Εσωτερική Αξιολόγηση

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας (Έτος αναφοράς 2020-2021)Λήψη αρχείου