρα)4. Φύλλο εργασίας: Αλγεβρική εξάσκηση με ασκήσεις και προβλήματα. Ασκήσεις διαφορετικών τύπων κλιμακούμενης δυσκολίας. Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα επαγγέλματα και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. (2η  – 3η διδακτική ώρα)5. Διαδικασία επίλυσης προβλήματος: Επίλυση προβλήματος που στηρίζεται στη σχέση των εμβαδών των τετραγώνων με πλευρές τις πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου. Στόχος η παρουσίαση της γεωμετρικής ερμηνείας. Η  παρουσίαση της γεωμετρικής ερμηνείας μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια του Geogebra ή μέσω μιας κατασκευής με πλέξι γκλας και νερό με την κίνηση του νερού.(4η  διδακτική ώρα)6. Το παζλ του Πυθαγόρα:  Εποπτική απόδειξη (που βασίζεται στην “”κινέζικη”” απόδειξη) του θεωρήματος με το παζλ του Πυθαγόρα που υπάρχει στα βιβλιοπωλεία.  Δίνεται ένα παζλ σε κάθε θρανίο. Οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται για να τοποθετήσουν σωστά τα κομμάτια του παζλ και να «αποδείξουν» το θεώρημα. Ο εκπαιδευτής βοηθάει αν χρειάζεται παρουσιάζοντας σταδιακά τα βήματα της ίδιας απόδειξης με τη βοήθεια του Power Point ή Geogebra. (5η διδακτική ώρα)7. Εφαρμογές των Μαθηματικών σε πραγματικές καταστάσεις:   Περιγράφονται  καταστάσεις στις οποίες χρειαζόμαστε να κατασκευάσουμε ορθογώνια τρίγωνα. (Πώς ένας τεχνίτης φτιάχνει ορθές  γωνίες, γιατί δεν πέφτουν τα μολύβια από το συρτάρι του γραφείου, η αρπεδόνη, κ.τ.λ.). Στόχος η διατύπωση του αντιστρόφου του Πυθαγορείου θεωρήματος. (6η  διδακτική ώρα)8. Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Πυθαγορείου και στο άγαλμα του Πυθαγόρα. Συζήτηση.”
Αξιολόγηση Δίνονται ερωτήσεις κλειστού τύπου ώστε να γίνει ανατροφοδότηση αν χρειαστεί.

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (6)

ΣΔΕ Χίου
Εκπαιδευτής Χαβιάρα Κατερίνα
Επιστημονικό πεδίο Φυσικές επιστήμες
Περιγραφή Εμβόλια
Ώρες 6
Πηγές “http://www.paidiatros.com/children/General-knowledge-vaccines/  (γενικές γνώσεις περί εμβολίων και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Περιέχει και βίντεο).http://www.sfee.gr/files/medicine/Priorix%20Tetra%20SPC%2021-9-10.pdf(εκτενής περιγραφή όλων των χαρακτηριστικών ενός εμβολίου, όπως αυτά δίνονται από την εταιρεία παρασκευής του).http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=505940 (άρθρο που παρουσιάζει τις προσπάθειες των ερευνητών να παρασκευάσουνε εμβόλιο κατά του AIDS)Ιδανικά, ως “”ζωντανή”” πηγή θα μπορούσε να προσκληθεί στο Σχολείο ένας παιδίατρος ή φαρμακοποιός στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα θέσουν τις ερωτήσεις που έχουν προετοιμάσει. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αφόρμηση για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.”
Σκοπός Να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην αναγκαιότητα των εμβολίων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Στόχοι γνώσεων Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τι είναι τα εμβόλια, γιατί είναι χρήσιμα, γιατί εκτελούνται σε δόσεις, γιατί δεν πρέπει να αμελούνται. Επίσης, για ποιό λόγο θα πρέπει να εφαρμόζουν το πρόγραμμα εμβολιασμών στα παιδιά τους και πότε θα πρέπει να γίνονται εμβόλια σε ενήλικες. Τέλος, να κατανοήσουν για ποιό λόγο είναι σημαντικές οι προσπάθειες των επιστημόνων να βρουν εμβόλια εναντίον ανίατων ή χρόνιων ασθενειών.
Στόχοι ικανοτήτων Να είναι ικανοί οι εκπαιδευόμενοι να περιγράφουν τι περιέχουν τα εμβόλια, ποιά εμβόλια και γιατί είναι υποχρεωτικά. Επίσης, να είναι ικανοί να εξηγήσουν ορισμένες αναμενόμενες παρενέργειες των εμβολίων. Τέλος, αναμένουμε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να κατανοήσουν οτι οι σοβαρές παρενέργειες των εμβολίων είναι στατιστικά πολύ λιγότερο πιθανές από την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος βαριά από την αντίστοιχη ασθένεια.
Στόχοι στάσεων Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι θετική στάση απέναντι στα εμβόλια, να είναι συνεπείς στον εμβολιασμό των παιδιών τους και να παροτρύνουν και τους οικείους τους να μην αμελούν τους εμβολιασμούς των παιδιών σύμφωνα με το πρόγραμμα που υποδεικνύει ο παιδίατρος και αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας.
Εκπ. Τεχνικές “α) Καταιγισμός ιδεώνβ) Συνέντευξη από ειδικό (εάν υπάρχει η δυνατότητα) με πρόσκληση στο Σχολείο ή με επίσκεψη σε ιδιωτικό Ιατρείο, Νοσοκομείο κλπ.γ) Συγκρότηση ομάδων εργασίας για το σχολιασμό σχετικών άρθρων (βρίσκονται εύκολα στον Τύπο ή στο διαδίκτυο, ειδικά για νεότερα εμβόλια π.χ. κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας).δ) Επίδειξηε) Εισήγηση”
Δραστηριότητες “α) Καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευομένων σχετικά με τα εμβόλια, πριν και μετά από τη μετάδοση των σχετικών γνώσεωνβ) Σχολιασμός των σχετικών άρθρων και βίντεογ) Προετοιμασία των ερωτήσεων που θα τεθούν στον ειδικό (γιατρό, φαρμακοποιό), και μετά τη συνέντευξη με αυτόν, σχολιασμός των απαντήσεωνδ) Σε κάθε ομάδα εργασίας δίνεται ένα ενημερωτικό φυλλάδιο διαφορετικού εμβολίου και ζητείται να βρεθούν ορισμένα δεδομένα του που αφορούν το χρήστη του και όχι τους ιατρούς.ε) Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να βρούν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα από το βιβλιάριο υγείας παιδιού.στ) Οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν στο διαδίκτυο αξιόπιστη πληροφόρηση από έγκυρες ιστοσελίδες, σχετικά με τα εμβόλια.ζ) Κάθε ομάδα εργασίας αναλαμβάνει να παρουσιάσει βασικές πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο εμβόλιο, τις οποίες μπορεί να αντλήσει από το διαδίκτυο (π.χ. πότε γίνεται το εμβόλιο, εάν έχει αναμνηστική δόση, τι παρενέργειες εμφανίζει κλπ.)”
Αξιολόγηση “α) Μέσω ενός φύλλου εργασίας με διάφορες εφαρμογές (π.χ. συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση κλπ)β) Μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων, όπου μια ομάδα εκπαιδευόμενων θα προσπαθεί να πείσει την άλλη ομάδα σχετικά με την αξία και την αναγκαιότητα των εμβολίων.”

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (7)

ΣΔΕ Μυτιλήνης
Εκπαιδευτής ΑΘΗΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ
Επιστημονικό πεδίο Μαθηματικά
Περιγραφή “Μετρήσεις μεγεθών: μήκος, εμβαδόν, όγκοςΗ καθημερινή ζωή “”επιβάλει”” τη γνώση βασικών μεγεθών μιας και μας φέρνει συχνά σε επαφή με αυτά. Αποσαφήνιση των εννοιών μήκος σε σχέση με την απόσταση, τις ευθείες και τα ευθύγραμμα τμήματα, του εμβαδού για την έκφραση της μέτρησης επιφανειών και του όγκου για τον χώρο που καταλαμβάνει ένα σώμα.”
Ώρες 3
Πηγές “Μαθηματικά Α Γυμνασίου ΟΕΔΒΣχολικό Βιβλίο Μαθηματικά Δ Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού ΙνστιτούτουΠληροφορίες από το Διαδίκτυο”
Σκοπός Η κατανόηση και διάκριση των παραπάνω μεγεθών και η εφαρμογή της γνώσης στην καθημερινή επίλυση προβλημάτων.
Στόχοι γνώσεων “Η κατανόηση των μεγεθών και των μονάδων μέτρησηςΗ διάκριση των μεγεθών μεταξύ τους”
Στόχοι ικανοτήτων “Η εφαρμογή των γνώσεων στην επίλυση προβλημάτων.Η μετατροπή των μεγεθών σε πολλαπλάσια και υποδιαιρέσεις των μονάδων μέτρησης.Η χρήση των κατάλληλων μονάδων για τη μέτρηση κάθε μεγέθους.”
Στόχοι στάσεων Μέσα από ένα παράδειγμα: Οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν τους κατάλληλους υπολογισμούς για ιδιοκτησίες τους ώστε να τις οριοθετήσουν με σωστό τρόπο και να μην έχουν προβλήματα με γειτονικές ιδιοκτησίες.
Εκπ. Τεχνικές “ΕισήγησηΕργασία σε ομάδεςΜελέτη περίπτωσηςΠροσομοίωση”
Δραστηριότητες “1. Οι εκπαιδευόμενοι έλυσαν ασκήσεις μετατροπών μεγεθών μήκους, εμβαδού και όγκου.2. Ένας εκπαιδευόμενος εκθίασε το πρόβλημα για την οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του. Ανέφερε τις διαστάσεις της ιδιοτησίας και η τάξη τον βοήθησε να υπολογίσει την περίμετρο και το εμβαδόν.3. Μετρήσαμε το μήκος του θρανίου, του βιβλίου, το ύψος της πόρτας, το εμβαδό του πίνακα και του πατώματος της τάξης. Μετατρέψαμε τον όγκο ενός αναψυκτικού σε κυβικά μέτρα και λίτρα και την απόσταση πόλεων στο χάρτη σε μέτρα, εκατοστά και χιλιοστά.4. Βγήκαμε στην αυλή του σχολείου με σχοινιά και σχηματίσαμε το τετραγωνικό και κυβικό μέτρο και σχήματα που μετρήσαμε το μήκος και το εμβαδόν τους.”
Αξιολόγηση Οι εκπαιδευόμενοι αποσαφήνισαν και κατανόησαν τα μεγέθη και έμαθαν να χρησινοποιούν την κατάλληλη μονάδα για να μερήσουν ένα μέγεθος. Επίσης, έλυσαν πρακτικά καθημερινά προβλήματα.

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (8)

ΣΔΕ Μυτιλήνης
Εκπαιδευτής Ψαρρού Ταξιαρχούλα
Επιστημονικό πεδίο Μαθηματικά
Περιγραφή “Εμβαδά σχημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι σε αυτή την ενότητα θα μάθουν για το εμβαδόν του ορθογωνίου, του τετραγώνου και του τριγώνου.Εκτός από τον τρόπο που θα μπορούν να υπολογίζουν το εμβαδόν των σχημάτων, θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις πλευρές, την διαφορά τετραγώνου με το ορθογώνιο, το ύψος τριγώνου. “
Ώρες 3
Πηγές Αρχικά εξηγούμε στην τάξη τα σχήματα, εξηγούμε ποιές είναι οι πλευρές των σχημάτων και στην συνέχεια εξηγούμε τον τρόπο υπολογισμών των εμβαδών. Βασιζόμαστε σε σημειώσεις όπου έχω ετοιμάσει για τον σκοπό αυτό, και εφόσον εξηγήσουμε την θεωρία, προχωράμε σε απλές ασκήσεις και πάλι με την βοήθεια υλικού που διανέμεται στους μαθητές. Οι ασκήσεις αυτές γίνονται εφόσον πρώτα χωριζονται  οι μαθητές σε ομάδες των 2-3 ατόμων.
Σκοπός Ο σκοπός της ενότητας είναι οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα σχήματα και να μπορούν να υπολογίζουν τα εμβαδά αυτών των σχημάτων.
Στόχοι γνώσεων “Να αναγνωρίζουν τα σχήματαΝα αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων (πλευρές, γωνίες)Να υπολογίζουν το εμβαδόν του τριγώνου, του τετραγώνου και του ορθογωνίου”
Στόχοι ικανοτήτων “Να μπορούν να αναγνωρίσουν το σχήμα της αίθουσαςΝα μπορούν να ανγνωρίσουν το σχήμα του θρανίουΝα μπορούν να αναγνωρίσουν το σχήμα της σήμανσης πινακίδων στον δρόμοΝα είναι σε θέση να υπολογίσουν το εμβαδόν της αίθουσας, του θρανίου ή ενός οποιοδήποτε άλλου ορθογωνίου, τετραγώνου ή τριγώνου”
Στόχοι στάσεων “Να μπορούν να διακρίνουν ότι ο υπολογίσμός των εβδαδών βασίζεται σε μαθηματικούς κανόνες, τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουνΝα κατανοήσουν ότι κάθετι σχεδόν στα μαθηματικά βασίζεται σε θεωρήματα και μαθηματικούς τύπουςΝα αναπτύξουν κριτική ικανότητα για κάποια δουλειά μελλοντικά (Παράδειγμα, αν κάποιος θελήσει να τους αναθέσει να βάλουν πλακάκια σε ένα ορθογώνιο δάπεδο, και γνωρίζουν την τιμή του τετραγωνικού μέτρου να είναι σε θέση να κρίνουν αν το εμβαδόν που θα πλακωστρωθεί είναι μικρό ή μεγάλο και επομένως αν το ποσό για το οποίο θα πληρωθούν είναι αντάξιο της δουλειάς τους)”
Εκπ. Τεχνικές Μετα την εξήγηση της θεωρίας στην τάξη, με την βοήθεια βιντεοπροβολέα, όπου οι μαθητές είδανε τα σχήματα αυτά, και μετά τις απλές ασκήσεις που έκαναν στην τάξη, κάνουμε μια δραστηριότητα στο πεδίο. Η δραστηριότητα πεδίου γίνεται στον αύλιο χώρο του σχολείου.
Δραστηριότητες “Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων. Διανέμονται σχοινιά στην κάθε ομάδα, βγαίνουμε στον αύλιο χώρο του σχολείο και εκεί τους ζητείται με τα σχοινιά να να σχηματίσουν στο δάεδο ένα ορθογώνιο. Στην συνέχεια διανέμεται ένα μέτρο στην κάθε ομάδα και οι μαθητές μετράνε τις πλευρές του ορθογωνίου. Το ίδιο κάνουν και για το τετράγωνο και για το τρίγωνο. Στην συνέχεια μπαίνουμε στην τάξη και το μετράμε τις πλευρές της έδρας, της αίθουσας, του πίνακα.Αναγνωρίζουμε τα σχήματα τα οποία μετρήσαμε τις διαστάσεις, σημειώνουμε τις διαστάσεις σε χαρτί και έπειτα οι ομάδες υπολογίζουν το εμβαδόν των σχημάτων. Η ομάδα που έχει υπολογίσει το εμβαδόν σωστά επιβραβεύεται με γλυκά!”
Αξιολόγηση Στο τέλος της δεύτερης ώρας ακολουθεί αξιολόγηση της διαδικασίας. Διανέμονται φυλλα εργασίας στους μαθητές οι οποίοι καλούντε να απαντήσουν σε ερωτήσεις Σωστού- Λάθους και να επιλύσουν μια άσκηση υπολογίζοντας τα εμβαδά των εν λόγω σχημάτων σε εκατοστά.

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (9)

ΣΔΕ
Εκπαιδευτής
Επιστημονικό πεδίο Περιβάλλον
Περιγραφή Διαχείριση απορριμμάτων – ανακυκλωση
Ώρες 6
Πηγές “Αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμούΔιαδίκτυοΕνημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το θέμα”
Σκοπός Η κατανόηση της σχέσης της ανακύκλωσης και του περιβαλλοντικού προβλήματος που δημιουργούν τα απορρίμματα και η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων.
Στόχοι γνώσεων “1. Να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα της αύξησης των σκουπιδιών και τις συνέπειές του στον πλανήτη μας.2. Να αντιληφθούν ότι η ανακύκλωση είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης των σκουπιδιών και εξοικονόμησης των πρώτων υλών από τις οποίες παρασκευάζονται τα ανακυκλώσιμα είδη.”
Στόχοι ικανοτήτων “1.Να αναγνωρίζουν τα ανακυκλώσιμα προϊόντα και να τα τοποθετούνστους αντίστοιχους κάδους2.Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, συμμετέχοντας έμπρακτα στην Ανακύκλωση”
Στόχοι στάσεων “1. Να αντιληφθούν ότι ο καθένας μας έχει ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και δυνατότητα να βοηθήσει στη διάσωσή του.2.Να ευαισθητοποιήσουν τις οικογένειές τους και τα μέλη της τοπικής κοινωνίας.”
Εκπ. Τεχνικές Εισήγηση και μέθοδος σχεδίων εργασιών
Δραστηριότητες “Προβολή ντοκιμαντέρΠροβολή εικόνων και παρουσίασης για την ανακυκλωσηΣυζήτησηΕκπαιδευτικά παιχνίδια διαχωρισμού υλικών σε 4 ρεύματα στην αυλήΕπίσκεψη στη μονάδα αποθήκευσης και  δεματοποιησης ανακυκλώσιμων υλικώνΦυλλά εργασίαςΔημιουργία σλόγκαν για την ανακυκλωση “
Αξιολόγηση “Αξιολογήθηκε το αρχικό γνωστικό υπόβαθρο των εκαπιδευομενων, η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, η συνεργασία των εκπαιδευομενων μεταξύ τουςΟι προϋπάρχουσες γνώσεις (με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου)Η αποκτηση νέων γνώσεων και οι σχετικές συμπεριφορές των εκπαιδευομενων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ενότητας  (με την παρατήρηση και καταγραφή τους)Η τελική αξιολόγηση έγινε με ερωτηματολόγια και φύλλα εργασίας “

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (10)

ΣΔΕ Μυτιλήνης
Εκπαιδευτής Ελένη Παπαδοπούλου
Επιστημονικό πεδίο Ελληνικά
Περιγραφή “Η καταγωγή των λέξεων: Παραγωγή & Σύνθεση.Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να μιλάς αλλά και να γνωρίζεις καλά τη γλώσσα σου. Ο καλός χρήστης μιας γλώσσας έχει στα χέρια του ένα σημαντικό ”όπλο”” επικοινωνίας και μπορεί να αντιληφθεί ευκολότερα τα όσα συμβαίνουν γύρω του.Μαθαίνουμε για τις απλές λέξεις, τις παράγωγες, τις σύνθετες και κάνουμε λόγο για οικογένειες λέξεων.”
Ώρες 4
Πηγές “Νεοελληνική ΓραμματικήΕλληνικό Ετυμολογικό και Ερμηνευτικό ΛεξικόΛεξικό ‘ΟρωνΔιαδίκτυο”
Σκοπός Να γίνεται σωστή χρήση της ελληνικής & να υπάρξει εμπλουτισμός του νεοελληνικού λεξιλογίου.
Στόχοι γνώσεων “Να κατανοηθούν βασικοί κανόνες γραμματικής & ορθογραφίας.Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι το μηχανισμό της ελληνικής γλώσσας για την παραγωγή & τη σύνθεση των λέξεων.Να αναγνωρίσουν τη συνέχεια της ελληνικής ανά τους αιώνες (αρχαία-βυζαντινά-νεοελληνικά έως σήμερα).Να συγκρατήσουν τους βασικούς κανόνες για την ορθή γραφή των λέξεων.”
Στόχοι ικανοτήτων “Να χρησιμοποιούν (νέες) παράγωγες και σύνθετες λέξεις στο λόγο τους.Να τις γράφουν σωστά.Να αναγνωρίζουν τις παράγωγες & σύνθετες λέξεις στο περιβάλλον (εφημερίδα, επιγραφές, νομικά κείμενα, έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών).”
Στόχοι στάσεων “Να αντιληφθούν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.Να μη φοβούνται να χρησιμοποιήσουν ασύνηθεις παράγωγες και σύνθετες λέξεις στο λόγο τους.Να είναι σε θέση να κατανοούν περισσότερες μορφές κειμενικών ειδών & ειδών λόγου.Να απομυθοποιήσουν το γεγονός ότι στη γλώσσα μας υπάρχουν πολλές δυσνόητες λόγιες λέξεις και εκφράσεις.”
Εκπ. Τεχνικές “Καταιγισμός Ιδεών και Εμπλουτισμένη Εισήγηση.Εργασία σε Ομάδες (Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος).”
Δραστηριότητες “Εντός τάξης:Ασκήσεις γραμματικής.Ασκήσεις κατανόησης κειμένου.Εντοπισμός λέξεων & διαχωρισμός σε μέρη και συνθετικά.Εκτός τάξης:Συγκέντρωση λέξεων από τους εκπαιδευόμενους και παρουσίασή τους στην τάξη σε επόμενη διδακτική ώρα. Σημασία-προέλευση.”
Αξιολόγηση “Ικανοποιητική πορεία μαθήματος – ελκύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν αυτοπεποίθηση & αυξάνει η αυτοεκτίμησή τους.Ο στόχος επιτυγχάνεται όταν η διαδικασία δε σταματά στις 4 διδακτικές ώρες, αλλά συνεχίζεται και ως βίωμα (ασυναίσθητα πια).”

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (11)

ΣΔΕ Χίου
Εκπαιδευτής Ευστάθιος Καλδής
Επιστημονικό πεδίο Πληροφορικός
Περιγραφή “Αρχεία και φάκελοι. Μαθαίνοντας για τον κόσμο μέσω της φωτογραφίας.1. Δημιουργία φακέλων.2. Αρχείο, είδη αρχείων, επεκτάσεις αρχείων.3. Αποθήκευση αρχείων σε φάκελο.4. Μετακίνηση και αντιγραφή αρχείων. Αντιγραφή εικόνων από τη φωτογραφική μηχανή στο σκληρό δίσκο.”
Ώρες 6
Πηγές “http://www.trekearth.com/”
Σκοπός Να έρθουν οι εκπαιδευόμενοι σε επαφή με φάκελους και αρχεία όχι με παθητικό τρόπο αλλά με δημιουργικό έτσι ώστε αποκτώντας σχετικές δεξιότητες να μπορούν να τα εντάξουν σε καθημερινές τους ανάγκες.
Στόχοι γνώσεων “1. Να γνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους αρχείων, τις ιδιότητές τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις διαφορές τους.2. Να προσδιορίζουν το είδος του αρχείου.3. Να καταλαβαίνουν τις διαφορές αρχείων και φακέλων.4. Να αναγνωρίζουν από την επέκταση ενός αρχείου με ποιες εφαρμογές ανοίγει.”
Στόχοι ικανοτήτων “1. Να δημιουργούν και να χειρίζονται αρχεία και φάκελους.2. Να συλλέγουν εικόνες από το internet.3. Να σκανάρουν εικόνες.4. Να περνούν φωτογραφίες από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον Η/Υ.5. Να αποθηκεύουν video  από το internet στον Η/Υ.”
Στόχοι στάσεων “1. Να αντιληφτούν την χρησιμότητα της οργάνωσης και της ταξινόμησης της δουλειάς τους.2. Να απομυθοποιήσουν την χρήση του Η/Υ και να την εντάξουν στις καθημερινές τους ασχολίες.3. Να αισθανθούν “
Εκπ. Τεχνικές “1η φάση. (1 ώρα). Εμπλουτισμένη Εισήγηση, Επίδειξη, Καταιγισμός ιδεών.2η φάση. (2 ώρες). Πρακτική άσκηση. Εξάσκηση.3η φάση. (2,5 ώρες). Εργασία σε ομάδες.4η φάση (0,5 ώρες). Καταιγισμός ιδεών.”
Δραστηριότητες “1. Καταιγισμός ιδεών με ερώτημα καθημερινές εργασίες στον Η/Υ με χρήση αρχείων και φακέλων.2. Πρακτική άσκηση με φάκελους και αρχεία.3. Εργασία σε ομάδες.Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες που η κάθε μια διαλέγει από μια ήπειρο. Μετά το κάθε μέλος της ομάδας διαλέγει από μια χώρα της ηπείρου. Φτιάχνει ένα φάκελο και από την ιστοσελίδα http://www.trekearth.com/  ή αλλού διαλέγει σχετικές εικόνες και τις αποθηκεύει στον φάκελό του. Όλα τα μέλη της ομάδας μαζί επιλέγουν τις καλύτερες φωτογραφίες και με usb flash drive τις μεταφέρουν σε έναν Η/Υ, όπου διαλέγουν τις καλύτερες 20. Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις φωτογραφίες της στην ολομέλεια.”
Αξιολόγηση Καταιγισμός ιδεών με ερώτηση “Φάκελοι που θα φτιάχνατε στον σκληρό δίσκο για την οργάνωση των εργασιών σας.”

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (12)

ΣΔΕ Σάμου
Εκπαιδευτής Δημήτρης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Επιστημονικό πεδίο Ελληνικά
Περιγραφή Τοπική Ιστορία και Ιστορία της καθημερινότητας κατά την περίοδο της Ιταλογερμανικής Κατοχής στη Σάμο.
Ώρες 9
Πηγές “Δημοσιευμένες μελέτες και σχετική βιβλιογραφία.Προφορικές μαρτυρίες συγγενών των εκπαιδευομένων. Οικογενειακά φωτογραφικά αρχεία των εκπαιδευομένων.Κινηματογραφικά επίκαιρα.Διαδίκτυο.”
Σκοπός “Α. Η βιωματική προσέγγιση της τοπικής Ιστορίας και η κατανόηση του παρελθόντος ως ερευνητικό ζητούμενο -ως ερώτημα που ζητάει απάντηση- και όχι ως δεδομένο που έχει απαντηθεί οριστικά και αμετάκλητα.Β. Η “”επιστροφή”” των εκπαιδευομένων στις ζωντανές πηγές της Ιστορίας μέσω των πιο ηλικιωμένων συγγενών τους, η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων με κέντρο τις ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές, η συνειδητοποίηση της ιστορικότητας του καθενός μας.  “
Στόχοι γνώσεων Η εκμάθηση και γνώση των κρίσιμων ιστορικών εξελίξεων που συνέβησαν στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τη Σάμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940.
Στόχοι ικανοτήτων “Η εξοικείωση με τη σχετική βιβλιογραφία για την απάντηση των ιστορικών ερωτημάτων. Η εξοικείωση με το διάβασμα και την καταφυγή στις γραπτές πηγές.Η γνωριμία με το Αρχείο.Η χρήση του διαδικτύου για ερευνητικούς σκοπούς.Η γνώση της τεχνικής της συνέντευξης.”
Στόχοι στάσεων “Η αναζήτηση των ερωτημάτων και η συγκρότηση των απαντήσεων.Η προσπάθεια ερμηνείας του παρελθόντος και η απόρριψη της τετελεσμένης απάντησης. Η απομυθοποίηση ιστορικών εννοιών. Η προσέγγιση ζωντανών πηγών της ιστορίας μέσω των ανθρώπων που την έζησαν. Η προσέγγιση των παλιότερων με τους νεότερους. Η αίσθηση της κοινής μοίρας των ανθρώπων. Η έναρξη ενός διαλόγου με τους φορείς μνήμης και η αμοιβαία κατανόηση. “
Εκπ. Τεχνικές “Εμπλουτισμένες εισηγήσεις.Καταιγισμός Ιδεών.Εργασία σε ομάδες.Προσομοίωση.Μελέτη περίπτωσης.”
Δραστηριότητες Κατάρτιση χρονολόγιου από πηγές. Ανατύπωση φωτογραφιών από βιβλία. Αναζήτηση σχετικών φωτογραφιών από οικογενειακά αρχεία. Σχολιασμός των φωτογραφιών. Χωρισμός σε ομάδες και συνάντηση με ηλικιωμένους. Ηχογράφηση συνεντεύξεων. Παρουσίαση συνεντεύξεων στην τάξη. Σχολιασμός. Επίσκεψη στα ΓΑΚ/Αρχεία Σάμου. Παρουσίαση των συλλογών των ΓΑΚ. Συγκέντρωση υλικού. Καταγραφή εντυπώσεων.
Αξιολόγηση Επιτυχημένη στο βαθμό που προσέγγισε αρκετούς από τους στόχους της ενότητας. Τα διαφορετικά επίπεδα γνώσης των εκπαιδευομένων για το αντικείμενο -που έφταναν μέχρι την πλήρη άγνοια- δημιούργησε δυσκολίες στην αρχή κυρίως της δράσης. Το τελικό αποτέλεσμα αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους εκπαιδευόμενους. Μετά το τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι συνέχισαν με δική τους πρωτοβουλία τις δράσεις και σκοπεύουν σε μια ημερίδα με θέμα το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την ενότητα αυτή.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (13)

ΣΔΕ Μυτιλήνης
Εκπαιδευτής Σαραντινού Κατερίνα
Επιστημονικό πεδίο Ελληνικά
Περιγραφή Η γλώσσα στο Δημόσιο Τομέα
Ώρες 3
Πηγές “Υποστηρικτικό υλικό ΚΕΕΑπομνημονεύματα ΒάρναληΔιαδίκτυοΥπεύθυνες Δηλώσεις, αιτήσεις, οπτικοακουστικό υλικό “
Σκοπός Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με ποικίλα κειμενικά είδη σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις και η συνειδητοποίηση ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη.
Στόχοι γνώσεων “Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιοΝα διακρίνουν τα κειμενικών ειδώνΝα ξεχωρίζουν τη δομή των κειμένωνΝα παράγουν κείμενα ενταγμένα στην επικοινωνιακή περίσταση”
Στόχοι ικανοτήτων “Να εξοικειωθούν με την τυπολογία του δημοσίου τομέαΜε ευχέρεια να συμπληρώνουν ΥΔ και αιτήσεις για διαφορετικούς σκοπούςΝα κανονοούν τη σημασία της έκφρασης γραπτής διαμαρτυρίας”
Στόχοι στάσεων “Να αποτινάξουν  το φόβου επικοινωνίας με τους δημόσιους / επίσημους φορείςΝα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τουςΝα επιλέγουν τη γραπτή επικοινωνία ως μέσο αντίδρασηςΝα συνειδητοποιήσουν ότι το δικαίωμα δεν είναι παραχώρηση”
Εκπ. Τεχνικές Ομαδοσυνεργατική, επίδειξη, κατευθυνόμενος διάλογος, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση
Δραστηριότητες “Οι εκπαιδευόμενοι σε πρώτη φάση με κατευθυνόμενο διάλογο κινητοποιούνται στο να εκφράσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με την επαφή τους με τους επίσημους/δημόσιους φορείς.Οι ομάδες έρχονται σε επαφή με διάφορα είδη κειμένων (ΥΔ, αίτηση, παράπονο, λογοτεχνικό κείμενο με αντίστοιχο θέμα)Με προσομοίωση οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν (οι πιο εξοικειωμένοι βοηθούν) αντίστοιχα έντυπα.Σε σημεία γίνεται από τον εκπαιδευτική γλωσσική εξομάλυσνη και διασάφησηΣε παιχνίδι ρόλων 1 ομάδα επιλέγει την προφορική σύγκρουση/ αντιπαράθεση με τον φορέα (αντιπαράθεση με υπάλληλο, αντιπαράθεση με προϊστάμενο, ταπείνωση πολίτη)και άλλη την γραπτή και πάλι με παιχνίδι ρόλων ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής γραπτού αιτήματος (πρωτοκόλληση, νομοθετικό πλαίσιο αναμονής , δικαίωση πολίτη)”
Αξιολόγηση “Οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες συμπληρώνουν /  συντάσσουν επίσημα έγγραφα και δίνουν συνώνυμα σε πιο επίσημο ύφος.Οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες μεταβαίνουν στο ΚΕΠ και διατυπώνουν γραπτώς ένα παράπονο/αίτημα/ προς μια υπηρεσία ή το δήμο το οποίο πρωτοκολλείται κανονικά.”

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (14)

ΣΔΕ
Εκπαιδευτής
Επιστημονικό πεδίο Κοινωνικός
Περιγραφή “””Η μαθησιακή διαδικασία””- Η έννοια της μάθησης. Σφαιρική αντιμετώπιση της έννοιας αυτής. Ο άνθρωπος αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα με το περιβάλλον.Λίγα λόγια για το ρόλο του εγκεφάλου.Πως μαθαίνουμε (θεωρίες μνημονικών τεχνικών); Γιατί μαθαίνουμε (ο άνθρωπος είναι φιλοπερίεργο ον, κίνητρα); Πότε μαθαίνουμε (πόσο μας αφορά η γνώση, βιωματική μάθηση); Ποιος μας διευκολύνει στη μαθησιασή διδασκαλία (ο νέος ρόλος του διευκολυντή δασκάλου); Ποιές οι πηγές μας (βιβλία, περιοδικά, ιντερνετ, διηγήσεις άλλων, προσωπική εμπειρία); Ποιοι άλλοι παράγοντες υπεισέρχονται στη διαδικασία της μάθησης (φυσιολογία, συναισθήματα);- Η μαθησιακή διαδικασία στον ενήλικα.Τι αλλάζει; “
Ώρες 4
Πηγές “- “”Η ανάπτυξη των παιδιών””, Cole & Cole- “”Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων””, 3η Λυκείου- “”Εκπαιδευτική Ψυχολογία””, Woolfolk Anita”
Σκοπός Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με την έννοια της μάθησης και τους διαφορετικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στη θέση του εκπαιδευόμενου, να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αποκτήσουν μια δυναμική στάση απέναντι σε αυτά. Να νοιώσουν ικανοί να μάθουν. Οι γνώσεις να γίνουν κτήμα τους. Να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στη μαθησιακή διαδικασία.
Στόχοι γνώσεων “Να είναι σε θέση οι μαθητές να ορίζουν την έννοια της μάθησης.Να είναι σε θέση να γνωρίζουν την έννοια του συστήματος.Να γνωρίζουν το πως, γιατί, πότε, ποιός, που, τι, της μαθησιακής διαδικασίας.Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς παράγοντες που υπεισέρχονται στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και την στενή αλληλοσύνδεσή τους.Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την επικρατέστερη μνημονική τεχνική. “
Στόχοι ικανοτήτων “Να είναι σε θέση να συντάσσουν ένα κείμενο απαριθμώντας τους παράγοντες που υπεισέρχονται στη μαθησιακή διαδικασία.Να είναι σε θέση να αλλάξουν τη φυσιολογία τους (διατροφή, στρες, άσκηση).Να είναι σε θέση να ενεργοποιούν τα κίνητρά τους για μια καλύτερη μαθησιακή πορεία.Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν μνημονικές τεχνικές στην καθημερινή τους ζωή. “
Στόχοι στάσεων “Να απομυθοποιήσουν την επικρατούσα σκέψη “”οι ενήλικές δεν μπορούν να αφομοιώσουν νέες γνώσεις””.Να αισθάνονται σίγουροι και ικανοί απέναντι στη μαθησιακή διδασκαλία.Να κινητοποιούνται απέναντι στα εμπόδια. “
Εκπ. Τεχνικές Διδασκαλία με χρήση σημειώσεων του προγράμματος power point. Συζήτηση στην τάξη σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευόμενοι στη μάθησιακή διδασκαλία. Αφήγηση προσωπικών ιστοριών. Ο ρόλος της μνήμης, ο ρόλος των συναισθημάτων, ο ρόλος της φυσιολογίας του σώματος, ο ρόλος του βιώματος στη μάθηση.
Δραστηριότητες Στο τελευταίο μάθημα μπορούν να χωριστούν σε 2- 3 ομάδες και να επισημάνουν τα εμπόδια που συνάντησαν εκείνοι στη μάθησιακή διαδασκαλία των 3 προηγούμενων μαθημάτων. Τι τεχνικές χρησιμοποίησαν για απομνημόνευση; Αφορούσαν τα μαθήματα γνώση που τους ενδιέφερε; Ποια τα κίνητρά τους να μάθουν; Ποια ήταν η κατάσταση της φυσιολογίας τους κατά τα προηγούμενα μαθήματα; Τους διευκόλυνε ο καθηγητής;
Αξιολόγηση Η δραστηριότητα αξιολόγησης είναι καθαρά βιωματική. Σε αυτό συνίσταται και η επιτυχία της.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (15)

ΣΔΕ
Εκπαιδευτής
Επιστημονικό πεδίο Ελληνικά
Περιγραφή “””Όλοι γελούσαν όταν έλεγα ότι θέλω να σπουδάσω””Εμπειρίες εκπαιδευόμενων και αποφοίτων ΣΔΕ.”
Ώρες 6
Πηγές “α) Δημοσιογραφικό κείμενο-συνέντευξη ‘Ελευθεροτυπία 20-8-08″” με τίτλο “”Όλοι γελούσαν όταν έλεγα ότι θέλω να σπουδάσω””β) Δικτυακοί τόποι Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας από άλλες πόλεις.γ) Μαρτυρίες αποφοίτων ΣΔΕ Χίου.”
Σκοπός Καλλιέργεια προφορικής και γραπτής έκφρασης των εκπαιδευομένων για οικεία και προσωπικά θέματα όπως είναι η απόφασή τους να συνεχίσουν το σχολείο στην ενήλικη ζωή τους
Στόχοι γνώσεων “Εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με δημοσιογραφικά κείμενα.Να εκπαιδευτούν στην ανάγνωση μεγάλων κειμένων με εναλλαγή προσώπων και να αναγνωρίζουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μέσα σ’αυτά.Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.Να παράξουν γραπτό και προφορικό λόγο.”
Στόχοι ικανοτήτων “Να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους ως μαθητές ΣΔΕ και να την εκφράσουν προφορικά και γραπτά.Να οργανώνουν ερωτήματα προκειμένου να λάβουν πληροφορίες από κάποιον συνομιλητή.Να ανατρέχουν στο διαδίκτυο και να προβαίνουν σε συγκρίσεις με εμπειρίες άλλων εκπαιδευόμενων ΣΔΕ.”
Στόχοι στάσεων “Να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι τη σπουδαιότητα της δεύτερης ευκαιρίας στη μάθηση, να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν την ικανότητα να θέτουν στόχους και να τους πραγματοποιούν.Να απομυθοποιήσουν το φόβο τους για την κριτική που υφίστανται από το οικείο περιβάλλον τους για την απόφασή τους να συνεχίσουν το σχολείο.Να “”μοιραστούν”” με τους συνεκπαιδευόμενους τους τις σκέψεις και τους στόχους τους.”
Εκπ. Τεχνικές “Εμπλουτισμένη εισήγησηΕργασία σε ομάδες,Παιχνίδι ρόλων.”
Δραστηριότητες “Αφόρμηση από συνέντευξη αποφοίτου ΣΔΕ που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Γλωσσική εξομάλυνση και κατανόηση του κειμένου.Γλωσσικές ασκήσεις.β) Οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέτρεξαν στο διαδίκτυο μελετώντας αναλογες περιπτώσεις αποφοίτων ΣΔΕ.γ) Οι εκπαιδευόμενοι σε ζευγάρια που επέλεξαν οι ίδιοι προχώρησαν στη σύνταξη συνέντευξης -παίζοντας ρόλους δημοσιογράφου και συνεντευξιαζόμενου- που αφορούσε την απόφασή τους να επιστρέψουν στα θρανία.

δ) Οι εκπαιδευόμενοι συνάντησαν παλαιότερους αποφοίτους του ΣΔΕ και έμαθαν πως το σχολείο επηρέασε τη ζωή τους και ποιους δρόμους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς τους άνοιξε.”

Αξιολόγηση Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της ενότητας εκφράζονται πιο άνετα για την απόφαση τους αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησαν για να έρθουν στο ΣΔΕ. Εχουν λιγότερες αναστολές να αναφερθούν σε προσωπικά βιώματα “υποτίμησης” που έχουν υποστεί επειδή δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Συχνά, μετά το τέλος της ενότητας, ζητούν περισσότερες πληροφορίες για τη συνέχιση των σπουδών τους και εμφανίζονται πολύ πιο αποφασισμένοι να κάνουν το επόμενο βήμα.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (16)

ΣΔΕ  Μυτιλήνης
Εκπαιδευτής  Ευθυμία Πετανίδου
Επιστημονικό πεδίο Κοινωνικός
Περιγραφή Η δουλεία και η σημασία της στην Αρχαία Ελλάδα
Ώρες 3
Πηγές “Το βιβλίο <<Jean Andreau Reymond Descat:Δούλος στην Ελλάδα και τη Ρώμη>>.Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο.”
Σκοπός Να συνειδητοποιήσουν ότι ο κοινωνικά<<αόρατος άνθρωπος>>, ο δούλος, είναι μια κοινωνική πραγματικότητα πολύ πιο σημαντική απο όσο πιστεύουμε
Στόχοι γνώσεων Να μπορούν να διακρίνουνε ότι η δουλεία στην αρχαιότητα έλαβε εξελικτικά διάφορες μορφές. Ο δούλος εθεωρείτο το κακό τμήμα της κοινωνίας.
Στόχοι ικανοτήτων Η φύση και οι μορφές της δουλείας και ο ρόλος που έπαιξαν οι δούλοι κατά την αρχαιότητα ανατρέποντας στερεότυπα και μύθους.
Στόχοι στάσεων Για να καταλάβει κανείς τί σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος, ίσως χρειάζεται να γνωρίζει τι θα πει να είσαι δούλος.
Εκπ. Τεχνικές Εισήγηση, ερωτήσεις, απαντήσεις, συζήτηση. Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο.
Δραστηριότητες Ανάθεση ανεύρεσης κειμένων, σωζόμενων επιγραφών και αρχαιολογικών ευρημάτων με αντίστοιχα θέματα.
Αξιολόγηση Οι εκπαιδευόμενοι κατανόησαν την ιστορία της δουλείας και έθεσαν θέμα για συζήτηση: ποιά ήταν η θέση της εκκλησίας έναντι της δουλείας;

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (17)

ΣΔΕ
Εκπαιδευτής
Επιστημονικό πεδίο Πληροφορικός
Περιγραφή Εκμάθηση πληκτρολογίου.
Ώρες 9
Πηγές Διαδίκτυο και σχολικά εγχειρίδια. Γνώσεις από άλλους μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστές
Σκοπός Να εξοικειωθούν με το πληκτρολόγιο και την θέση των πλήκτρων. Να μάθουν να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο για την εκτέλεση εργασιών.
Στόχοι γνώσεων Να εξοικειωθούν με ένα από τα βασικά εργαλεία του υπολογιστή και το βασικό εργαλείο επικοινωνίας με αυτόν.
Στόχοι ικανοτήτων Να αποκτήσουν την ικανότητα να εκτελούν διάφορές εργασίες με τη χρήση του πληκτρολογίου στον υπολογιστή.
Στόχοι στάσεων Να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του καιρού μας για την καθημερινή χρήση ενός πληκτρολογίου.
Εκπ. Τεχνικές Κυρίως την τεχνική της επίδειξης και πολύ λίγο την εμπλουτισμένη εισήγηση.
Δραστηριότητες Αναζήτηση και αναφορά της χρησιμότητας του πληκτρολογίου στην καθημερινότητα μας. Που το συναντάμε και πόσο μας βοηθάει;
Αξιολόγηση Με την εκτέλεση εργασιών, πάνω στον υπολογιστή, για να δούμε κατά πόσο έχει ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτήσει την εξοικείωση με το πληκτρολόγια με την χρήση κάποιου κειμενογράφου,

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (18)

ΣΔΕ  Μυτιλήνης
Εκπαιδευτής Βατώ Φρατζόγλου
Επιστημονικό πεδίο Καλλιτεχνικά
Περιγραφή ΄΄ Η γενιά του 30΄΄.Η ενότητα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διαθεματικού ΄΄ Η καταστροφή της Σμύρνης ΄΄΄. Παρουσιάστηκαν εκπρόσωποι του κινήματος καθώς και η στάση τους στα κοινωνικά και πολιτισμικά γεγονότα της εποχής τους.
Ώρες Τέσσερα δίωρα.
Πηγές Διαδίκτυο, μονογραφίες καλλιτεχνών, προσωπικός φάκελος.
Σκοπός Γνωριμία με καλλιτέχνες που κατάγονταν ή έζησαν στην Λέσβο.Εξέταση της χρήσης της τέχνης στην περίπτωση του πολέμου.
Στόχοι γνώσεων Επαφή με το έργο σημαντικών καλλιτεχνών.Εισαγωγή στις έννοιες του στιλ, του μοντερνισμού, της κινηματικής τέχνης. Κατανόηση της σχέσης του κινήματος με την εποχή του.
Στόχοι ικανοτήτων Να μπορούν να προσδιορίσουν την εποχή που έγινε ένα έργο μέσο του στιλ. Να ξεχωρίζουν τους καλλιτέχνες από το προσωπικό τους ύφος πχ.τον Φ.Κόντογλου από τον μαθητή του Γ.Τσαρούχη. Να ,μπορούν να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο ενός έργου χρησιμοποιώντας όλες τις παραμέτρους που τους δίνονται από την εισήγηση.Να μπορούν να συζητήσουν για την σύγκληση ή την απόκλιση του έργου από το γούστο τους, χρησιμοποιώντας βασικούς μορφοπλαστικούς  όρους, όπως΄΄φανταστικό΄΄, ΄΄ρεαλιστικό΄,΄ σουρεαλιστικό΄΄,΄΄ αναπαραστατικό΄.
Στόχοι στάσεων Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να παρατηρούν  ένα έργο τέχνης αναλυτικά και ανεξάρτητα από το προσωπικό τους γούστο, το οποίο έγινε σεβαστό σε όλη τη διάρκεια της ενότητας. Να ΄΄διαβάζουν το έργο και να διεξάγουν συμπεράσματα. Να μην νιώθουν απόσταση και ανασφάλεια μπροστά στο φαινόμενο της  τέχνης. Να είναι θετική προς την κριτική παρατήρηση ενός πίνακα και να εκφράζουν την άποψη τους.
Εκπ. Τεχνικές “-Εισήγηση – επίδειξη, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση- επεξεργασία.-Ομαδική εργασία και ομότιμη μάθηση μέσο της παρουσίασης της μεθόδου που έγινε η ομαδική εργασία από μια ομάδα δύο ατόμων στην υπόλοιπη τάξη.”
Δραστηριότητες “- Έρευνα και παρουσίαση του βιογραφικού και του έργου ενόςκαλλιτέχνη. (ομαδική εργασία).-Επίσκεψη σε τοπική πινακοθήκη.(προηγείται συζήτηση για                                                             δραστηριότητες).”
Αξιολόγηση Η ενότητα τράβηξε το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων.                   Γενικά χρειάζεται περισσότερη επαναληπτικότητα των μεθόδων συμμετοχής τους.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (19)

ΣΔΕ
Εκπαιδευτής
Επιστημονικό πεδίο Ελληνικά
Περιγραφή ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Ώρες 3
Πηγές “ΒΙΒΛΙΟ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΗ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΠΕΓΓΕΛΛΕΙ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ”
Σκοπός ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Στόχοι γνώσεων ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ  ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Στόχοι ικανοτήτων ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΠΟΙΗΣΗ
Στόχοι στάσεων ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Εκπ. Τεχνικές “ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ”
Δραστηριότητες “ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΑΠΑΓΓΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ “”ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ¨ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑΕΝΘΑΡΥΣΝΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΑ ΑΠΑΓΓΕΙΛΛΟΥΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ”
Αξιολόγηση ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (20)

ΣΔΕ
Εκπαιδευτής
Επιστημονικό πεδίο Κοινωνικός
Περιγραφή Εδώ θα  προσπαθήσουμε να δείξουμε στους εκπαιδευόμενους την δύναμη και την διάρκεια της Παραδοσιακής Μουσικής, Ελληνικής και ξένης. Και πως αυτή επηρεάζει και επηρεάζεται από τους λαούς.
Ώρες 8
Πηγές “Ανθρωπολογικές μελέτες.Συλλογές παραδοσιακής Μουσικής(Ethnik).Διαδίκτυο.

Υλικό από έρευνες διακεκριμένων μουσικών, π.χ. Δόμνα Σαμίου.

Σκοπός Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι αλλά και οι εκπαιδευτές τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης της παραδοσιακής μουσικής σε διάφορους πολιτισμούς. Ένας από τους οποίους είναι και ο δικός μας. Παγκοσμιοποίηση με ανοχή των ιδιαιτεροτήτων.
Στόχοι γνώσεων Στόχοι του μαθήματος να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τους τρόπους έρευνας και αναζήτησης πληροφοριών. Αλλά και να γνωρίσουν την έννοια της παράδοσης καθώς και την παγκόσμια σημασία της.
Στόχοι ικανοτήτων Να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν απλές ερευνητικές εργασίες, να αλλάξουν τυχόν  απόψεις απόψεις γύρω από την παραδοσιακή μουσική της χώρας μας και να γνωρίσουν την παγκοσμιότητα της μουσικής.
Στόχοι στάσεων Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αισθανθούν την δύναμη της παραδοσιακής μουσικής.
Εκπ. Τεχνικές “Εμπλουτισμένη εισήγηση.Καταιγισμός ιδεών.Εργασία σε ομάδες.

Μελέτη περίπτωσης.

Επίδειξη.”

Δραστηριότητες “Έρευνα μέσω internet.Ανάγνωση εργασιών που θα δοθούν. Επισκέψεις σε τοπικές εκθέσεις . Και σε ανθρώπους που έχουν γνώσεις παραδοσιακής μουσικής. “
Αξιολόγηση “Θα δοθούν σχετικά θέματα σε ομάδες προς έρευνα.Θα αξιολογηθεί η απόκτηση γνώσεων με ερωτήσεις που θα τίθενται και από τον/την  εκπαιδευτικό/-ους αλλά και από τους εκπαιδευόμενους.   “

 

Σχέδιο Εκπαιδευτικής Ενότητας ΣΔΕ (21)

ΣΔΕ Μυτιλήνης
Εκπαιδευτής Κρομμύδα Νίκη
Επιστημονικό πεδίο Ψυχολόγος
Περιγραφή ” Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή είναι:-Μία συχνή διαταραχή που εμφανίζεται περίπου στο 5% του γενικού πληθυσμού

-Μία διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολικό άγχος, ανησυχία & ένταση δυσκολεύοντας την καθημερινή ζωή του ατόμου.

-Μία διαταραχή που συνυπάρχει σε ένα ποσοστό περίπου 60% με κατάθλιψη.

-Μία διαταραχή που αντιμετωπίζεται”

Ώρες 4
Πηγές “α) DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders): Διαγνωστικό εγχειρίδιο για την ταξινόμηση των ψυχιατρικών διαταραχών που εκδίδεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση.β) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization)

 

γ) Διαδίκτυο”

Σκοπός Ενημέρωση των εκπαιδευομένων σε θέματα ψυχικής υγείας
Στόχοι γνώσεων “Ο διαχωρισμός ανάμεσα στη  Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή και το φυσιολογικό (παραγωγικό) άγχος.Πρόκειται για μία διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμες μεταβολές της αντίληψης, αλλαγές στη συμπεριφορά και σωματικές δυσλειτουργίες, που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση εγρήγορσης, υπερδιέγερσης και άγχους. Τα άτομα που πάσχουν από Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή ανησυχούν συνεπώς για θέματα μάλλον άνευ ουσιαστικής σημασίας, γεγονός που επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή. “
Στόχοι ικανοτήτων “Ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά τη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή είναι η υποδιάγνωσή της. Υπολογίζεται ότι μόνο περίπου το 1/3 των ασθενών με Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή τελικά αναζητούν θεραπεία, ενώ συνήθως στους λόγους προσέλευσης δεν αναφέρεται το άγχος, αλλά προβάλλονται τα σωματικά συμπτώματα. Ακόμη και για ασθενείς που τελικά ζητούν ιατρική βοήθεια, ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση της νόσου μέχρι την αναζήτηση θεραπείας φαίνεται ότι φθάνει τα 15 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου το 25% των ασθενών με Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή καταφεύγουν σε «αυτοθεραπείες», συνήθως χρήση αλκοόλ και ηρεμιστικών ή άλλων φαρμάκων που λαμβάνουν μετά από υπόδειξη συγγενών ή φίλων.Στόχος της ενημέρωσης είναι η εγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η αναζήτηση βοήθειας από ειδικό.”
Στόχοι στάσεων “H υπερβολική ανησυχία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής. Η διαταραχή αυτή είναι πολύ διαφορετική από την περιστασιακή ανησυχία, μία αντίδραση σε ένα άμεσα προσδιοριζόμενο γεγονός ή κατάσταση ζωής. Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή είναι συνήθως χρόνια (διαρκεί μεγαλύτερη χρονική περίοδο) και σε αντίθεση με άλλες διαταραχές άγχους, δεν πυροδοτείται από ένα ορισμένο περιβάλλον ή κατάσταση.Συχνά, τα άτομα με μη διαγνωσμένη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή μπορεί να εμφανίζουν σωματικά συμπτώματα, όπως προβλήματα από το γαστρεντερικό σύστημα πονοκεφάλους τύπου τάσεως και πόνο στο στήθος, αλλά να μην τα συνδέουν με το άγχος. Τα συμπτώματα αυτά, εάν δεν συνδέονται με άλλη ιατρική κατάσταση, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός δηλώνει στο άτομο ότι βρίσκεται σε κατάσταση παθολογικού άγχους.

 

Τα συμπτώματα της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής, περιλαμβάνουν υπερβολικό άγχος & ανησυχία τις περισσότερες ημέρες μίας περιόδου τουλάχιστον 6 μηνών, για μια σειρά γεγονότων ή δραστηριοτήτων. Το άτομο αισθάνεται ότι είναι δύσκολο να ελέγξει την ανησυχία του και μπορεί να επηρεασθεί σημαντικά η καθημερινή του ζωή. Επιπλέον εμφανίζει τρία τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:

 

– Νευρικότητα ή αίσθημα αγωνίας ή τεντωμένα νεύρα.

-Εύκολη κόπωση

-Δυσκολία συγκέντρωσης ή αίσθημα ότι το μυαλό αδειάζει.

-Ευερεθιστότητα.

-Μυϊκή τάση

-Διαταραχές ύπνου

 

Σκοπός της ενημέρωσης είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευεόμενοι τον τρόπο που επηρεάζει η διαταραχή τον καθημερινό τρόπο ζωής”

Εκπ. Τεχνικές “- Καταιγισμός ιδεών- Μελέτη περίπτωσης”
Δραστηριότητες Αναζήτηση πληροφοριών μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
Αξιολόγηση Συζήτηση των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν και που συνέλεξαν οι εκπαιδευόμενοι

 

 

Η Μυτιλήνη και η Σάμο απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της πρώτης εργασίας και στην πρώτη ερώτηση βρίσκουμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Συμφωνώ μαζί σας η ανάθεση ομαδικών ή/και ατομικών δραστηριοτήτων ανάλογα το επίπεδο του καθενός κρατώντας τους σε εγρήγορση χωρίς να τους κάνουν να βαριούνται ή να τους φαίνονται δυσνόητα είναι το σημαντικότερο κομμάτι της δουλειάς μας και όλοι μας πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την δεξιότητα. Όσο αφορά το δεύτερη αδυναμία στην διαχείριση των κρίσεων θα το χρησιμοποιήσω ως αφορμή για δραστηριότητα στο κεφάλαιο εκπαίδευση ενηλίκων. Περιμένω απαντήσεις και από Χίο και συνεχίζουμε.