Εγγραφές σχολικού έτους 2024-2025

Εγγραφεσ σχολικου έτουσ 2024 2025

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025

θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Εγγράφονται και θα φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και το 2020.

Η φοίτηση για   προνήπια και νήπια είναι υποχρεωτική.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας  γίνονται με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες  μέσω της  πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Η εγγραφή στο 1ο  Νηπιαγωγείο Κιτσίου, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον η  διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας  εμπίπτει με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου,

(παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής, να ελέγξετε  τα όρια της σχολικής μονάδας μας)

Δείτε εδώ την εγκύκλιο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024 25

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

1) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

2)Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου (PDF) σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

(ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ)

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει πρωτίστως να συμφωνούν και οι 2 γονείς. Γι’ αυτό ο έτερος γονέας απαιτείται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση που θα επιβεβαιώνει ότι συναινεί στην αίτηση εγγραφής.

Δηλώνουν επίσης εάν επιθυμούν

 • τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (προσέλευση 7.45΄- 8.00 αποκλειστικά)
 •  στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα,
 • τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Το 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου δεν είναι συστεγαζόμενο με το Δημοτικό

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:  manual_parents

 

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού και μόνον εφόσον έχει υποβληθεί η Αίτηση ηλεκτρονικά

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) 

συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί σας.

2)Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25)

3) Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως όταν κατατεθεί έγκαιρα στην οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

4) Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης του άλλου Γονέα από το (gov.grστην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω:

Δηλώνω ότι ως γονέας / κηδεμόνας του παιδιού μου…………………………………………………….(ονοματεπώνυμο παιδιού) συναινώ ενυπόγραφα να φοιτήσει στο 1ο Νηπιαγωγείο  Κιτσίου   για το σχ. έτος: 2024-2025.   Την αίτηση εγγραφής υπέβαλλε ο/η

……………………………………  (ονοματεπώνυμο  γονέα  που  υπέβαλλε την αίτηση) πατέρας/μητέρα του παιδιού μου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, φωτοτυπία σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

2. Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιμέλειας (σε περίπτωση
διαζυγίου ή διάστασης).

Όσοι γονείς επιθυμούν να μεταφέρονται τα παιδιά τους με το Λεωφορείο της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη  αίτηση  που θα δοθεί στο Νηπιαγωγείο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων  (προσέλευση 7.45΄- 8.00 αποκλειστικά) του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στο νέο Αναβαθμισμένο πρόγραμμα, εγγράφονται οι μαθητές/τριες , χωρίς προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 σύμφωνα με το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δεν δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμάδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολική Περιφέρεια 1ου Νηπιαγωγείου Κιτσίου

Μεταξύ των οδών:

 • Λαμπτρών (μονά)
 • Αλκυόνης (μονά)
 • Λεωφόρος Ευελπίδων (πρώην Βάρης Κορωπίου/μονά) από συμβολή με Λαμπτρών έως 3ο χλμ.
 • Λεωφόρος  Αγίας Μαρίνας (μονά, από  437 και  πάνω και 323-343 )
 • Αναστασοπούλου Αργ. (μονά)
 • Παπαγιαννοπούλου (τα νούμερα της οδού από  121 και πάνω).
 • Από τον οικισμό Χαραυγή, όλη η οδός Νούτση, όλη η οδός Σπιλιοπούλου έως Κέας και όλες οι οδοί που περικλείονται (μονά)
 •  Από τον οικισμός Πράρι, όλη η οδός Πειραιώς και όλες οι οδοί που περικλείονται (μονά)

Όλες οι οδοί που περιλαμβάνονται εντός των αναφερομένων οδών θεωρούνται ότι ανήκουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου και θα εγγράφονται τα νήπια- προνήπια των οποίων η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας τους βρίσκεται αποκλειστικά στους μονούς αριθμούς των οδών.

Εξαίρεση αποτελούν οι παρακάτω οδοί που εξ ολοκλήρου ανήκουν στο 2ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου:

Κερκύρας – Κυκλάδων – Ονείρων – Θεομήτορος  (μονά και ζυγά).

Για οποιαδήποτε απορία  ή σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην κατάθεση της αίτησης  εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109653495 καθημερινά από τις 11:30΄ – 12:30΄  ή  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Νηπιαγωγείου mail@nip-kitsiou.att.sch.gr

Η προσέλευση στο νηπιαγωγείο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ώστε να ολοκληρωθεί  η αίτηση εγγραφής  ή οτιδήποτε άλλο χρήζει τη φυσική παρουσία γονέων στο χώρο, θα γίνεται  μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. 

Κίτσι,   28/02/2024

Μια Μαμά Νοσηλεύτρια μας Δείχνει Πρώτες Βοήθειες!

Στο νηπιαγωγείο μας, φιλοξενήσαμε μια ξεχωριστή επίσκεψη από μια  μαμά μαθητή μας, που είναι νοσηλεύτρια.

Ήταν μια μέρα γεμάτη μάθηση  καθώς είδαμε πώς  παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από μια επαγγελματία.

n1 ν2

Με πολλή αγάπη και φροντίδα, μας εξήγησε πώς να αντιμετωπίζουμε μικρούς τραυματισμούς και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση ανάγκης.

 

Οι μικροί μας φίλοι ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι και προσεκτικοί καθώς παρακολουθούσαν και εκείνοι τη διαδικασία πρώτων βοηθειών.

ν4ν3ν5

Ευχαριστούμε τη μαμά μας νοσηλεύτρια για την υπέροχη επίσκεψη, τις σημαντικές γνώσεις που μας μοίρασε,  τον χρόνο και την ενέργειά της!

Το Νηπιαγωγείο μας Yποστηρικτής της Ημέρας Aσφαλούς Διαδικτύου 2024!

SID2024 Save the date

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί στις 06/02/2024 σε περισσότερες από 180 χώρες στον κόσμο.  Διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (https://www.betterinternetforkids.eu), με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των οnline τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.

Ολόκληρος ο κόσμος θα ενώσει τη φωνή του και θα ζητήσει ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο για εμάς και τα παιδιά μας.

SID2024

«Η Νεράιδα των πρώτων Βοηθειών»

 H νεράιδα των πρώτων βοηθειών επισκέφτηκε το σχολείο μας!

DSCF3178

Με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές ανακάλυψαν τι είναι οι πρώτες βοήθειες και πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε απλά καθημερινά ατυχήματα.

DSCF3180  n1

  nn2Έμαθαν  τον αριθμό 112 για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το επάγγελμα του διασώστη και παρατήρησαν ένα ομοίωμα ασθενοφόρου.

              DSCF3179  nn3

DSCF3189

Μαζί έπαιξαν παιχνίδια που ενίσχυσαν τις νέες τους γνώσεις, τραγούδησαν με χαρά και μεταμορφώθηκαν σε μικρούς διασώστες!

n4 DSCF3186

Οι Βασιλόπιτές μας!

Οι μικροί μας μαθητές και από τα δύο τμήματα, καλωσόρισαν τον νέο χρόνο στο νηπιαγωγείο μας και μας έκαναν περήφανους, παρασκευάζοντας δυο νόστιμες βασιλόπιτες.  Με ενθουσιασμό και χαρά, συγκέντρωσαν τα υλικά και ξεκίνησαν το δημιουργικό τους ταξίδι.

   IMG 20240117 090658  b1   b2     

n11     IMG 20240117 113818   IMG 20240117 114302

 

DSCF3155    DSCF3161    DSCF3163

DSCF3169

      n12 1        DSCF3172

Οι τυχεροί που κέρδισαν το φλουρί πήραν το δωράκι τους συνοδευόμενο από τις θερμότερες ευχές μας!!

Και του χρόνου!!

Οδηγίες για τη Μείωση Μετάδοσης Λοιμώξεων του Αναπνευστικού στο Σχολικό Περιβάλλον ενόψει την επανέναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα 8-1-2024, ΕΟΔΥ Δελτία Τύπου / 04.01.2024

 

ΕΟΔΥ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού (λοιμώξεις από τον ιό SARS-CoV-2, γρίπη κ.α.) στο σχολικό περιβάλλον συστήνεται η τήρηση βασικών μέτρων από καθηγητές, μαθητές και λοιπό προσωπικό:

 • Τακτικό πλύσιμο των χεριών
  • Όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό)
  • Πριν και μετά: ▪Την προετοιμασία ή χορήγηση γεύματος ▪ Το γεύμα ▪ Τη χρήση της τουαλέτας
  • Το πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, θα ακολουθείται από προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
  • Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
 • Καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων διδασκαλίας. Συστήνεται να ανοίγονται τα παράθυρα τακτικά για τη βελτίωση του αερισμού.
 • Αποφυγή ανεπαρκώς αεριζόμενων χώρων με συνωστισμό ατόμων (π.χ. διάδρομοι, σκάλες, χρήση ασανσέρ)
 • Αποφυγή συγκεντρώσεων πολλών ατόμων – τήρηση φυσικών αποστάσεων
 • Αποφυγή αγγίγματος προσώπου, μύτης, ματιών και στόματος και πλύσιμο των χεριών καλά πριν και μετά από αυτό
 • Βήχας ή φτέρνισμα στον αγκώνα ή σε χαρτομάντιλο. Αν χρησιμοποιηθεί χαρτομάντιλο, θα πρέπει να πεταχτεί προσεκτικά μετά από μία μόνο χρήση και να ακολουθήσει πλύσιμο των χεριών.
 • Εάν κάποιος/α μαθητής/τρια παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (πονόλαιμο, βήχα, καταρροή) ή έχει θετικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για αναπνευστικό παθογόνο όπως SARS-CoV-2, ιό γρίπης ή RSV, συστήνεται να παραμένει στο σπίτι και να περιορίσει τις επαφές του με άλλα άτομα.
 • Η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων και την ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών σκευασμάτων).

Παραδοσιακά Κάλαντα και Χειροποίητα Κουραμπιεδάκια

Τα Χριστούγεννα φέρνουν όχι μόνο χαρά και φως αλλά και μοναδικές στιγμές που μένουν αξέχαστες. Στο νηπιαγωγείο μας, οι μικροί μας μαθητές  δημιουργήσαν μια ξεχωριστή στιγμή για τους γονείς τους, με τραγούδια, γλυκά, και αγάπη.

κ1      κ2

κ3  κ6

Τραγούδησαν παραδοσιακά καλάντα με χαρούμενες φωνούλες και στη συνέχεια  κέρασαν τους γονείς τους  νόστιμα κουραμπιεδάκια που φτιάξαν με τα χεράκια τους.

κ5       κ4

Και του χρόνου!!!