Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το Σχολικό Έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2022-2023

Nhp

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγράφονται και θα φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2017 και το 2018.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας  γίνονται με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες  μέσω της  πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

βάσει της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου (ελέγξτε αν ανήκετε στα όρια της σχολικής μονάδας μας)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

1) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

2)Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

(ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ)

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Δηλώνουν επίσης εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (προσέλευση 7.45΄- 8.00 αποκλειστικά), τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Το 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου δεν είναι συστεγαζόμενο με το Δημοτικό

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:Λήψη αρχείου

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) (επισυνάπτεται)

2) Φωτοτυπίες των σελίδων εμβολιασμού και της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία του/της  μαθητή/τριας
από το Βιβλιάριο Υγείας 
ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

3) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως όταν κατατεθεί έγκαιρα στην οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

4) Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης του άλλου Γονέα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, φωτοτυπία σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

2. Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιμέλειας (σε περίπτωση
διαζυγίου ή διάστασης).

Όσοι γονείς επιθυμούν να μεταφέρονται τα παιδιά τους με το Λεωφορείο της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη  αίτηση  που θα δοθεί στο Νηπιαγωγείο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων  (προσέλευση 7.45΄- 8.00 αποκλειστικά) του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες , χωρίς προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δεν δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμάδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολική Περιφέρεια 1ου Νηπιαγωγείου Κιτσίου

Μεταξύ των οδών

  • Λαμπτρών (μονά)
  • Αλκυόνης (μονά)
  • Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης Κορωπίου / μονά) από συμβολή με Λαμπτρών έως 3ο χλμ.
  • Λεωφ. Αγίας Μαρίνας (μονά από 437 και πάνω)
  • Αναστασοπούλου Αργ. (μονά)
  • Παπαγιαννοπούλου (τα νούμερα της οδού από 121 και πάνω).

Όλες οι οδοί που περιλαμβάνονται εντός των αναφερομένων οδών θεωρούνται ότι ανήκουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου και θα εγγράφονται τα νήπια των οποίων η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους βρίσκεται στους μονούς αριθμούς των οδών.

Εξαίρεση αποτελούν οι παρακάτω οδοί που εξ ολοκλήρου ανήκουν στο 2ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου: Κερκύρας – Κυκλάδων – Ονείρων – Θεομήτορος (μονά και ζυγά).

Για οποιαδήποτε απορία  ή σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της αίτησης  εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109653495 καθημερινά από τις 11:30΄ – 12:30΄  ή  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Νηπιαγωγείου mail@nip-kitsiou.att.sch.gr

Η προσέλευση στο νηπιαγωγείο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ώστε να ολοκληρωθεί  η αίτησης εγγραφής  θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας για να οριστεί ραντεβού, τηρώντας τα μέτρα για την αποφυγή  διασποράς του Covid-19,  (υποχρεωτική χρήση μάσκας, προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος Rapid Test 48ωρών).

 Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε τα παρακάτω δικαιολογητικάΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Κίτσι,   23/2/2022

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

3ος Μαραθώνιος Ανάγνωσης για το Νηπιαγωγείο….

«Φιλία είναι…»
Το σχολείο μας συμμετέχει στο μαραθώνιο ανάγνωσης που διοργανώνουν οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Για τρίτη συνεχή χρονιά εκπονείται ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με τη μορφή διαγωνισμού για το  Νηπιαγωγείο με στόχο να ενθαρρύνει τα παιδιά να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις, να αναπτύξουν διάλογο και να γίνουν ενεργητικοί αναγνώστες.μεταιχμιο

Στον φετινό Μαραθώνιο, με θέμα «Φιλία είναι…», έχουν επιλεγεί βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που καταπιάνονται με τις διαφορετικές διαστάσεις της φιλίας: φιλία που αντέχει στον χρόνο, φιλία που δοκιμάζεται, φιλία κόντρα στα στερεότυπα.

Γιατί η φιλία είναι σημαντική και κάθε φορά διαφορετική! Είναι ένα συναίσθημα, μια κατάσταση, μια ιδέα, μια ανάγκη, ένα ταξίδι ζωής. Φίλος είναι αυτός με τον οποίο μοιραζόμαστε τις καλές αλλά και τις κακές στιγμές μας. Είναι αυτός με τον οποίο χτίζουμε αναμνήσεις, αλλά και αυτός που, όταν βρίσκεται μακριά, παραμένει νοερά κοντά μας. Ο φίλος μας είναι ένα πρόσωπο που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα όταν είμαστε δίπλα του και μας ωθεί να βγάλουμε προς τα έξω τον καλύτερό μας εαυτό. Κάποιες φορές μπορεί να μοιάζουμε, ενώ άλλες φορές ενδέχεται να είμαστε πολύ διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο.

Εκείνο που μετράει όμως είναι η αγάπη, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η αποδοχή, συστατικά που κάνουν μια φιλία… μαγική!

Ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης – Φιλαναγνωσίας και υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου μας.

«Wonderfyl fairy tales in kindergarden» eTwinning 2021-2022

Wonderful fairy tales in kindergarden1

Tο νηπιαγωγείο μας για πρώτη φορά είναι στην ευχάριστη θέση να αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής κοινότητας του e-Twinning και να συμμετέχει σε κοινό ευρωπαϊκό έργο με τίτλο:

«Wonderful Fairy-tales in kindergarten»

Το έργο θα υλοποιηθεί συνεργατικά με νηπιαγωγεία από 7 ευρωπαϊκές  χώρες και άλλων πόλεων της Ελλάδας.
Μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με μαθητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα αλληλοεπιδράσουν μαζί τους μέσα από τον μαγικό χώρο των παραμυθιών.
Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας  και να υιοθετήσουν στάσεις σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. Παράλληλα θα καλλιεργήσουν ποικίλες γνωστικές δεξιότητες  και θα αναπτύξουν τις γνώσεις τους στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  ΤΠΕ. Επίσης σκοπός είναι η συνεργασία και την διάχυση καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε συναδέλφους και στην τοπική κοινωνία.

Λίγα λόγια για το e-Twinning    etwinning ph

Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες

Το eTwinning (https://www.etwinning.net), η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

 

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας με τη φροντίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του νηπιαγωγείου μας, φρόντισε για την προμήθεια της βασιλόπιτας του Ν1 τμήματος  ώστε  τα παιδιά να βιώσουν το έθιμο της κοπής της πίτας μαζί με τους συμμαθητές τους στο σχολείο.

Γεύτηκαν με χαρά το κομμάτι τους και αναζητήσαν  με αγωνία το τυχερό φλουρί ……..
bas2022.jpg
Ευχόμαστε  μια δημιουργική χρονιά με υγεία και ελπίδα για το μέλλον και για την τυχερή μας καλή πρόοδο και πολλά χαμόγελα!
Τα παιδιά δημιούργησαν και έδωσαν μια κάρτα στους γονείς για να τους ευχαριστήσουν για τη νόστιμη βασιλόπιτα!
.jpgΚάρτα ΣΓ 3
Και του χρόνου!!

Συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας στο Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες»

σε Ρόδες 1

        σε ρόδες2

 

 

 

 

 

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ έφτασαν στο νηπιαγωγείο μας!

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιδιώκει να καλλιεργήσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα. Πρόκειται για μικρές κινητές, θεματικές βιβλιοθήκες, που φτάνουν στη σχολική τάξη.

Στην εποχή της κινούμενης εικόνας, που κρατά τα παιδιά μακριά από το διάβασμα, τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ ενθαρρύνουν τα παιδιά να ενδιαφερθούν για τα βιβλία. Να τα διαβάσουν, να απολαύσουν τις εικόνες τους, να αναζητήσουν τη συντροφιά τους, να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις που τους προκαλούν και να τις συζητήσουν. Πολλές καλές συνήθειες που θα αναπτύξουν γύρω από το διάβασμα θα τους συνοδεύσουν στην ενήλικη ζωή τους.

 

BR2 1BR3

 

BR6BR1

 

                         .jpg.jpg.jpg

Τα βιβλία βρήκαν ήδη τη θέση τους  στο νηπιαγωγείο μας αλλά και στις καρδιές των μικρών αναγνωστών!

Η θεματική ενότητα που θα επεξεργαστούμε αφορά τα «Συναισθήματα».

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ θα παραμείνουν στο νηπιαγωγείο μας για όλο τον Φεβρουάριο.