ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

                                        ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017-2018

                                                   ΠΡΑΞΗ 3η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του  ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Δευτέρα  18/12/2017 και ώρα 12:00 μ.μ συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα γίνει σήμερα  και ώρα 12:30 μ.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας σύμφωνα με την αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων με αρ. πρωτ. 302/8-12-2017.

Γι αυτό συντάχθηκε η παρούσα  πράξη και υπογράφεται.

 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    

 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΡΑΞΗ  4η

      Στη Βουλιαγμένη και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΓΕΛ Βουλιαγμένης, σήμερα Δευτέρα  18/12/2017 και ώρα 12:30  μ.μ συνήλθε σε σώμα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη ταξιδιωτικού γραφείου στο οποίο θα ανατεθεί πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α και Β΄ τάξης, στο Στρασβούργο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 302/8-12-2017.πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε.

     Η επιτροπή, αρμόδια για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού εξέτασε ενδελεχώς αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από το Σχολείο και αναγράφονταν στην προκήρυξη και αφού έλαβε υπ όψιν την ποιότητα και την ασφάλεια των ξενοδοχείων και των μέσων μεταφοράς, σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων καθώς και την εμπειρία και αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου

                                                  Α π ο φ ά σ ι σ ε

ομόφωνα την ανάθεση της πραγματοποίησης της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο GREFIS

Η προσφερόμενη τιμή κατ άτομο είναι: τριακόσια πενήντα πέντε(355) ευρώ με πρωινό και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ εντός του ξενοδοχείου, από 12 έως 14 Μαρτίου 2018, στη πόλη του Στρασβούργου.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που υπέβαλαν προσφορές ήταν τα εξής:

  1. ΜΑΖΙ με προσφερόμενη τιμή 549 ευρώ για ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
  2. GREFIS με προσφερόμενη τιμή   355 ευρώ για ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Η επιτροπή βασιζόμενη στη ρητή ακολουθία όλων των αναφερομένων στην προκήρυξη προδιαγραφών επέλεξε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Γι αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

asfaleies

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ