Προσφορές για εκδρομή Γ Λυκείου

                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-2019

                                                   ΠΡΑΞΗ 3η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του  ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Δευτέρα  29/10/2018 και ώρα 11:00 μ.μ συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα γίνει σήμερα  και ώρα 12:30 μ.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας σύμφωνα με την αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων με αρ. πρωτ. 662/24-10-2018.

Γι αυτό συντάχθηκε η παρούσα  πράξη και υπογράφεται.

                        Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΡΑΞΗ  4Η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Δευτέρα  29/10/2018 και ώρα 12:30  μ.μ συνήλθε σε σώμα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη ταξιδιωτικού γραφείου στο οποίο θα ανατεθεί πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄  τάξης, στα Χανιά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 662/24-10-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε.

     Η επιτροπή, αρμόδια για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού εξέτασε ενδελεχώς αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από το Σχολείο και αναγράφονταν στην προκήρυξη και αφού έλαβε υπ όψιν την ποιότητα και την ασφάλεια των ξενοδοχείων και των μέσων μεταφοράς, σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων καθώς και την εμπειρία και αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου

                                                  Α π ο φ ά σ ι σ ε

ομόφωνα την ανάθεση της πραγματοποίησης της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο Happy days travel

Η προσφερόμενη τιμή κατ άτομο είναι: 285 ευρώ με πρωινό και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου, από 13 έως 19 Δεκεμβρίου 2018, στη πόλη των Χανίων.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που υπέβαλαν προσφορές ήταν τα εξής:

  1. Happy days travel με προσφερόμενη τιμή      285      ευρώ για Χανιά
  2. Zorpidis travel services  με προσφερόμενη τιμή 289      ευρώ για Χανιά
  3. Our travel με προσφερόμενη τιμή      295       ευρώ για Χανιά

Η επιτροπή βασιζόμενη στη ρητή ακολουθία όλων των αναφερομένων στην προκήρυξη προδιαγραφών επέλεξε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Γι αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

                              Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ