Εκδρομή στη Βενετία (συνέδριο) -άνοιγμα προσφορών

              ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019-2020

                                                   ΠΡΑΞΗ 1η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του  ΓΕ.Λ. Βουλιαγμένης, σήμερα Παρασκευή   11/10/2019 και ώρα 11:00 μ.μ συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα γίνει τη Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 11:30 μ.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας σύμφωνα με την αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων με αρ. πρωτ. 473/7-10-2019. Γι αυτό συντάχθηκε η παρούσα  πράξη και υπογράφεται.

                                                                                                 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΞΗ  2η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕ.Λ. Βουλιαγμένης, σήμερα Δευτέρα  14/10/2019  και ώρα 11:30  μ.μ συνήλθε σε σώμα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη ταξιδιωτικού γραφείου στο οποίο θα ανατεθεί πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α Β Γ΄  τάξης (Συμμετοχή σε συνέδριο), στη Βενετία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 473/7-10-2019. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε.

     Η επιτροπή, αρμόδια για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού εξέτασε ενδελεχώς αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από το σχολείο και αναγράφονταν στην προκήρυξη και αφού έλαβε υπ’ όψιν την ποιότητα και την ασφάλεια των ξενοδοχείων και των μέσων μεταφοράς, σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων καθώς και την εμπειρία και αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου

                                                  Α π ο φ ά σ ι σ ε

ομόφωνα την ανάθεση της πραγματοποίησης της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο IQ HOLIDAYS

Η προσφερόμενη τιμή κατ άτομο είναι:   600 ευρώ με πρωινό και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου, από 28/11/2019 έως 2/12/2019, στην ηπειρωτική Βενετία

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που υπέβαλαν προσφορές ήταν τα εξής:

  1. ZORPIDIS TRAVEL SERVICES με προσφερόμενη τιμή     625  ευρώ  
  2. SYNTHESIS GROUP  με προσφερόμενη τιμή      630     ευρώ
  3. IQ HOLIDAYS με προσφερόμενη τιμή   600      ευρώ

Η επιτροπή βασιζόμενη στη ρητή ακολουθία όλων των αναφερομένων στην προκήρυξη προδιαγραφών επέλεξε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Γι αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

                              Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ